Per a la presentació d’esta sol·licitud, en la modalitat en línia, s’ha d’omplir el formulari següent

Una vegada rebuda la sol·licitud, FGV contestarà dins del termini legal establit, de conformitat amb l’article 20.1 de la LTBG.

Nom

* Camp obligatori

Primer cognom

* Camp obligatori

Segon cognom

* Camp obligatori

NIF/NIE/Passaport

* Camp obligatori

Telèfon

* Camp obligatori

Adreça electrònica

* Camp obligatori

Adreça

* Camp opcional

Data de naixement

* Camp opcional

Localitat

* Camp opcional

Província

* Camp opcional

Codi Postal

* Camp opcional

Mecanisme pel qual desitja ser informat

* Camp obligatori

Descripció d'informació sol·licitada

* Camp obligatori

Omplir este formulari suposa l'acceptació de les condicions

FGV resoldrà en el termini d’un mes i manifestarà la concessió o denegació de l’accés a la informació
  • En el cas de trobar un defecte de forma o carència d’informació sobre el que se sol·licita, es requerirà la persona interessada perquè en un termini de 10 dies esmene o faça l’aportació pertinent. Si no ho fa, es considerarà que desistix de la seua sol·licitud.
  • Si la informació sol·licitada pot afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, FGV els concedirà un termini de quinze dies perquè puguen realitzar les al·legacions que estimen oportunes. FGV informarà el sol·licitant d’esta circumstància, així com de la suspensió del termini per a dictar una resolució fins que s’hagen rebut les al·legacions o haja transcorregut el termini per a la seua presentació.
  • En el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho aconselle, FGV disposarà d’un altre mes per a atendre la seua sol·licitud.
  • L’accés a la informació serà gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies o la transposició de la informació a un format diferent de l’original podrà donar lloc a l’exigència d’exaccions en els termes que preveu la legislació estatal o, si és el cas, d’acord amb la normativa autonòmica o local que siga aplicable.
  • Si desitja reutilitzar la informació que sol·licita, haurà de citar la font de procedència. No es permet que tergiverse, descontextualitze o faça qualsevol altre tipus de manipulació dolosa o malintencionada de la informació. La utilització no es concedix en règim d’exclusivitat. Si es contravenen estes indicacions, davant de qualsevol controvèrsia, el demandant serà responsable dels danys o perjuís que puga ocasionar el tractament de la informació i, si és el cas, FGV podrà adoptar les mesures extrajudicials o judicials oportunes.