RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2021, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es donen a conéixer les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de llocs de treball de l’oferta d’ocupació pública de 2020.

Per la present es donen a conéixer les bases del procés selectiu per a la cobertura de llocs de treball de l’oferta d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d’ara endavant FGV) de l’any 2020.

Aquest procés selectiu es regirà per les bases i els annexos a aquelles que s’adjunten a la present resolució i, en el no previst en tals documents, s’estarà a les indicacions dirigides a les persones aspirants per la direcció de FGV o per l’òrgan tècnic de selecció, segons les seues respectives competències, que es facen públiques a través de la seu electrònica de FGV: www.fgv.es

Igualment a través d’aquesta seu s’informarà sobre les formes, dates i terminis d’admissió de sol·licituds.

La present resolució tindrà els efectes que procedisquen d’acord amb les seues característiques i naturalesa a partir de l’endemà de la publicació. Contra aquesta, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2020.

Preàmbul.- El caràcter d’entitat pública de FGV, integrant del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, segons es recull en els articles 2 i 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, determina que en l’accés als seus llocs de treball hagen de garantir-se els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com la resta de principis recollits en la Llei 4/2021, de 6 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

Les presents bases són conformes a les previsions del II Acord de la Comissió de Diàleg Social del sector públic instrumental de la Generalitat, en matèria de criteris generals d’aplicació a les ofertes d’ocupació pública i les seues convocatòries en el sector públic instrumental de la Generalitat, de 22 de març de 2018.

De conformitat amb el que es disposa en el Pla d’Igualtat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, és interés de la direcció ressaltar que FGV és una empresa compromesa amb la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

1. Objecte de la convocatòria.- És objecte de la present convocatòria la selecció de personal per a la cobertura d’11 llocs de treball recollits en l’oferta d’ocupació pública de FGV de l’any 2020, segons detall que es recull en l’annex I.

La convocatòria constarà d’un torn lliure general i un torn lliure restringit per a persones amb diversitat funcional.

Amb les persones que hagen superat el procés selectiu però no obtinguen plaça, es constituirà una (1) borsa d’ocupació temporal per a atendre necessitats d’aquesta naturalesa en els tipus de llocs convocats existents en la delegació de València o en la d’Alacant, seguint per a això les previsions del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del sector públic instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d’aplicació a la constitució i funcionament de les borses d’ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat, de 6 de juliol de 2018, en les condicions establides en la legislació laboral, i sempre que tals contractacions temporals siguen autoritzades administrativament en els termes que escaiguen.

2. Forma i termini de presentació de sol·licituds.- Les sol·licituds, dirigides a la direcció de FGV, es presentaran en el termini que oportunament es donarà a conéixer a través del web de FGV www.fgv.es en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’. No s’admetran sol·licituds presentades fora de tal termini.

La manera de presentar les sol·licituds serà emplenant el formulari que s’inclou com a annex V i remetent-lo a l’adreça de l’empresa, a través del correu electrònic oepmantenimientos_fgv@gva.es  (oepmantenimientos_fgv@gva.es), juntament amb la documentació en format digital acreditativa dels requisits establits en el punt 6 d’aquestes bases, dels mèrits que es pretenga fer valdre d’acord amb l’indicat en l’annex III, del pagament de drets que s’indica en el punt 3 i, si fa el cas, del grau de discapacitat de la persona aspirant. El formulari s’haurà de descarregar a través del web de FGV www.fgv.es, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’, on es podrà trobar més informació sobre la presentació de la sol·licitud.

El control de validesa d’aquesta documentació podrà determinar l’exclusió del procés de les persones que no complisquen algun dels requisits. A tals efectes, FGV podrà requerir en qualsevol moment de les persones aspirants que aporten documentació original per al seu acarament, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu, i eliminar la persona aspirant o rescindir la relació laboral -en cas que ja s’haguera iniciat- si s’observara alguna irregularitat o mala fe.

Les persones aspirants que desitgen optar a diversos dels llocs convocats hauran d’especificar en la sol·licitud un ordre de preferència, que no es podrà modificar posteriorment.

El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta (30) dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria. Es podran presentar sol·licituds fins a les 23.59 hores del dia en què expire el termini, i no s’acceptaran les que es reben amb posterioritat.

3. Drets d’examen i forma de pagament.- La participació en el procés selectiu suposa l’abonament, en concepte de drets d’examen, de 25 euros, que no es retornarà en cap cas. De tal abonament estaran exemptes:

 1. Les persones que formen part d’una família nombrosa o monoparental de categoria especial.
 2. Les dones víctimes de violència de gènere que acrediten tal condició a través de qualsevol dels mitjans de prova fixats legalment.
 3. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 4. Les persones en risc d’exclusió social, adequadament acreditat per l’òrgan competent de l’ajuntament de residència.
 5. Les persones desocupades durant més d’1 any.

Qualsevol d’aquests supòsits d’exempció haurà de justificar-se documentalment en la instància.

