Oficial Celador de Línia Electrificada

Descarrega la llista definitiva per a Oficial Celador de Línia Electrificada de FGV. En .pdf en pestanya nova.

Descarrega la llista preliminar per a Oficial Celador de Línia Electrificada. En .pdf en pestanya nova.

Oficial de Subestacions i Telecomandaments

Descarrega la llista definitiva per a Oficial de Subestacions i Telecomandaments. En .pdf en pestanya nova.

Descarrega la llista preliminar per a Oficial de Subestacions i Telecomandaments. En .pdf en pestanya nova.

Bases per a la cobertura de 3 llocs temporals en FGV

1.- Objecte de la convocatòria.

La present convocatòria pretén seleccionar a 3 persones per a ocupar els següents llocs en FGV- València: 2 llocs d’Oficial Zelador de Línia Electrificada i 1 lloc d‘Oficial de Subestacions i Telecomandaments (la funcionalitat d’estos llocs s’exposa en l’annex I). La cobertura tindrà caràcter temporal, per a substituir agents fixos de FGV en situació d’Incapacitat Temporal (IT)

2.- Tipus de concurs.

La selecció de les persones que ocuparan els llocs es realitzarà per mitjà de concurs de mèrits, entre els interessats/des que complisquen els requisits.

3.- Requisits.

Per a poder participar en esta convocatòria serà necessari reunir els requisits següents:

a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, ser estranger amb residència legal a Espanya, o d’aquells estats a què s’aplique la lliure circulació de treballadors/es.

b) Tindre díhuit anys d’edat, atés que les condicions de jornada laboral impossibiliten legalment l’ocupació dels llocs de treball per menors de la dita edat.

c) Tindre títol acadèmic de Cicle Formatiu de Grau Superior en les especialitats relacionades a continuació o equivalents (no s’admetran com equivalents els títols universitaris) . Els aspirants amb titulacions

obtingudes en l’estranger hauran d’estar en possessió de la convalidació o credencial oficial que acredite l’homologació:

 • Per al lloc d’Oficial Zelador de Línia Electrificada: Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats o Tècnic Superior en Mecatrónica Industrial (qualsevol dels indicats).
 • Per al lloc d’Oficial de Subestacions i Telecomandaments: Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats o Tècnic Superior en Centrals Elèctriques (qualsevol dels indicats).

d) Tindre el permís de conduir tipus B en vigor.

e) Tindre l’aptitud i capacitat adequades per a l’exercici de les tasques dels llocs de treball a cobrir.

f) Els aspirants de nacionalitat diferent de l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu l’espanyol hauran d’acreditar documentalment el seu coneixement.

g) No haver sigut treballador/a de FGV acomiadat per motiu disciplinari.

h) No tindre la condició de treballador/a fix o indefinit en FGV.

i) No realitzar activitat remunerada o, de fer-ho, acreditar la seua compatibilitat amb l’exercici de lloc públic.

Els requisits a), b) , c) , d) , f) , g) i h) han de complir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds. Els requisits e) i i) han de complir-se en el moment de la contractació i mantindre’s durant la vigència

del contracte.

4. Barem de mèrits.

Els aspirants que complisquen els requisits, seran ordenats segons els mèrits següents:

a) Acreditacions, certificacions y/o cursos oficials de:

 • Competències en instal·lació de línies d’alta tensió “(RD 223/2008, de 15 de febrer): 15 punts
 • Qualificació per a treballs en instal·lacions d’alta tensió (RD 614/2001, de 8 de juny): 15 punts
 • Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (50 hores) o superior: 15 punts

b) Experiència professional acreditada fins al moment del tancament d’admissió d’instàncies:

 • En qualsevol dels llocs objecte d’esta oferta o en altres de similars o equivalents en empreses explotadores ferroviàries o tramviàries espanyoles, inclosa FGV: 1 punt per mes complet treballat
 • En llocs de fabricació, instal·lació, manteniment y/o reparació de línies elèctriques o equipos/sistemas d’alimentació o transformació elèctrica d’alta tensió, en qualsevol altra empresa: 0,8 punts per mes complet treballat

5. Forma i moment de l’acreditació de requisits i mèrits.

5-1. De tots els requisits exigits en el punt 3, s’acreditaran documentalment per mitjà de fotocòpia simple junt amb l’original, en el moment de presentar la instància, els següents:

 • La nacionalitat i edat, amb DNI, passaport o Targeta d’Identitat d’Estranger, tots ells en vigor.
 • La titulació acadèmica, amb el títol oficial expedit per l’òrgan competent.
 • El coneixement de l’espanyol (si és el cas) , amb el ‘Diploma d’Espanyol com a Llengua Extranjera’ (DONE-LI) nivell B1.
 • Tindre el permís de conduir B, amb el permís en vigor.

