Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) està col·laborant juntament amb altres empreses en projectes de gestió i implantació de nous serveis de transport ferroviari en Rosario (Argentina), Abu-Dhabi (Emirats Àrabs) i Bogotà (Colòmbia).

FGV ofereix aquests serveis de consultoria i assessorament tècnic com a resultat de l’experiència acumulada durant les seues 28 anys de gestió en el disseny i planificació d’explotacions ferroviàries, formació de personal i aplicació de noves tecnologies. L’empresa pública gestiona diferents xarxes de transport (metro, metro lleuger, tramvia i rodalies) pel que compta amb capacitat per a desenvolupar projectes de mobilitat sostenible adaptats a les necessitats de cada client i clienta.

Una vegada dissenyada l’explotació, FGV està en condicions de participar en els diferents projectes i propostes que permetran posar en funcionament una nova xarxa de transport. La planificació dels elements que integren el sistema de circulació de la futura xarxa i la seua disposició operativa, la selecció del material mòbil segons les necessitats i característiques del traçat i la demanda, així com la preparació del personal que participarà en l’explotació són qüestions en les quals FGV pot aportar el seu coneixement i saber fer..

Una vegada l’explotació està en servei, FGV també està en disposició de garantir el correcte funcionament de la nova xarxa en totes aquelles qüestions que possibiliten oferir un servei de qualitat a la clientela.

Rosario (Argentina)

La signatura d’un Acord marc en 2012 amb la ciutat Argentina de Rosario, en el qual es va preveure la participació de FGV per a l’assessorament en els possibles projectes ferroviaris, integrats en el Pla Integral de Mobilitat, que la ciutat i la província volien abordar a curt, mitjà i llarg termini.

A través d’un Acord Específic de Col·laboració, que es va subscriure en 2014, la pròpia Municipalitat de Rosario i la Província en la qual s’insereix, ha tramitat l’encàrrec a FGV dels estudis de viabilitat de dos escenaris, mitjançant la implementació d’un tramvia que travesse la ciutat de nord a sud, i d’un sistema Tren-Tram que donarà solució de mobilitat a les zones oest i sud-oest de la ciutat, analitzant la possibilitat o no d’utilitzar les infraestructures existents en la zona, i les possibles necessitats o possibilitats de renovació, elecció del material rodant, segons l’ample de via aconsellat, etcètera.  [‘Ente de la Mobilidad de Rosario‘ (EMR).]

Abu Dhabi (Emirats Àrabs)

El disseny de la xarxa tranviaria d’Abu Dhabi, com a col·laboradors de la Joint Venture formada per les enginyeries SENER I TYPSA, del com s’ha abordat i finalitzat amb èxit ja la primera fase del contracte adjudicat pel Departament de Transports Governamental a aquesta Joint Venture, i trobant-se contractada i en curs la realització de la segona fase, amb estudis de major detall.

Es tracta d’una xarxa tranviaria de 340 quilòmetres, la qual començaria amb un tram mínim d’operació de 37 quilòmetres en dues línies, dins d’un projecte global que abasta les perspectives de transport en la ciutat i el seu entorn fins a 2030 i que s’arrepleguen en un Pla Director de Transport que integra diversos possibles maneres. [Dades de 2014]

Bogotà i la regió de Cundinamarca (Colòmbia)

A mitjan 2012 es van conèixer necessitats de mobilitat plantejades per les autoritats de Bogotà i la regió de Cundinamarca, que podien resoldre’s amb la implantació d’un Light Rail Transit que, partint dels voltants de Bogotà, i amb dos possibles corredors de metro lleuger, arribara a l’antiga Estació de la Sabana, en la pròpia ciutat de Bogotà.

Constituït un Consorci amb Vossloh i Torrescámara, es va desenvolupar un Projecte de Prefactibilidad al que les autoritats Colombianes van donar Atorgament favorable a l’agost de 2013, la qual cosa va permetre el desenvolupament del Projecte de Factibilidad, lliurat en el present any i que, de resultar guanyador, serà el que s’implante en aqueixa ciutat.

FGV ha desenvolupat el marc operatiu i ha contribuït a l’anàlisi de les solucions tècniques i la mantenibilidad del sistema REGIOTRAM, les xarxes projectades del qual, que disposen d’un branc a l’aeroport aconseguiran un total de 60 Km. i uns escenaris benvolguts de demanda de 150 milions de viatgers i viatgeres a l’any. [Dades de 2014].