Els drets d’examen s’abonaran al compte de FGV ES24 0049 1827 86 2810382188, indicant el DNI, nom i cognoms. No seran vàlids documents de pagament justificatius que no estiguen convenientment identificats. La falta d’abonament per les persones no exemptes o per qui, podent ser-ho, no ho acrediten adequadament, suposarà el rebuig de la seua sol·licitud.

4. Admissió d’aspirants.- Acabat el termini de presentació de sol·licituds l’òrgan tècnic de selecció dictarà resolució, que es publicarà en el web de FGV www.fgv.es, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’, amb la relació provisional de persones admeses i excloses, indicant, en aquest últim cas, la causa de l’exclusió, i caldrà presentar al·legacions o esmenar en un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de les llistes. Transcorregut aquest termini i vistes les al·legacions i/o sol·licituds d’esmena, es dictarà nova resolució pel mateix òrgan amb la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Entre la publicació dels llistats definitius i la realització de les proves hi haurà, almenys 15 dies naturals. Els llocs i dates de realització de tals proves i tota la informació necessària, es donaran a conéixer oportunament en el web de FGV www.fgv.es, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’.

5. Procés selectiu. Proves aplicables i desenvolupament.- L’obtenció d’algun dels llocs oferits es determinarà mitjançant un procés selectiu de concurs-oposició, la puntuació màxima possible del qual serà de 100 punts considerant la suma de l’obtinguda en les dues fases del procés, que s’exposen a continuació:

 1. Fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatori. Es realitzarà una prova de coneixements segons el temari que es detalla en annex II. Els llocs i dates de realització i tota la informació necessària sobre la prova, es donaran a conéixer oportunament en el web de FGV www.fgv.es, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’. Aquesta prova determinarà fins a un màxim de 60 punts, serà de tipus test i constarà de 100 preguntes, cadascuna amb 3 respostes alternatives de les quals només 1 serà la correcta. Cada pregunta resposta encertadament tindrà un valor de 0,6 punts, i les contestades erròniament penalitzaran a raó de 0,3 punts per error. Les preguntes no contestades no penalitzaran.

Per a considerar superada la prova de coneixements i, per extensió, la fase d’oposició d’aquest procés, s’haurà d’obtindre, almenys, el 50% dels punts màxims possibles, és a dir, 30 punts. De no superar-se la prova de coneixements, la persona quedarà exclosa del procés.

Sense perjudici de les indicacions concretes que es donen en el seu moment, el desenvolupament de la fase d’oposició seguirà les premisses bàsiques  següents:

 • Convocada la realització de la prova, perdran el dret a realitzar-la els qui no s’hi presenten o ho facen una vegada iniciada tal prova, fins i tot quan es dega a causes justificades.
 • Les persones aspirants hauran d’observar en tot moment durant el desenvolupament de la prova les indicacions que reben del personal encarregat. En cas d’incompliment o d’alteració del normal desenvolupament de la prova es prendrà nota del succeït perquè, posteriorment, l’òrgan tècnic de selecció determine el que escaiga, excepte en supòsits extrems, en els quals la persona serà desallotjada immediatament i exclosa del procés.
 • Les persones aspirants hauran de presentar-se proveïdes de document d’identificació personal, original i en vigor, admetent-se únicament a l’efecte: DNI, NIE o passaport. No s’admetran justificants de tràmit d’obtenció o renovació ni fotocòpies d’aquests documents, encara que estiguen compulsades.
 • S’establiran, per a les persones amb diversitat funcional que així ho indiquen en la seua sol·licitud, les adaptacions necessàries per a realitzar la prova.

En finalitzar la fase d’oposició, l’òrgan tècnic de selecció publicarà en la pàgina web de FGV, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’, llistat amb els seus resultats provisionals i establirà un termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de tal publicació, per a presentar reclamacions o al·legacions. Transcorregut aquest termini i resoltes les reclamacions, es publicaran d’igual forma els resultats definitius.

 • Fase de concurs. A les persones que superen la fase anterior se’ls valoraran els mèrits d’acord amb la documentació que van aportar en el moment de sol·licitar la seua participació en el procés selectiu. La inscripció en el procés selectiu indicat en el punt 2 d’aquestes bases inclou l’autobaremació dels mèrits, que haurà de realitzar la persona aspirant i que serà revisada per l’òrgan tècnic de selecció, el qual podrà validar-la o modificar-la per a assignar els punts corresponents.

El control de validesa dels documents justificatius de mèrits podrà determinar l’exclusió del procés de les persones que no acrediten algun mèrit que s’haguera pogut tindre en consideració. A tals efectes, FGV podrà requerir en qualsevol moment de les persones aspirants que aporten documentació original per al seu acarament, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu, i eliminar la persona aspirant, modificar-ne la posició en el llistat o rescindir la relació laboral -en cas que ja s’haguera iniciat-, si s’observara alguna irregularitat o mala fe.

