Avís legal

I. Objecte del Portal.

Ferrocarrils de la Generalitat València (d'ara en avant, FGV), com a entitat de dret públic dependent de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, és un subjecte obligat al compliment de les disposicions de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (d'ara en avant, LTBG).

Així, aquest Portal té com a objecte posar a disposició dels usuaris qualsevol classe d'informació i documents relacionats amb FGV, de manera totalment gratuïta, d'acord amb el que disposa aquesta Llei.

La persona usuària d'aquest Portal haurà d'acceptar les presents condicions i termes d'ús que tenen caràcter vinculant, entenent-se que el simple ús d'aquestes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Aquestes condicions i termes d'ús tindran una vigència indefinida, reservant-se FGV el dret a modificar-les sense necessitat previ de avís.

II. Reutilització de la informació.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que trasllada la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. Per a reutilitzar la informació, han de seguir-se les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • No tergiversar, descontextualitzar o fer qualsevol altre tipus de manipulació malintencionada de la informació.
 • La utilització no es concedix en règim d'exclusivitat.
 • Citar sempre la font i titular de la informació, FGV.
 • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns prioritaris, com la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers.

De contravindre aquestes indicacions, davant de qualsevol controvèrsia, serà responsable dels danys o perjuís que poguera ocasionar el tractament de la informació i, si és el cas, FGV podrà adoptar les mesures extrajudicials o judicials oportunes.

III. Condicions i termes generals d'ús del Portal.

En tot cas, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que FGV oferix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador:

 1. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'orde públic.
 2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc Web, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l'orde públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.
 3. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc Web o en la utilització de qualsevol dels servicis disposats, incloent la utilització, si és el cas, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma. En conseqüència, l'usuari no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc Web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el lloc Web, en qualsevol dels servicis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FGV o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el funcionament normal dels mateixos.
 5. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de FGV.
 6. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc Web qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

IV. Responsabilitat.

FGV no es fa responsable dels danys i perjuís que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

 1. No serà responsable de la integritat i disponibilitat de la informació, que es proveïsca al Portal a través d'enllaços o vincles a altres pàgines o seus electròniques la responsabilitat del qual corresponga a distint òrgan o Administració Pública.
  FGV procura que la informació siga exacta i precisa, i procedirà a la seua actualització periòdicament, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. FGV no pot garantir la inexistència d'errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.
 2. Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a FGV, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.
 3. Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.
 4. Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a FGV.
 5. De la impossibilitat de donar el servici o permetre l'accés per causes no imputables a FGV, degudes a l'usuari, a tercers, o a causes de força major.