Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • La iniciativa també pretén augmentar la concurrència d’empreses i incrementar la transparència
  • Una xerrada informativa a proveïdors ha donat a conéixer el nou plantejament de contractació de Sistemes Dinàmics d’Adquisició

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha contractat, per un any, una plataforma electrònica per a licitar a través de la mateixa els Sistemes Dinàmics d’Adquisició, amb l’objectiu de reduir els contractes menors. Gràcies al dit procediment, la concurrència i publicitat queden garantides.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març, imposa als òrgans de contractació una multitud d’obligacions noves, entre elles la d’implantar el format electrònic en la contractació pública i la regulació dels contractes menors, limitant l’ús dels mateixos a necessitats excepcionals i imprevistes.

Cal ressenyar que es consideren contractes menors els de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de servicis.

El fi últim és reduir al màxim possible la tramitació dels contractes menors, objectiu prioritari per a la direcció de l’empresa. Per a això, s’utilitzaran els esmentats Sistemes Dinàmics d’Adquisició per a poder contractar obres, servicis i subministraments d’ús corrent, les característiques, generalment dels quals, estan disponibles en el mercat.

Per a començar, FGV ha publicat 23 famílies de productes de subministraments –s’ampliarà a servicis i obres si es considera necessari-, i els proveïdors interessats hauran d’adherir-se a cada una de les famílies aportant la documentació requerida en el plec de clàusules administratives i, posteriorment, l’empresa anirà sol·licitant-los ofertes en funció de les necessitats. Els diferents sistemes tindran una duració d’un any, i durant el mateix podran anar adherint-se tots els proveïdors que estiguen interessats.

Per a això, FGV ha contractat a l’empresa Vortal, líder en licitació electrònica, la plataforma per a poder tramitar els seus Sistemes Dinàmics d’Adquisició de forma electrònica i totalment gratuïta per als licitadors, en la que serà possible enviar tota la documentació de forma segurament i totalment electrònica.

L’empresa entén esta obligació derivada de la nova Llei de Contractes com una oportunitat de canvi, generadora de benefici, tant per als proveïdors com per a la pròpia empresa, i és conscient que el dit canvi no és tasca senzilla i exigirà per ambdós parts un esforç per a poder dur a terme tot el procés de transició.

FGV ja ha celebrat una xerrada informativa amb els seus proveïdors per a anunciar-los els nous plantejaments jurídics i de contractació de l’empresa pública, al mateix temps que representants de Vortal els van explicar la utilització de la plataforma electrònica.