Aquesta fase atorgarà fins a un màxim de 40 punts i s’hi valoraran mèrits referits a experiència i a formació, segons detalla l’annex III.

Una vegada baremats els mèrits, l’òrgan tècnic de selecció publicarà en el web de FGV www.fgv.es, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres’ les llistes amb els resultats provisionals de la fase de concurs, establint un termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de tal publicació perquè es formulen les reclamacions que es consideren pertinents. Transcorregut aquest termini i resoltes les reclamacions, l’òrgan tècnic de selecció publicarà en la mateixa forma i lloc els llistats definitius d’aquesta fase, per ordre de puntuació obtinguda.

Amb la suma de les puntuacions de les fases a) i b) anteriors, una vegada conclòs el termini de reclamacions l’òrgan tècnic de selecció elaborarà i publicarà en la pàgina web de FGV www.fgv.es, en el seu apartat ‘treballa amb nosaltres, i en el DOGV, les llistes finals de resultats d’adjudicació provisional de les places fixes i d’integrants provisionals de la borsa, amb les persones relacionades en l’ordre en què hagueren quedat segons la seua puntuació agregada.

Les dones que, per embaràs de risc o part, no puguen completar el procés selectiu, veuran la seua situació condicionada a la posterior finalització d’aquest, i no es podrà demorar tal finalització de manera que es menyscabe el dret de la resta de persones aspirants a una resolució en temps raonable i sempre abans de la publicació de la llista final, la qual cosa serà valorada per l’òrgan tècnic de selecció. Idèntica actuació se seguirà en cas de dones víctimes de violència de gènere, la seguretat de les quals estiguera compromesa.

6. Condicions de les persones aspirants. Requisits.

 1. Tindre nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l’accés a l’ocupació pública conforme a les previsions de l’article 62 de la Llei 4/2021, de 6 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana. Aquest requisit s’acredita mitjançant document d’identitat vàlid i en vigor.
 2. Tindre 18 anys, atés que les condicions aparellades a la jornada de treball a realitzar i a altres exigències de capacitació necessàries, impossibiliten legalment l’ocupació dels llocs a cobrir per persones menors d’aquesta edat. Aquest requisit s’acredita mitjançant document d’identitat vàlid i en vigor.
 3. No haver sigut agent de FGV acomiadat/da de forma escaient per causa disciplinària i/o no haver sigut, durant el seu treball en FGV, apartat/da del servei o haver vist suspesa o perduda la seua habilitació de seguretat per causa del seu acompliment professional.
 4. No haver vist finalitzada una relació laboral en FGV per desistiment de l’empresa durant el període de prova en la mateixa classe de lloc al qual s’aspira en aquest procés. A l’efecte, els tipus de llocs són els referits en el punt 11 d’aquestes bases.
 5. Tindre títol acadèmic de Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior en les especialitats relacionades a continuació per a cada lloc detallat en el quadre següent:
Titulació Oficial d’Ofici MIEA Encarregat Sub. i Tel. Esp. Telec.
Grau Mitjà        
Tècnic/a en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques X X X X
Tècnic/a en Instal·lacions de Telecomunicacions X X X X
Tècnic/a en Manteniment Electromecànic X X X X
Tècnic/a en Electromecànica de Maquinària X X   X
Tècnic/a en Manteniment de Material Rodant Ferroviari X      
Grau Superior        
Tècnic/a superior en sistemes electrotècnics i automatitzats 
Tècnic/a superior en automatització i robòtica industrial  X 
Tècnic/a superior en manteniment electrònic  X  X  X 
Tècnic/a superior en mecatrònica industrial  X 
Tècnic/a superior en sistemes de telecomunicació i informàtics  X     
Tècnic/a superior en construccions metàl·liques       
Tècnic/a superior en automoció       
Tècnic/a superior en programació de la producció en fabricació mecànica       
Tècnic/a superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques i fluids       
Tècnic/a superior en desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i fluids       
Tècnic/a superior en centrals elèctriques     

Cada titulació és requisit per a optar a les places marcades amb una “x”. Les persones que formant part de la borsa única que es constituïsca amb les aprovades sense plaça, seran nomenades per a la cobertura de llocs temporals per l’ordre obtingut en el concurs-oposició i tenint en compte si es posseeix o no la titulació al lloc existent.

En relació amb els títols detallats, s’admetran també els que, segons la normativa aplicable, sent anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), es consideren equivalents.

Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran de posseir i aportar, a més del títol, la convalidació o credencial oficial que acredite la seua homologació al sistema educatiu espanyol.

 • Les persones aspirants de nacionalitat diferent de l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu el castellà, hauran d’acreditar-ne documentalment el coneixement mitjançant alguna de les certificacions següents: diploma d’espanyol com a llengua estrangera DELE, certificat del Servei Internacional d’Avaluació de la Llengua Espanyola SIELE, o títol de castellà d’Escola Oficial d’Idiomes. Totes les certificacions indicades hauran de ser, almenys, de nivell B1.
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

No podrà participar en els processos selectius reflectits en aquestes bases el personal fix de FGV, segons disposa l’art. 62.4 de la Llei 4/2021, de 6 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

Tots els requisits hauran de complir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds. Els requisits c) i d) no requereixen acreditació i es comprovaran per FGV.

