Avís legal

I. Objecte del Portal.

Ferrocarrils de la Generalitat València (d'ara en avant, FGV), com a entitat de dret públic dependent de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, és un subjecte obligat al compliment de les disposicions de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (d'ara en avant, LTBG).

Així, aquest Portal té com a objecte posar a disposició dels usuaris qualsevol classe d'informació i documents relacionats amb FGV, de manera totalment gratuïta, d'acord amb el que disposa aquesta Llei.

La persona usuària d'aquest Portal haurà d'acceptar les presents condicions i termes d'ús que tenen caràcter vinculant, entenent-se que el simple ús d'aquestes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Aquestes condicions i termes d'ús tindran una vigència indefinida, reservant-se FGV el dret a modificar-les sense necessitat previ de avís.

II. Reutilització de la informació.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que trasllada la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. Per a reutilitzar la informació, han de seguir-se les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • No tergiversar, descontextualitzar o fer qualsevol altre tipus de manipulació malintencionada de la informació.
 • La utilització no es concedix en règim d'exclusivitat.
 • Citar sempre la font i titular de la informació, FGV.
 • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns prioritaris, com la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers.

De contravindre aquestes indicacions, davant de qualsevol controvèrsia, serà responsable dels danys o perjuís que poguera ocasionar el tractament de la informació i, si és el cas, FGV podrà adoptar les mesures extrajudicials o judicials oportunes.

III. Condicions i termes generals d'ús del Portal.

En tot cas, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que FGV oferix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador:

 1. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'orde públic.
 2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc Web, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l'orde públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.
 3. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc Web o en la utilització de qualsevol dels servicis disposats, incloent la utilització, si és el cas, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma. En conseqüència, l'usuari no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc Web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el lloc Web, en qualsevol dels servicis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FGV o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el funcionament normal dels mateixos.
 5. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de FGV.
 6. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc Web qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

IV. Responsabilitat.

FGV no es fa responsable dels danys i perjuís que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

 1. No serà responsable de la integritat i disponibilitat de la informació, que es proveïsca al Portal a través d'enllaços o vincles a altres pàgines o seus electròniques la responsabilitat del qual corresponga a distint òrgan o Administració Pública.
  FGV procura que la informació siga exacta i precisa, i procedirà a la seua actualització periòdicament, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. FGV no pot garantir la inexistència d'errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.
 2. Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a FGV, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.
 3. Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.
 4. Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a FGV.
 5. De la impossibilitat de donar el servici o permetre l'accés per causes no imputables a FGV, degudes a l'usuari, a tercers, o a causes de força major.

V. Política de protecció de dades de caràcter personal.

Informació bàsica sobre protecció de dades.

La present política de protecció de dades establix les normes destinades a garantir, per part de la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori i l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la protecció de les persones físiques quant al tractament de les seues dades personals. Les dades personals que es demanen per part de la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori i l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, seran tractats respectant el que establix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara en avant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara en avant, RGPD), i el que establix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Àmbit d'aplicació.

Aquesta política s'aplica al tractament totalment o parcialment automatitzat, així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts en un fitxer o destinats a incloure's.

Responsable del tractament.

D'acord amb el que establix l'article 4.7 del RGPD tindrà la consideració de Responsable del Tractament “la persona física o jurídica, autoritat pública, servici o un altre organisme que, només o junt amb altres, determine els fins i mitjans del tractament”. En este cas, ha de considerar-se com a responsable la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori -d'ara en avant, la Conselleria- i l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana -d'ara en avant, l'Entitat-. D'acord amb el Decret 130/2012 de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'establix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, esta responsabilitat serà exercida amb caràcter general per l'òrgan directiu que té atribuïdes competències sobre els servicis comuns de la Conselleria / Entitat, sense perjuí que en casos de matèries concretes s'exercisca des de l'òrgan o unitat administrativa competent. D'esta circumstància es deixarà constància en el Registre d'Activitats de Tractament de la Conselleria / Entitat -d'ara en avant, RAT-.

Registre de les Activitats de Tractament.

D'acord amb el que disposa l'article 30 del RGPD, la relació actualitzada de les activitats de tractament que la Conselleria / Entitat du a terme, es troba disponible en el RAT publicat per la Conselleria / Entitat en el seu web.

Arreplega de dades personals.

Les dades de caràcter personal que es demanen directament o indirectament de l'interessat seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a alguna de les activitats de tractament titularitat de la Conselleria / Entitat que figuren en el seu RAT. Quan les dades personals que fan referència a l'interessat, s'obtinguen del mateix interessat, en el moment d'arreplegar-los se li facilitarà la informació del tractament, de forma clara i intel·ligible. Si resultara convenient, es proporcionarà la informació imprescindible sobre el tractament en el formulari d'arreplega i s'indicarà o enllaçarà des del mateix una segona capa d'informació amb major nivell de detall.

Usos i finalitats.

Els tractaments de dades personals s'ajustaran a les funcions pròpies de la Conselleria / Entitat i el seu ús es limitarà a aquells fins per als que expressament s'hagen arreplegat. Si es preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de què va motivar l'arreplega, abans del tractament posterior s'informarà l'interessat sobre esta altra finalitat i se li proporcionarà qualsevol altra informació addicional pertinent, sempre que l'interessat no dispose ja d'esta informació. La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal serà la necessària per a la gestió administrativa i tramitació dels procediments administratius per als que se sol·liciten les seues dades, que correspondran a cada una de les activitats de tractament que realitza la Conselleria / Entitat i que estan accessibles en el RAT. No es prendran decisions automatitzades basades en el tractament de les seues dades personals.

Legitimació per al tractament.