L’adequada aptitud i capacitat per a l’exercici del lloc de treball s’acreditarà per mitjà de la superació del reconeixement mèdic que realitzarà FGV (annex II). Com vullga que este requisit s’acredita després de la celebració del contracte laboral, este quedarà supeditat a la superació del reconeixement mèdic. Si no és així, es procedirà a la rescissió de l’esmentat contracte.

Els requisits de no haver sigut subjecte d’acomiadament disciplinari de FGV i no ser empleat fix o indefinit de FGV, no precisen acreditació, perquè es comprovaran per FGV.

El requisit de compatibilitat s’acreditarà per mitjà de declaració jurada de no realitzar activitat remunerada o, de tindre tal activitat, per mitjà de còpia de la declaració de compatibilitat expedida per l’administració competent; en este últim cas, podrà realitzar-se el contracte fins i tot sense resolució expressa quan l’informe que FGV haja de realitzar respecte d’això siga favorable a la concessió de la compatibilitat.

5.2. Els mèrits s’acreditaran de la manera següent:

 • L’experiència professional, aportant certificat de vida laboral, a què caldrà agregar còpia dels contractes laborals y/o certificació de l’empresa en què es va treballar, que reflectisquen amb claredat les funcions o tasques exercides, a fi de comprovar que els llocs ocupats es corresponen amb els que cal valorar i el temps de treball. En cas de dubte per part de FGV sobre l’activitat exercida en tals llocs o sobre el temps que es van ocupar, no se sumaran punts. L’experiència en FGV no precisa acreditació documental, perquè serà comprovada per FGV.
 • Les acreditacions, certificacions o cursos, aportant fotocòpia simple junt amb els originals.

6. Sol·licituds.

El model de sol·licitud per a cada una de les Bosses està disponible en la pàgina web de FGV, www.fgv.es, en la pestanya ‘Treballa amb Nosaltres’, des d’on es podrà descarregar.

Les sol·licituds s’hauran d’entregar, junt amb la documentació acreditativa de requisits i mèrits, en les oficines de FGV síties en Partida de Xirivelleta s/n. 46014 València, els dies 31 de març de 10’00 a 14’00 hores i 3 d’abril de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 hores.

7. Confecció de les llistes.

A través de la pàgina web de FGV www.fgv.es es faran públiques 2 llistes d’aspirants, una per cada tipus de llocs de treball a cobrir, amb les puntuacions de mèrits, establint-se un termini de reclamacions de 3 dies des del de la publicació. Les reclamacions hauran de presentar-se per escrit, dirigit a l’Àrea de Recursos Humans i Servicis Jurídics de FGV, en el mateix lloc abans assenyalat, o per mitjà de correu electrònic, a la direcció empleo_fgv@gva.es

Correspon als aspirants prestar la deguda atenció a la publicació de les llistes, així com a la informació o requeriments que FGV poguera fer sobre este procés, que es realitzarà sempre i únicament en la web de FGV.

8.- Contractació.

Es procedirà a la contractació dels tres aspirants que, complint els requisits, major puntuació per mèrits acrediten. En cas d’empat, passarà davant la persona del sexe subrepresentat en els llocs a cobrir i, de persistir l’empat, la de major edat.

Excepcionalment i atés que hi ha requisits que s’acrediten després de la contractació i poden determinar la inadequació de l’aspirant, així com en previsió que alguna persona seleccionada renunciara a la contractació o fins i tot que durant el procés selectiu o immediatament després sorgira alguna altra necessitat, FGV podrà oferir els contractes a altres persones de la llista d’aspirants, segons el seu orde, fins durant 1 setmana després de la celebració dels contractes. Els contractes laborals que es realitzen es faran amb la modalitat legal de contractació temporal de treballadors/es que arreplegue l’ordenament jurídic en vigor i siga més adequada al supòsit a atendre (interinidad per IT). Els contractes celebrats no esdevindran en indefinits.

