Anunci de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (Metrovalencia i Tram) sobre un sistema de classificació de proveïdors (proTRANS). Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els servicis postals

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

  1. Nom, adreça, número de telèfon, fax i pàgina web de l’entitat contractant Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Partida de Xirivelleta s/n 46014 València; Tel (34) 961 924 000, Fax (34) 961 924 143. Pàgina web: www.fgv.es Correu electrònic: contratacion_fgv@gva.es

 

  1. Objecte del Sistema de Classificació. Este anunci arreplega els grups de productes i servicis en què s’agrupen les categories per a les quals Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana utilitzarà la base de dades de registre de proveïdors “proTRANS”, a l’efecte de l’aplicació de la Llei 31/2007.

 

  1. Denominació del contracte per part de l’entitat contractant. Anunci de sistema de classificació de proTRANS. Llei 31/2007.

 

  1. Objecte del sistema de classificació, descripció de les obres subministraments i servicis. Codi d’obres, subministraments i servicis, descripció dels grups 
    • Grup 1r. Obres i Instal•lacions 
      • 1.1. Obres ferroviàries en infraestructura

      

      • 1.2. Obres en general

      

      • 1.3. Electrificació

      

      • 1.4. Instal•lacions en locals i edificis

      

      • 1.5. Instal•lacions de seguretat

      

      • 1.6 Instal•lacions de seguretat ferroviària

      

      • 1.7. Instal•lacions de sistemes d’explotació i telecomunicacions

      

      • 1.8. Instal•lació d’equipament d’estacions

      

     • 1.9. Instal•lació d’equipament industrial

    

    • Grup 2n. Productes de Tipus General 
      • 2.1. Materials en general

      

      • 2.2. Equip i material elèctric

      

      • 2.3. Canonades i accessoris

      

      • 2.4. Equips mecànics i de taller

      

      • 2.5. Roba, calçat i equip personal de seguretat

      

      • 2.6. Vehicles industrials

      

      • 2.7. Energia, aigua, olis, gasos i productes refinats del petroli.

      

      • 2.8. Material d’oficina, equips i subministraments informàtics

      

      • 2.9. Equipament d’acabat de vehicles.

      

     • 2.10 Subministraments per a equipament d’estacions

    

    • Grup 3r. Productes Sector Ferroviari 
      • 3.1. Material mòbil

      

      • 3.2. Caixa

      

      • 3.3. Bogis

      

      • 3.4. Equip pneumàtic ferroviari.

      

      • 3.5. Equip elèctric ferroviari (principal i auxiliar).

      

      • 3.6. Material per a instal•lacions fixes, vies i obres

      

     • 3.7. Altres subministraments específicament ferroviaris

    

    • Grup 7m. Servicis de Tipus General. 
      • 7.1. Manteniment d’edificis i instal•lacions

      

      • 7.2. Servicis informàtics, de reproducció i de telecomunicacions

      

      • 7.3. Servicis d’assegurament, bancaris, legals i relacionats

      

      • 7.4. Servicis d’Higiene i de Gestió de Residus

      

      • 7.5. Lloguers, rènting i lísing

      

      • 7.6. Vigilància i seguretat

      

      • 7.7. Consultoria, Enginyeria i assistència tècnica

      

      • 7.8. Transports, viatges i servicis relacionats

      

     • 7.9. Altres servicis generals

    

    • Grup 8u. Servicis Específics del Sector Ferroviari. 
      • 8.1. Reparació de material mòbil

      

      • 8.2. Manteniment material mòbil

      

     • 8.3. Altres servicis ferroviari

    

   • Per a conéixer totes les categories d’obres, subministraments i servicis incloses dins de cada un dels grups anteriors, pot sol•licitar el codi d’obres, subministraments i servicis a l’adreça indicada en el punt 9.

 

  1. Classificació CPV (vocabulari comú de contractes públics). A continuació es relacionen els codis CPV equivalents als grups: 
   • 09000000, 14000000, 18000000, 22000000, 24000000, 30000000, 31000000, 32000000, 34000000, 38000000, 39000000, 41000000, 42000000, 44000000, 45000000, 48000000, 50000000, 51000000, 60000000, 64000000, 66000000, 71000000, 72000000, 73000000, 79000000, 80000000, 85000000, 90000000, 92000000

 

  1. Condicions que hauran de complir els contractistes, proveïdors o prestadors de servicis amb vista a la seua classificació i els mètodes de verificació de les mateixes. 
    • El registre de proveïdors s’efectuarà d’acord amb les seues característiques fonamentals, i en particular als elements personals, materials, econòmics i tècnics de què disposen en relació amb les categories de productes i servicis que se sol•liciten. El Proveïdor o Contractista haurà de completar el qüestionari del sistema i remetre la documentació que se sol•licite, així com una declaració firmada.

    

    • En el qüestionari s’analitzen els aspectes següents: Informació general de la companyia i dades del Registre Mercantil o equivalent, persona de contacte, personal clau i nombre d’empleats, magatzems i centres de producció, companyies associades, dades comptables i financers dels dos últims anys, banc i auditor principals, assegurament de riscos professionals, informació sobre sistema d’assegurament de la qualitat, gestió mediambiental i prevenció de riscos laborals. Informació detallada per a cada obra, producte o servici seleccionat (incloent referències)

    

   • L’accés a proTRANS està obert permanentment per a qualsevol Proveïdor interessat.