Amb caràcter general, la base jurídica que empara el tractament de les dades de caràcter personal per part de la Conselleria / Entitat és el compliment d'obligacions legals o la realització d'actuacions en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Generalitat Valenciana, d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les administracions públiques i, en especial, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Govern. No obstant això, alguns tractaments poden requerir el consentiment de les persones afectades pel mateix. En aquells casos en què la base jurídica dels tractaments siga el consentiment de la persona afectada, la Conselleria / Entitat posarà en marxa els mecanismes que permeten atorgar-ho per mitjà d'una clara acció afirmativa d'esta persona i de manera que es puguen conservar evidències d'això. En qualsevol tractament basat en el consentiment de l'interessat i en qualsevol moment, hi ha la possibilitat de retirar el dit consentiment. Per a això l'interessat disposa del procediment establit a este efecte i al qual s'accedeix des d'aquest enllaç al tràmit de drets ARCO. La Conselleria / Entitat, en estos casos, cessarà l'activitat de tractament per a eixes dades. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada. La base jurídica que habilita cada una de les activitats de tractament que du a terme la Conselleria / Entitat pot consultar-se en el RAT.

Conservació de dades.

Amb caràcter general i sense perjuí de la informació concreta que es publica en el RAT, les dades personals tractats per la Conselleria / Entitat es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la que es demanen. La Conselleria / Entitat, una vegada cancel·lats les dades o suprimits del tractament, podrà conservar-los a fi que resulte factible determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar del seu tractament o per a permetre el seu ús posterior, després de l'adopció de les mesures de protecció adequades, amb fins històrics, estadístics o científics.

Comunicació de dades.

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els destinataris de cessions de dades previstos per a cada una de les activitats de tractament poden consultar-se en el RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés als mateixos, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, al Delegat de protecció de dades de la Generalitat o als interessats en els procediments tramitats per la Conselleria / Entitat. La Conselleria / Entitat no utilitzarà en cap cas les dades amb fins de caràcter comercial, publicitari o de qualsevol altra índole no relacionats amb les seues potestats públiques.

Drets dels interessats.

L'interessat pot exercir en qualsevol moment els drets que el RGPD garantix als titulars de les dades d'acord amb els seus articles 15 fins al 23 i que són els següents: DRET D'ACCÉS: L'interessat té dret a obtindre de la Conselleria / Entitat confirmació de si s'estan tractant dades personals que li afecten, i si és així, té dret a accedir a estes dades i a la informació relativa a les finalitats, destinataris, categories de dades tractats, el seu origen i període de conservació, reclamacions, existència de decisions automatitzades amb les seues conseqüències i a tots els drets addicionals de rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.
DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ: L'interessat té dret a obtindre de la Conselleria / Entitat la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets que li afecten, sense dilació indeguda.Igualment, l'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que li afecten. Si no hi ha una altra base jurídica que empare la seua conservació, la Conselleria / Entitat procedirà a la supressió de les dades quan ja no siguen necessaris o s'hagen tractat de forma il·lícita, quan l'interessat retire el seu consentiment en tractaments que ho requerisquen o quan s'opose al tractament.
DRET DE LIMITACIÓ: L'interessat té dret a obtindre de la Conselleria / Entitat la limitació del tractament de les dades, en casos d'impugnació de l'exactitud dels mateixos, quan el tractament siga il·lícit i l'interessat s'opose a la supressió de les dades personals i sol·licita en el seu lloc la limitació del seu ús, quan l'interessat necessite mantindre les dades per a formular o exercir reclamacions o mentres es verifica si els motius legítims de l'administració prevalen sobre els de l'interessat en el cas que l'interessat s'opose al tractament.
DRET D'OPOSICIÓ: L'interessat té dret a oposar-se que les dades personals que li afecten siguen objecte d'un tractament. La Conselleria / Entitat deixarà de tractar estes dades personals, llevat que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
DRET DE PORTABILITAT: La persona interessada té dret a rebre les seues dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament, sempre que este es legitime basant-se en el consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte i el tractament s'efectue per mitjans mecanitzats. També tindrà dret, quan siga tècnicament possible, que les dades es transmeten directament de responsable a responsable. No serà aplicable quan el tractament siga necessari per al compliment d'una missió d'interés públic en l'exercici de poders públics conferits al responsable.
DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES: Tota persona interessada té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics sobre ella o li afecte significativament de forma semblant. Es referix a qualsevol forma de tractament de les seues dades personals que avalue aspectes personals. El responsable ha de garantir el dret a obtindre la intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió. No serà aplicable no ser objecte de decisió si esta és necessària per a la celebració o execució d'un contracte, es basa en el consentiment explícit o està autoritzada per una norma que s'aplique al responsable i que establisca mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.
Tots els drets anteriors, inclosa la retirada del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa només pot exercir-los la persona afectada. No obstant això, esta podrà actuar per mitjà de representant legal en els casos i davall les condicions previstes per la legislació vigent.L'exercici de tots estos drets podrà emportar-se acabe accedint al procediment establit a este efecte des d'aquest enllaç al tràmit de drets ARC bé fent ús del tràmit telemàtic o bé en mode presencial aportant la sol·licitud corresponent.

Possibilitat de dirigir-se al Delegat.

Les persones interessades podran posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de la Generalitat Valenciana pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara del RGPD. Les seues dades de contacte són:
Delegat de protecció de dades de la Generalitat. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Pg. De l’Albereda, 16. 46010 València. Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es.

Reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades.

Les persones interessades també tenen la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'autoritat nacional de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de protecció de dades – AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Pot contactar amb ella a través del següent enllaç www.agpd.es, accedint a la pestanya «Canal del Ciutadà».