ANNEX I. Funcionalitat dels llocs de treball. (relació no exhaustiva)

OFICIAL ZELADOR/A DE LÍNIA ELECTRIFICADA

Amb coneixements suficients de mecànica i electricitat i de les precaucions d’aïllament i seguretat per a intervindre en les línies aèries de contacte i elèctrica d’alta tensió, adquirits per mitjà d’una adequada capacitació i experiència, realitza a peu d’obra i a les ordes del Cap d’Equip de Línia Electrificada tots els treballs de conservació, reparació i muntatge en les dites línies, tant des del punt de vista mecànic com elèctric. Efectua en els tallers i magatzems operacions de preparació i arreplega de ferramentes, aïllaments i la resta de materials i eines amb destinació a treballs d’electrificació, cuidant i manejant la maquinària i elements auxiliars necessaris per a l’exercici de les seues activitats.

Realitza la conducció dels vehicles automòbils de l’Empresa.

Realitza les comeses assignats per la reglamentació de FGV als agents responsables dels treballs, així com les establides per als Encarregats i Agents del Tall en la regulació relativa a la seguretat de treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió

OFICIAL DE SUBESTACIONS I TELECOMANDAMENTS

Amb els adequats coneixements d’electricitat i electrònica i en dependència d’un Encarregat de Subestacions i Telecomandaments efectua els treballs propis de la seua especialitat que este li ordene, substituint-li en determinats moments i activitats.

Col·labora, durant el seu torn de servei, amb l’Encarregat en el control i maniobra dels subministraments d’energia, des del lloc de telecomandaments de diverses subestacions si en este, pel nombre d’instal·lacions que controla, és aconsellable la permanència d’un segon agent.

Substituïx l’Encarregat en el control i maniobra local de les subestacions en cas de carència o avaria del Telecomandament.

Efectua, sota la direcció de l’Encarregat, treballs de conservació, reparació i muntatge en les instal·lacions de la seua competència. Efectua personalment treballs de reduïda responsabilitat tècnica i operacions delicades de neteja.

Realitza l’atenció i manteniment de centres de transformació, seccionadors de línia, cables d’alimentació de mitja tensió als centres de transformació i qualsevol altra activitat complementària que afecte mitjana tensió. La dispersió de les instal·lacions fa indispensable la utilització de vehicles automòbils (furgoneta) per als desplaçaments a fi de realitzar l’activitat de manteniment, per tant es considera consubstancial en el seu exercici.

Realitza les comeses assignades per la reglamentació de FGV als agents responsables dels treballs, així com les establides per als Encarregats i Agents del Tall en la regulació relativa a la seguretat de treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió.

A més d’estes funcions, realitzarà totes aquelles que en relació amb la seua activitat principal demanden les necessitats del servei.

ANNEX II. Exigències d’aptitud mèdica per a ocupar els llocs de treball.

VISIÓ – AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

Visió Monocular: Agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

Altres consideracions:

Si cal utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un reposat de la seua correcció.

Màxima correcció permesa: Hipermetropia + 5 Diòptries; Miopia – 6 Diòptries.

Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient con/sin correcció.

S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lentilles fotocromáticas. S’autoritzen lentilles amb filtre UV.

En cas d’implantes oculars y/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat novament, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ – ALTRES CONDICIONS

Sentit cromàtic normal.

Sentit lluminós normal.

Visió estereoscòpica normal.

Camp visual, per al blanc i els colors, normal.

Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica y/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

Audiometría tonal liminar, SENSE PROTESIS AUDITIVES.

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor. 52 de 55

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.

Proves funcionals respiratòries normals.

No patir apnea del son no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I DIVERSOS

Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’exercici de treballs físics de tipus moderat.

No patir malaltia mental.

No patir malaltia alcohòlica crònica.

No presentar indicis analítics de consum de drogues d’abús.

Tensió arterial dins de límits normals.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

Descarrega les bases per a la cobertura de 3 llocs temporals en FGV en .pdf. S’obri en pestanya nova.

Descarrega la sol·licitud per Oficial zelador de Línia Electrificada. S’obri en pestanya nova.

Descarrega la sol·licitud per Oficial de subestacions y telecomandaments. S’obri en pestanya nova

Descarrega el model de declaració jurada. S’obri en pestanya nova.