 

  1. Duració del Sistema de Classificació i tràmits per a la seua renovació: 
   • El Sistema de Classificació propi, utilitzat per “Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”, té una duració indefinida, així com la del Registre de Proveïdors (proTRANS) utilitzat pel dit Sistema. Els Proveïdors registrats en proTRANS hauran de renovar anualment la inscripció en l’avantdit Registre, actualitzant la informació assenyalada en el punt 6.

 

  1. Menció que l’anunci servix de convocatòria de licitació: Este anunci servix de convocatòria de licitació pel procediment negociat o restringit. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana utilitzarà amb este fi el Registre de proveïdors (proTRANS) com a sistema de classificació propi per a les categories incloses en els grups d’obres, subministrament i servicis mencionats en el punt 4. 
   • Informació sobre el sistema de classificació: pot obtindre’s informació en Achilles South Europe, S.L. Unipersonal, c/ General Ramírez de Madrid, 8-10, 1a planta. Persona de contacte: Departament de Registre, E-28020 Madrid, telèfon: (0034) 91 426 49 35. E-mail: achilles.spain@achilles.Com. Fax (0034) 91 426 49 11. Adreça Internet (URL): http://www.achilles.com/es/spain

 

  1. Adreça en què es pot obtindre informació i documentació sobre el sistema 
   • Les especificacions del sistema que detalla el procediment d’actuació i la documentació necessària per a participar en el sistema poden arreplegar-se en: Departament de Registre, Achilles South Europe, S.L.U., C/ General Ramírez de Madrid, números 8-10 1a planta, 28020 Madrid, (Espanya). Tel. (0034) 91 426 49 35, fax. (0034) 91 426 49 11. Esta documentació també pot consultar-se a través de la pàgina web: www.achilles.com/es/spain, e-mail: achilles.spain@achilles.com

 

 1. Altres informacions 
  • Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, hi ha establit junt amb «Euskal Trenbide Sarea», «Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Bascos, S.A.U.», «Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya», «Empresa Municipal de Transportes de Madrid», «Metro Bilbao, S.A.», «Metro de Madrid, S.A.», «Metro de Malaga, S.A.», «Metropolitano de Tenerife, S.A.», «Transports Metropolitans de Barcelona (TMB, Ferrocarrils Metropolita de Barcelona, S.A., i Transports de Barcelona, S.A.)», «Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M., «Ferrocarril de Soller, S.A.», un Sistema Comú de Registre de Proveïdors denominat «proTRANS», amb l’objecte de disposar d’una ferramenta que els permeta registrar els seus proveïdors i contractistes d’una forma eficaç, permanentment actualitzada, objectiva i no discriminatòria.

Este anunci constituïx una convocatòria de licitació.

El Sistema constituïx una primera fase, prèvia al procés de classificació de “Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”. Esta Companyia pot establir fases addicionals de classificació, determinant per a això criteris addicionals en sectors d’activitat específics. El Sistema podrà ser utilitzat, per “Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”, com a base per a realitzar la selecció de Proveïdors o Contractistes que seran invitats a presentar ofertes.

Les Empreses registrades en el Sistema de Registre de Proveïdors (proTRANS) establit, seran eximides en la presentació de les seues ofertes, de la documentació administrativa corresponent.

Haver obtingut la inscripció en el Sistema de Registre de Proveïdors (proTRANS), no garantix necessàriament que el proveïdor serà inclòs en les llistes de proveïdors invitats a presentar ofertes o que els serà adjudicat un contracte al llarg de la duració de la inscripció.

“Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”, utilitzarà el Registre de Proveïdors proTRANS com a base per a la selecció de candidats per a presentar ofertes subjectes a la Llei 31/2007, en les categories d’obres, productes i servicis assenyalades en el punt 4.

Per a poder presentar ofertes en els procediments restringits i negociats d’adjudicació d’obres, subministraments i servicis corresponents al Codi d’Obres, Productes i Servicis mencionats en el punt 4, que es duguen a terme per “Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”, els interessats deuran, sense perjuí de les condicions concretes establides en els Plecs de Condicions Generals i Particulars, estar registrats en el Sistema de Registre de Proveïdors (proTRANS) i en els grups o subgrups que corresponga, quan així s’exigisca en els plecs de condicions. Sense perjuí del que establix el paràgraf anterior, per a l’adjudicació de les obres, productes i servicis que encara pertanyent als grups o subgrups esmentats, tinguen una quantia segons pressupost, inferior a l’import assenyalat en la Llei 31/2007 per a cada tipus de contracte, i quan les circumstàncies així ho facen aconsellable, l’empresa contractant podrà invitar a la presentació d’ofertes a licitadors no inclosos en el registre proTRANS Quan ho considere apropiat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana publicarà anuncis de contractes específics per a qualsevol de les categories en qüestió.

Aquells proveïdors que es troben registrats actualment en proTRANS, no necessiten sol•licitar el seu registre novament.

Data de l’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea.”: 11 de novembre del 2015.

València, 16 de novembre de 2015- El Cap de Contractació i Patrimoni, Rocío Nieto Arias.

DOCV proTRANS 2015 en pdf