És important assenyalar que per a treballar en qualsevol dels llocs objecte d’aquest procés la persona que supere les proves haurà de posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les corresponents funcions o tasques, tal com estableix l’art. 62-2 de la Llei 4/2021, de 6 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana (en l’annex IV s’exposen a títol informatiu els requeriments psicofísics exigibles en l’actualitat per FGV per a ocupar els llocs); a més, per a obtindre plaça fixa en FGV en els llocs convocats, es requereix habilitació de seguretat, que emet FGV segons el seu Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS). Tot això, es considera requisit addicional per a exercir els llocs i haurà de complir-se en el moment de la incorporació al treball, sense perjudici que les proves de la seua valoració puguen realitzar-se amb antelació o posteriorment, en la forma i condicions que determine FGV.

Respecte a l’habilitació, aquesta s’obté superant una avaluació psicològica, una de mèdica, i un curs de formació amb una part teòrica i una altra pràctica que s’avaluen per separat, tot això amb independència del procés selectiu regulat en les presents bases.

No aconseguir l’habilitació suposarà la impossibilitat d’obtindre, ocupar o mantindre el lloc fix de què es tracte, però no impedirà formar part de la borsa d’ocupació temporal, ja que per a ocupar places temporals no s’exigirà habilitació (i, en conseqüència, no es podran fer les tasques per a les quals aquella habilita: conducció sense viatgers i treballs), sense perjudici que, a criteri de les direccions, també es puga proposar a aquest personal temporal que s’habilite.

En relació a l’indicat, els cursos de formació per a l’habilitació es podran convocar per FGV per a ser realitzats de manera gratuïta per les persones aspirants, abans de formalitzar la relació laboral com a personal fix (o, si fa el cas, temporal); la inassistència o el rebuig es considerarà com a renúncia al lloc fix i la persona aspirant passarà a formar part de la borsa.

Respecte a les avaluacions psicològiques el cost podrà ser a càrrec de les persones aspirants.

7. Persones aspirants amb diversitat funcional.- Les persones aspirants amb diversitat funcional que desitgen fer valdre tal condició a qualsevol dels efectes establits en aquestes bases, hauran d’acreditar-la amb la documentació oficial que escaiga, que aportaran en el moment de la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

En el cas que una persona amb diversitat funcional que obtinguera plaça fixa o resultara inclosa en la borsa, no poguera exercir adequadament les funcions i tasques genèriques consubstancials al lloc, sense que resulte necessari adaptar-lo, no podrà ocupar la plaça, que no se li adjudicarà o se li retirarà i/o quedarà fora de la borsa, una vegada acreditat tot això pel Servei Mèdic de FGV.

8. Criteris de desempat.- Per a dirimir possibles empats, l’òrgan tècnic de selecció aplicarà els criteris següents per aquest ordre:

1r.- Major puntuació obtinguda en la fase d’oposició.

2n.- Major puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en el qual figuren relacionats en l’annex III.

3r.- A favor de la persona amb diversitat funcional.

4t.- Si l’empat es produeix entre persones amb diversitat funcional, qui tinga acreditat un major percentatge de discapacitat.

5é.- Si l’empat és entre persones de diferent sexe, en favor del femení, per ser l’infrarepresentat en els llocs a cobrir.

6é.- Ordre alfabètic de primer cognom, començant per la lletra resultant del sorteig que efectuarà l’òrgan tècnic de selecció i que serà publicta en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “treballa amb nosaltres”.

9. Òrgan tècnic de selecció. D’acord amb la normativa laboral de FGV, l’òrgan tècnic de selecció estarà compost per 7 persones, 3 d’elles designades per la direcció de l’entitat, 3 designades per la representació legal dels treballadors/es, i un president o presidenta designat/da per la direcció de FGV. Sense perjudici de tals designacions, segons l’art. 67.6 de la Llei 4/2021, de 6 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, la pertinença a l’òrgan tècnic de selecció ho serà a títol personal, no podent actuar aquestes persones en representació o per compte de ningú i estant sotmesa la seua actuació a les normes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 23 i 24. Les persones integrants de l’òrgan es donaran a conéixer oportunament en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “treballa amb nosaltres”.

La seu i adreça a l’efecte de comunicacions de l’òrgan tècnic de selecció serà València Sud, partida Xirivelleta s/n, 46014 València.

Correspon a aquest òrgan el control del procés selectiu, l’aplicació i interpretació de les bases pel que fa a tal procés, la validació de les actuacions que puguen ser encomanades expressament a equips col·laboradors i/o a empreses contractades per a això (entenent-se que, en tal cas, l’òrgan tècnic de selecció delega aquesta part de la seua activitat), l’elaboració o la validació i signatura de les llistes, la presa de decisions tendents que el procés arribe a terme segons les premisses d’aplicació, i el trasllat a la direcció de FGV de quanta informació es precise per a la gestió del procés i per a emetre i publicar les resolucions pertinents.

