FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades personals dels Usuaris, que subministren a través dels formularis habilitats en el Lloc Web. Per mitjà de la present Política de Privacitat [d’ara en avant, la Política] informa els Usuaris de  www.metrovalencia.es www.tramalicante.es www.fgv.es del tractament i usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en la Web, a fi que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal. És per açò que, a fi de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació espanyola, que s’aplique en la matèria.

Així doncs, en compliment de la Legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA informa:

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant “FGV”).
Adreça postal: Partida de Xirivelleta s/n 46014 València.
Correu electrònic: lopdweb_fgv@gva.com
Contacte Delegat de protecció de dades: Correu electrònic.

FGV és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i li informa que estes dades seran tractats de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i la Llei Orgànica (ÉS) 15/1999 de 13 de desembre LOPD relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

Per què i per a què tractem les seues dades personals?

FGV tracta les seues dades personals amb les finalitats següents:

Finalitats de naturalesa contractual

Contractar, mantindre i seguir el compliment dels contractes dels productes i servicis que tinga amb FGV, podent analitzar les seues dades per a obtindre perfils, inclús per mitjans basats únicament en el tractament automatitzat de les seues dades.

Finalitats basades en l’interés legítim de FGV:

 • Desenrotllar accions comercials en general, i en particular, oferir-li i/o recomanar-li productes i servicis que puguen resultar del seu interés, tenint en compte els que haja contractat en el passat.
 • Tractar i/o comunicar les seues dades a tercers, per a previndre, investigar i/o descobrir el frau.
 • Gravar la seua veu i/o la seua imatge per a garantir la seua seguretat, mantindre la qualitat del servici i utilitzar les gravacions com a prova en juí en cas necessari.
 • Realitzar procediments d’anonimización, després dels quals FGV ja no estarà en disposició d’identificar-li.
 • Comunicar les seues dades a empreses de coordinació de transport en el cas que Ud., en qualitat de client de FGV, duga a terme la contractació d’algun dels productes de títols coordinats i/o servicis de dites  entitats que són comercialitzats per FGV. En este cas, la cessió afectarà únicament un número limitat de dades merament identificatius que FGV disposa sobre la seua persona, en concret, els estrictament necessaris per a la celebració del contracte.
 • Comunicar les seues dades a la Generalitat Valenciana, Tribunals i Forces de l’Orde públic en cas de ser necessari.

Com obtenim les seues dades?

FGV obté les seues dades per les fonts següents:

La informació que Vosté ens facilita quan contracta i manté productes i/o servicis amb nosaltres, tant de forma directa com a indirecta. Alguns exemples són:

 • Per mitjà de l’ompliment de formularis en la web de FGV.
 • Fonts d’informació obertes, com a diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet.

En particular, les dades que tractarem inclouen les categories següents:

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificació
 • Direccions postals o electròniques
 • Dades referents a les seues característiques personals i circumstàncies socials.
 • Informació comercial
 • En alguns casos, Dades acadèmiques i/o econòmics
 • No es tracten dades especialment protegits

Durant quant temps conservarem les seues dades?

Les seues dades personals seran bloquejats quan hagen deixat de ser necessaris per a la finalitat per a la qual van ser demanats, quedant a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’estes. Complit l’esmentat termini FGV, procedirà a la supressió de les seues dades

Qui rebran les seues dades?

FGV podria comunicar les seues dades personals a:

 1. Generalitat Valenciana per a complir obligacions legals.
 2. Organismes Públics competents, Agència Tributària, Jutges i Tribunals, quan FGV tinga l’obligació legal de facilitar-los.
 3. A més, FGV compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de servicis que tenen accés a les seues dades personals i que tracten les referits dades en nom i per compte del FGV com a conseqüència de la seua prestació de servicis, amb els que s’ha subscrit el preceptiu contracte de Privacitat i Seguretat.

En concret, i a títol enunciatiu i no limitador, els citats proveïdors exercixen els seus servicis en els sectors següents: assessorament jurídic, homologació de proveïdors, empreses de servicis professionals multidisciplinaris, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de servicis tecnològics, empreses proveïdores de servicis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de servicis de missatgeria, empreses de gestió i manteniment d’infraestructures.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Pot exercir els drets de:

 • Oposició.
 • Accés.
 • Rectificació.
 • Supressió.
 • Limitació.
 • Portabilitat.
 • No ser objecte d’una decisió basada únicament en tractament automatitzat de les seues dades.

Revocació del consentiment prestat.

Pot exercir estos drets davant de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per mitjà de  l’enviament d’un correu electrònic a lopdweb_fgv@gva.es o per correu postal dirigint-se a Partida de Xirivelleta s/n,46014 València. Ud. haurà d’aportar còpia de la seua DNI o document oficial que li acredite.

Possibilitat de dirigir-se al Delegat

Les  persones   interessades   podran   posar-se   en  contacte   amb  el delegat  de  protecció de  dades  de  la  Generalitat  per  el  que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l’exercici dels seus drets a l’empara del RGPD.
Les seues dades de contacte són:

Delegat de protecció de dades de la Generalitat
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació  i Cooperació
Ps. de l’Albereda, 16. 46010 València
Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es
Telèfon 961922419

Reclamació davant de l’Agència Espanyola de protecció de dades

Les persones interessades també  tenen  la possibilitat de presentar una reclamació davant de  l’autoritat nacional  de control  en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de protecció de dades­ AEPD), especialment  quan  no hagen obtingut  resposta satisfactòria  en l’exercici dels seus drets. Pot contactar  amb ella a través del  enllaç www.agpd.es. accediendo a la pestanya «Canal del Ciutadà»

Com pot obtindre més informació?

Pot consultar informació detallada en l’Avís Legal de la pàgina web de FGV .

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació segons LOPD i RGPD.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els Usuaris, per mitjà de la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seues dades són necessàries per a atendre la seua petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garantix que les dades personals facilitats a FGV són veraços i es fa FGV responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. FGV informa i garantix expressament als usuaris que les seues dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzara algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment expresse, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servici òptim a l’Usuari. En el cas que no siguen facilitats totes les dades, no es garantix que la informació i servicis facilitats siguen completament ajustats a les seues necessitats.

Mesures de seguretat protecció de dades.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, FGV està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als que són tractats.
FGV garantix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que establixen el RGPD i la LOPD a fi de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguen exercir-los..

Modificació de la Política

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que pogueren derivar-se de codis tipus existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que anara necessària en la nostra pàgina web, sense perjuí de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan este no es considerara atorgat d’acord amb els termes de la present política.
Qualssevol dubtes, preguntes o comentaris que poguera albergar amb referència a la present normativa, no dubte a consultar-les dirigint la seua comunicació respecte d’això a lopdweb_fgv@gva.es