Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • També s’ajorna la constitució de borses d’ocupació temporal i les actuacions com a inscripcions, etcètera que anaven a començar el 23 de març
  • El procés de selecció conjunt de 2019, 2018 i 2017 és de 136 llocs de treball

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha ajornat la seua Oferta d’Ocupació Pública corresponent a 2019 per a les explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant i que comprén 106 places a causa de l’emergència sanitària.

Així mateix, ha ajornat la constitució de borses d’ocupació temporal i totes aquelles actuacions que s’anaven a dur a terme a partir del 23 de març, com ara inscripcions, etcètera.

En l’oferta s’inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal derivades de l’aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de la posada en marxa del servei nocturn de Metrovalencia.

A l’oferta corresponent a 2019 cal sumar les 15 places de 2018 i les 15 de 2017, per la qual cosa FGV llançarà un procés de selecció conjunt en 2020 per a un total de 136 llocs de treball per a València i Alacant.

FGV ha reservat un mínim exigit per Llei d’un 7% per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i un altre per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més i amb la finalitat de promoure la igualtat efectiva de gènere es tindrà en compte el que es preveu en l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d’aplicació en les ofertes d’ocupació pública i les seues convocatòries, que estableix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l’empresa.

Places previstes

Las 106 plazas previstas son las siguientes: 21 agentes de estación para Valencia; 27 maquinistas tranvía y 33 maquinistas metro para Valencia; 8 maquinistas Alicante; 8 oficiales para los talleres de Valencia; un oficial de Línea de tranvía en Valencia; un jefe o jefa de estación operador de Atención al Viajero para Valencia; 5 plazas de jefe o jefa de circulación en Alicante; un o una agente de la unidad de supervisión e intervención para Alicante; y un jefe o jefa de instalaciones eléctricas y automatismos para Valencia.

Les 106 places previstes són les següents: 21 agents d’estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metro per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials per als tallers de València; un oficial de Línia de tramvia a València; un cap o cap d’estació operador d’Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap o cap de circulació a Alacant; un o una agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap o cap d’instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l’oferta de 2018, la relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials o oficialas per a Taller Machado; 3 oficials o oficialas per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zelador o oficiala zeladores de línia electrificada; un oficial o oficiala de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.

Respecto a la oferta de 2018, la relación de puestos a cubrir es la
siguiente: 4 oficiales u oficialas para Taller Machado; 3 oficiales u oficialas para Talleres de València Sud; 3 maquinistas depósito Talleres Machado; 2 maquinistas talleres El Campello; 2 oficiales celador u oficiala celadoras de línea electrificada; un oficial u oficiala de subestaciones y telemando.

Las correspondientes a 2017 incluyen: 2 maquinistas para Benidorm; 1 maquinista para talleres El Campello; 7 oficiales para talleres Machado; 2 oficiales para talleres de València Sud; 2 factores de circulación en Altea; y 1 factor de circulación en Creueta.