Als efectes previstos en el citat art. 67-6 de la Llei de la funció pública valenciana, els comités d’empresa de FGV podran designar fins a 4 persones en total que hi actuen en qualitat d’observadores, i podran ser presents en les diverses actuacions de l’òrgan tècnic de selecció a fi d’estar informades de l’evolució del procés selectiu, però no podran intervindre en les seues deliberacions.

10. Comunicació amb les persones aspirants.- Durant el desenvolupament de tot el procés selectiu, la forma de comunicació amb les persones aspirants serà, amb caràcter general, la pàgina web de FGV www.fgv.es a través del seu apartat ‘treballa amb nosaltres’, on s’anirà publicant la informació d’interés. Igualment es considerarà com a comunicació amb aquestes persones les publicacions en el DOGV de les diferents resolucions que emanen de la direcció de FGV o de l’òrgan tècnic de selecció, en relació amb aquest procés. Addicionalment a l’anterior, també es consideraran canals de comunicació i informació formals els mitjans que les persones aspirants posen a la disposició de FGV a tal fi: telèfon, correu electrònic o postal.

Correspon a les persones aspirants prestar la deguda atenció a les publicacions o informació que FGV realitze respecte a aquest procés, fins i tot a la que pogueren rebre mitjançant comunicacions personals als correus electrònics o números de telèfon que hagueren facilitat a FGV a tals efectes segons el paràgraf anterior.

11. Conformació i funcionament de la borsa.- La borsa d’ocupació temporal resultant d’aquest procés, constituïda segons assenyala en punt 1, es configura per a atendre necessitats temporals de qualsevol dels tipus de llocs següents:

 1. Llocs del grup professional d’oficial en els tallers de manteniment de material rodant a Alacant i València (les persones podran decidir si únicament volen ser nomenades per a llocs en una d’aquestes dues demarcacions).
 2. Llocs de cap d’Equip d’Instal·lacions Elèctriques i Automatismes i de muntador/a d’Instal·lacions Elèctriques i Automatismes (MIEA), a València.
 3. Llocs d’encarregats/des de Subestacions i Telecomandaments a Alacant i València (les persones podran decidir si únicament volen ser nomenades per a llocs en una d’aquestes dues demarcacions) i d’oficial de Subestacions i Telecomandaments a València.
 4. Llocs d’especialista de Telecomunicacions a València.

A les persones integrants de la borsa se’ls oferiran els llocs que hagen de cobrir-se temporalment segons el seu ordre en aquella, tenint en compte la titulació que van aportar com a requisit, de manera que si per a una determinada oferta el títol aportat no va ser el corresponent a la classe de lloc a cobrir, segons detall que figura en el punt 6é d’aquestes bases, es passarà a la persona següent i així successivament fins a trobar un o una aspirant amb titulació adequada.

La borsa substituirà i anul·larà, en el moment en què es constituïsca i es trobe operativa, les que per a les mateixes categories o tipus de lloc de treball i demarcacions existisquen en FGV. Estarà en vigor fins que es constituïsca nova o noves borses d’ocupació temporal que la substituïsquen. Tot això llevat que es determine una altra cosa per mandat legal o administratiu o per acord col·lectiu en FGV.

Correspondrà a l’actual Comissió de seguiment de les borses d’ocupació temporal de FGV realitzar les seues funcions en relació a la que mitjançant aquest procés selectiu es constituïsca, en igual forma que respecte a la resta de borses de FGV.

El funcionament d’aquesta borsa serà el previst en el III Acord de la Comissió de Diàleg Social del sector públic instrumental de la Generalitat, de 6 de juliol de 2018, amb les particularitats següents, derivades de les característiques pròpies de FGV:

 1. Les ofertes d’ocupació temporal referides a llocs en els tallers a València podran referir-se a qualsevol dels tallers de FGV en aquesta demarcació, i no es podrà al·legar aquesta circumstància per a justificar el rebuig a una oferta.
 2. Quan la persona afectada haguera vist conclosa una relació laboral anterior en un lloc per desistiment durant el període de prova, no se li oferirà de nou el mateix lloc. Si el desistiment va ser de la direcció de FGV, la persona afectada i la Comissió de seguiment seran informades de la causa o causes.
 3. Durant la vigència de qualsevol contracte temporal subscrit amb FGV, a la persona no se li n’oferirà cap altre.
 4. Vistes les característiques de les necessitats a cobrir amb aquesta borsa d’ocupació temporal, en les quals poden concórrer circumstàncies d’imminència i imprevisibilitat, l’oferiment es realitzarà mitjançant fins a un màxim de tres cridades al telèfon facilitat pels aspirants, en intervals de 2 hores; simultàniament a la primera cridada, s’enviarà a la persona aspirant un correu electrònic a l’adreça que aquesta va facilitar, admetent-se contestació per aquest mateix mitjà fins 4 hores després de l’enviament. Aplicat aquest protocol, es considerarà que FGV ha tractat de localitzar la persona de manera fefaent i, davant la impossibilitat de contactar, s’entendrà que es rebutja l’oferiment, amb els efectes que se’n deriven, i es passarà a la persona següent de la llista en disposició d’incorporar-se, i així successivament.
 5. Les persones aspirants hauran d’actualitzar les seues dades de contacte durant la vigència de la borsa a través d’escrit presentat a FGV.

