Benvingut al portal de la transparència de FGV

Este Portal de la Transparència se suma als mecanismes ja existents en FGV per a controlar i auditar la seua gestió. Amb esta nova finestra oberta al públic s’oferix informació completa, veraç i actualitzada sobre els temes principals de la seua activitat i la seua gestió.

Informació d'àmbit corporatiu

Estructura i organització de l'entitat, organigrama general, òrgan de govern, àrees o departaments i funcions, i El Pla Estratègic

Relacions amb els ciutadans

Carta de Servicis de FGV, nombre de viatgers i indicadors que mostren el control i avaluació de la qualitat dels servicis

Recursos econòmics i personals

Informació econòmica i Financera, contractes, convenis i subvencions, llocs de treball i retribucions, així com la composició del patrimoni de FGV

El ejercicio del derecho de acceso a información pública viene recogido en el Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTBG), así como en la ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación de la Comunitat Valenciana en su Capítulo II (en adelante Ley 2/2015).

¿Qué es el derecho de acceso a información pública?

El concepto de acceso a la información pública, se puede definir como “la posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la LTBG, y con la seguridad sobre su veracidad”.

La Ley 2/2015 en su capítulo II artículo 11 dice: “Cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización legalmente constituida, tiene derecho de acceso a la información pública, mediante solicitud previa y sin más limitaciones que las contempladas en la ley. Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar a la ley”.

Todas las personas interesadas pueden solicitar información de carácter público sobre FGV. Podrá hacerlo de forma gratuita, vía telemática cumplimentando el formulario destinado a este fin, o mediante solicitud por escrito presentada en el Registro de Entrada en las oficinas de FGV, o en un Centro de Atención al Cliente (CAC).

Para cualquier aclaración al respecto se encuentra disponible la GUÍA DE DERECHO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

El DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat al contingut del qual FGV s'adherix en tots els seus termes, comprometent-se al compliment dels principis i obligacions en ell establits, acceptant el compromís d'aplicar i facilitar la seua divulgació, procurant per a això la dotació dels mitjans precisos.

En cas d'incompliment constatat del que disposa el Codi, i sense perjuí d'altres responsabilitats, FGV es compromet a donar les oportunes explicacions a qui corresponga i a sotmetre's a les mesures de responsabilitat política que puguen adoptar Les Corts.

En la secció Open Data (dades obertes) es pretén fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de FGV i animar qualsevol organització o particular a fer ús de les dades per a afavorir la transparència informativa de la gestió pública.

Dades disponibles:

Metrovalencia i TRAM d’Alacant

Termes d'us:

  • La reutilització de les dades està oberta a totes les persones o empreses interessades en la reutilització de la informació, les quals estaran obligades, a més, a mencionar la data de l’última actualització de la informació.
  • No es permet que es desnaturalitze o desvirtue el sentit de la informació durant la reutilització, ni la utilització en règim d’exclusivitat.
  • FGV podrá, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o els actuals termes d’ús. L’anunci d'estos canvis els publicarà FGV en el lloc que considere més rellevant perquè se'n prenga coneixement i difusió pública. Qualsevol canvi que es duga a terme serà efectiu des del moment de la seua publicació, llevat que es notifique el contrari.
  • Qualsevol modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica FGV haurà d'identificar-se com a tal en el moment de la seua distribució.
  • FGV vol precisar respecte a les dades publicades en esta secció que, a pesar dels esforços per a gestionar-les de forma adequada, poden presentar variacions no arreplegades en el moment de la consulta.