Benvingut al portal de la transparència de FGV

Este Portal de la Transparència se suma als mecanismes ja existents en FGV per a controlar i auditar la seua gestió. Amb esta nova finestra oberta al públic s’oferix informació completa, veraç i actualitzada sobre els temes principals de la seua activitat i la seua gestió.

Informació d'àmbit corporatiu

Estructura i organització de l'entitat, organigrama general, òrgan de govern, àrees o departaments i funcions, i El Pla Estratègic

Relacions amb els ciutadans

Carta de Servicis de FGV, nombre de viatgers i indicadors que mostren el control i avaluació de la qualitat dels servicis

Recursos econòmics i personals

Informació econòmica i Financera, contractes, convenis i subvencions, llocs de treball i retribucions, així com la composició del patrimoni de FGV

L’exercici del dret d’accés a la informació pública està arreplegat en el capítol III de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (d’ara en avant, LTBG), així com en la llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació de la Comunitat Valenciana en el seu capítol II (d'ara en avant Llei 2/2015).

¿Què és el dret d’accés a la informació pública?

El concepte d’accés a la informació pública es pot definir com la possibilitat d’accedir a la informació pública que estiga en poder de les entitats subjectes a l’àmbit de la LTBG, i amb la seguretat sobre la seua veracitat.

La Llei 2/2015 en el seu capítol II article 11 diu: “Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública, per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei. Per a l'exercici d'este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar a la llei”.

Totes les persones interessades poden sol·licitar informació de caràcter públic sobre FGV. Podrà fer-ho de forma gratuïta, via telemàtica omplint el formulari destinat a este fi, o per mitjà de sol·licitud per escrit presentada en el Registre d'Entrada en les oficines de FGV, o en un Centre d'Atenció al Client (CAC).

Per a qualsevol aclariment respecte d'això es troba disponible la GUIA DE DRET DE LLIURE ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.

El DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat al contingut del qual FGV s'adherix en tots els seus termes, comprometent-se al compliment dels principis i obligacions en ell establits, acceptant el compromís d'aplicar i facilitar la seua divulgació, procurant per a això la dotació dels mitjans precisos.

En cas d'incompliment constatat del que disposa el Codi, i sense perjuí d'altres responsabilitats, FGV es compromet a donar les oportunes explicacions a qui corresponga i a sotmetre's a les mesures de responsabilitat política que puguen adoptar Les Corts.

En la secció Open Data (dades obertes) es pretén fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de FGV i animar qualsevol organització o particular a fer ús de les dades per a afavorir la transparència informativa de la gestió pública.

Dades disponibles:

Metrovalencia i TRAM d’Alacant

Termes d'us:

  • La reutilització de les dades està oberta a totes les persones o empreses interessades en la reutilització de la informació, les quals estaran obligades, a més, a mencionar la data de l’última actualització de la informació.
  • No es permet que es desnaturalitze o desvirtue el sentit de la informació durant la reutilització, ni la utilització en règim d’exclusivitat.
  • FGV podrá, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o els actuals termes d’ús. L’anunci d'estos canvis els publicarà FGV en el lloc que considere més rellevant perquè se'n prenga coneixement i difusió pública. Qualsevol canvi que es duga a terme serà efectiu des del moment de la seua publicació, llevat que es notifique el contrari.
  • Qualsevol modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica FGV haurà d'identificar-se com a tal en el moment de la seua distribució.
  • FGV vol precisar respecte a les dades publicades en esta secció que, a pesar dels esforços per a gestionar-les de forma adequada, poden presentar variacions no arreplegades en el moment de la consulta.