12. Protecció de dades de caràcter personal. En matèria de protecció de dades de caràcter personal s’estarà en el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Annex I: Places convocad

La normativa laboral de FGV preveu que es puga sol·licitar per a determinats llocs alguna titulació concreta, tal com recullen aquestes bases.

Annex II: Prova de coneixements. Temari

Les1 00 preguntes de la prova es referiran al temari següent:

 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
  • Títol I
  • Títol IV: capítols II, III i IV
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: capítols I, III i V.
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Previó: caols I iI.
 • ELECTROTÈCNIA (nivell: Grau Mitjà de Formació Professional): Corrent continu. Generació i consum d’electricitat. Electromagnetisme. Corrent altern monofàsic. Sistemes trifàsics. Seguretat en instal·lacions electrotècniques. Transformadors. Màquines de corrent continu. Màquines rotatives de corrent altern.
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats: articles 3, 7, 8 i 18.
 • Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
 • Generalitats d’Instal·lacions Fixes (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a aquesta documentació).

Annex III: Barem de mèrits de la fase de concurs. Acreditació

La puntuació de mèrits serà de fins a 40 punts, segons es detalla a continuació, considerant mèrits per experiència (fins a 30 punts) i per formació (fins a 10 punts).

En el cas dels mèrits referits a EXPERIÈNCIA, les persones aspirants interessades hauran d’acreditar-los aportant:

 1. Còpies dels contractes de treball o certificats d’empresa, per a poder determinar la naturalesa concreta de l’activitat realitzada. Excepcionalment, per als mèrits per experiència en FGV no serà necessari aportar còpies dels contractes de treball referits a aquesta experiència, però sí l’Informe de Vida laboral que s’indica a continuació.
 2. Informe de Vida Laboral per a poder determinar durant quant temps es va realitzar l’activitat. Es puntuarà l’experiència exclusivament segons la informació que figure en aquest informe. Els punts s’obtindran sumant els dies que figuren en la columna ‘dies’ de l’informe per a la fila, referència o ítem dels contractes de què es tracte i dividint per 30 (amb fins a 2 decimals amb arrodoniment), no computant-se els dies que pogueren correspondre, si fa el cas, a excedències que, fins i tot podent estar vinculades a relacions laborals reflectides en l’informe, figuren en tal document en files, referències o ítems diferents i específics.

La suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30. D’existir dubtes per part de l’òrgan tècnic de selecció sobre l’activitat realitzada i/o sobre el temps durant el qual es va realitzar, no es valoraran aquests mèrits d’experiència.

Els mèrits per FORMACIÓ s’acreditaran aportant la documentació corresponent, la validesa de la qual es determinarà per l’òrgan tècnic de selecció.

Mèrits per EXPERIÈNCIA:

Haver treballat en FGV en llocs de taller de manteniment/reparació de material rodant o en llocs operatius de Senyalització, Comunicacions o Subestacions 0,5 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
Haver treballat en qualsevol altra empresa a Espanya o com a autònoms/es en llocs de fabricació, manteniment i/o reparació de: material rodant ferroviari/tramviariinstal·lacions o equipaments elèctrics o electrònicstelecomunicacions ocentrals i distribució d’energia elèctrica Haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
Total màxim 30 punts

Mèrits per FORMACIÓ:

Tindre “Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats” (Reial decret 115/2017, de 17 de febrer) o acreditar la condició d’Instal·lador Autoritzat de Baixa Tensió en qualsevol de les seues categories: bàsica o especialista, o acreditar competències en instal·lació de línies d’alta tensió (RD 223/2008, de 15 de febrer) 4 punts
Tindre qualsevol dels títols indicats com a requisit, de manera addicional a la possessió del qual s’haja aportat com a tal requisit. 4 punts
Acreditar formació de nivell bàsic en Prevenció de Riscos Laborals (30 o 50 hores, indistint) 2 punts
Total màxim 10 punts

Annex IV. Requisits psicofísics exigits per FGV. Descripció funcional dels llocs

PRIMER: A títol informatiu, sense que supose una relació tancada, s’exposen a continuació les exigències actuals de FGV d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar llocs convocats.

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA (a realitzar per les persones aspirants per a obtindre habilitació de seguretat segons indica el punt 6)

Aptituds i variables comportamentals requerides per a l’acompliment, en condicions de seguretat, de les tasques de:

Conducció en règim de maniobres. Aplicable a les persones aspirants als llocs fixos d’oficial d’Ofici de Taller

 1. Àrea cognitiva: raonament
 2. Àrea psicomotora: temps de reacció
 3. Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.

Treballs en via (encarregat/da d’Ocupació, cap de Treball i pilot de Seguretat). Aplicable als aspirants a la resta de lloc fixos convocats

 1. Àrea cognitiva: raonament, atenció i resistència a la monotonia
 2. Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits

RECONEIXEMENT MÈDIC (a realitzar en tot cas per a poder ocupar lloc)

VISIÓ. AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

Visió Monocular: Agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció. Màxima correcció permesa: Hipermetropia + 5 Diòptries. Miopia – 6 Diòptries

Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb correcció o sense.

S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques

S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV

En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS

Sentit cromàtic normal.

Sentit lluminós normal.

Visió estereoscòpica normal.

Camp visual, per al blanc i els colors, normal.

Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, sense pròtesis auditives

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz, en el costat pitjor

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos

Proves funcionals respiratòries normals

No patir apnea del son no controlada adequadament

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS

No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena (llocs taller)

No patir cardiopaties ni vasculopaties descompensades, ni miocardiopaties isquèmiques de cap mena (llocs de senyalització, subestacions i comunicacions)

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi (llocs de taller)

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi amb repercussió hemodinàmica i/o funcional moderada o severa (llocs de senyalització, subestacions i comunicacions)

Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’acompliment de treballs físics de tipus moderat (llocs senyalització, subestacions i comunicacions)

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc a ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.

No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta

No presentar indicis analítics de consum de drogues

Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb tractament o sense (lloc de taller)

Tensió arterial dins de límits normals (llocs de senyalització, subestacions i comunicacions)

No patir trastorns isquèmics perifèrics o Grau II o superior de Fontaine.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

No patir epilèpsia en cap de les seues formes

No estar en tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops

No patir Diabetis Insulin dependent o Diabetis Tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.

No patir un altre tipus de patologia endocrina/metabòlica amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat (trastorns tiroïdals, trastorns de glàndules suprarenals, etc.)

No patir obesitat (I.M.C < 35)

SEGON: Descripció funcional. Les descripcions funcionals estan regulades normativament en FGV. Recullen els trets fonamentals del lloc, no esgotant les funcions i comprenent, en general, les que corresponen als coneixements que el caracteritzen. A l’efecte d’aquestes bases, s’indica a continuació la funció principal dels llocs convocats:

OFICIAL d’OFICI TALLER.- Mantindre i reparar el material rodant assignat a l’explotació

MUNTADOR/A D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATISMES.- Mantindre i reparar els elements, sistemes i equips elèctric/electrònics relacionats amb la seguretat de l’operació ferroviària i tramviària i el servei als clients.

ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONS.- Mantindre i reparar els elements i equips de comunicació interpersonal o que permeten la relació entre sistemes.

ENCARREGAT/A de SUBESTACIONS I TELECOMANDAMENTS.- Operar i mantindre els sistemes que permeten el subministrament d’energia elèctrica a la xarxa per a la tracció i per a sistemes i equipaments de tota mena.

Annex V. Formulari d’inscripció (en www.fgv.es)

IMPORTANT: Abans d’emplenar i enviar el qüestionari llija detingudament les bases de la convocatòria, les notes explicatives i les instruccions d’enviament per mail que es troben al final d’aquest. No s’admetran instàncies que no complisquen els requisits i no aporten la documentació sol·licitada.

Sol·licitud per a participar en el procés selectiu per a cobrir places de manteniments de l’oferta d’ocupació pública 2020 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
DADES PERSONALS
Cognoms Nom DNI SEXE c Home c Dona DATA NAIXEMENT
     
Adreça     Localitat Província CP
Nacionalitat Telèfon 1 Telèfon 2 e-mail
CONVOCATÒRIA I FORMA D’ACCÉS
SISTEMA SELECTIU concurs-oposició TORN: c General c Diversitat funcional Si posseeix alguna discapacitat i necessita adaptació per a realitzar la prova, indiqueu-la:
PLACES SOL·LICITADES Marque la casella de la plaça o places a les quals concursa. Si opta a diverses, indique ordre de preferència, consignant ‘1’ en la 1a, ‘2’ en la 2a i així successivament
TORN LLIURE GENERAL c Oficial/a d’Ofici de Taller (Av. germans Machado) c Oficial/a d’Ofici de Taller (València Sud) c Oficial/a d’Ofici de Taller (Av. Tarongers) c Encarregat/a de Subestacions i Telecomandament (València) c Muntador/a d’Instal·lacions Elèctriques i Automatismes (València) c Especialista de Telecomunicacions (València) TORN LLIURE RESTRINGIT DIVERSITAT FUNCIONAL: c Oficial d’Ofici de Taller (València Sud)
INTEGRACIÓ EN LA borsa d’ocupació temporal Les persones aprovades sense plaça s’integraran en una borsa d’ocupació temporal amb la qual es cobriran necessitats temporals en les demarcacions de FGV de València i d’Alacant.
Marque si NO desitja rebre ofertes d’ocupació temporal en alguna demarcació, en cas contrari rebrà d’ambdues. c Alacant c València
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE REQUISITS (apartat 6 de les bases de la convocatòria)
c Copia DNI, passaport o targeta de resident, per a acreditació personal, d’edat i de nacionalitat (obligatori) c Còpia de títols acadèmics. c Còpia del permís de conduir tipus B. Obligatori c Còpia del certificat de discapacitat. Obligatori, si fa el cas c Justificant de pagament dels drets (25 €). (Obligatori, excepte exempció) c Justificant de l’exempció d’abonament dels drets. Obligatori si s’ha marcat la casella anterior c Còpia de certificat de coneixement del castellà (Obligatori per a persones de nacionalitat amb idioma no castellà).
MÈRITS. AUTOBAREMACIÓ (Annex III de les bases de la convocatòria)
Mèrits per Experiència (màxim 30 punts) AUTOBAREMACIÓ
a.- c Experiència laboral en de FGV (0,5 punts per mes de contracte) b.- c Experiència laboral anara de FGV (0,2 punts per mes de contracte) ________ punts ________ punts
Mèrits per Formació (màxim 10 punts)  
c.-Només puntuable un dels següents c.1.- c Certificat Reial decret 115/2017, de 17 de febrer (4 punts) c.2.- c Instal·lador Autoritzat de Baixa Tensió (4 punts) c.3.- c Instal·lació de línies d’alta tensió (RD 223/2008, de 15 de febrer) d.- c Titulació addicional a l’aportada com a requisit e.- c Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals   _______ punts   _______ punts _______ punts
TOTAL MÈRITS Sumar els punts anotats en els apartats anteriors (màxim 40 punts) ________ punts
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS (Annex III de les bases de la convocatòria)
c Còpia de contractes de treball (nombre de documents aportats _____) c Certificat de Vida Laboral c Còpia de certificats formatius o professionals (nombre de doc. aportats _____).
DECLARACIÓ
La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades i que coneix i accepta les bases de la convocatòria.                                                                                                                             En _______________, a ____ de ______________de _____ Signatura de la persona sol·licitant
FGV garanteix que la informació de caràcter personal objecte de tractament està sotmesa a estricta confidencialitat i que s’adopten les pertinents mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per a a la seua protecció, de conformitat amb el Reial decret 1.720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com les mesures de transparència i privacitat exigides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) de 2016/679, de 27 d’abril de 2016.   Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable Ferrocarrils de la Generalitat València Finalitat Gestionar el procés de selecció i mantindre comunicacions del procés amb l’interessat Legitimació Consentiment de l’interessat Destinataris Excepte obligació legal FGV no cedirà dades a uns altres tercers Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: http://www.fgv.es, o mitjançant mail a lopdweb_fgv@gva.es.
                             

Instruccions per a emplenar aquest qüestionari i enviar-lo per correu juntament amb la documentació

 1. Llija amb atenció les bases de la convocatòria, aquestes instruccions i cada apartat del qüestionari abans d’enviar-ho.
 • Comprove abans d’enviar-ho que ha emplenat correctament les seues dades de contacte (DMO, nom i cognoms, telèfon i compte de correu), que ha marcat les caselles que necessita i que compta amb tota la documentació que desitja fer valdre. No s’admetran en aquest procés selectiu qüestionaris de sol·licitud que no porten annexa cap documentació. Haurà d’aportar almenys, la documentació relativa a requisits i el justificant de pagament o d’exempció d’aquest.
 • Per a formalitzar la seua inscripció envie un correu a l’adreça oepmantenimientos_fgv@gva.es (entre la s i la f hi ha un _) atenent les següents indicacions:
 • En assumpte haurà d’indicar DNI NOM i COGNOMS,

 exemple 12345678A JOSE JUAN LOPEZ MARTINEZ

 • Deurà annexar, a més del qüestionari, quants documents necessite fer valdre (requisits, pagament i mèrits), tenint en compte que la capacitat màxima de cada enviament és de 7 megabits i que podrà enviar quants correu-vos necessite identificant l’assumpte de la següent manera:

12345678 JOSE JUAN LOPEZ MARTINEZ -01

12345678 JOSE JUAN LOPEZ MARTINEZ -02

12345678 JOSE JUAN LOPEZ MARTINEZ -03

 • Com a justificant de recepció de la seua sol·licitud, rebrà un correu, per cadascun que Vosté vaig enviar.
 • A partir d’aquest moment, les comunicacions relatives a aquest procés es realitzaran en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat treballa amb nosaltres,  i en l’adreça de correu i/o telèfon que Vosté haja indicat, li recomanem que estiga pendent d’aqueixos mitjans.