Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) convoca una oferta de treball per a contractar 48 agents d’estacions, per als dies 10 al 20 de març de 2017.

Llista amb els mèrits dels 100 aspirants a la contractació de 48 agents per a la borsa de treball de FGV, Falles 2017 després de revisar les reclamacions rebudes.

Descàrrega la llista amb els mèrits dels 100 aspirants a la contractació de 48 agents per a la borsa de treball de FGV, Falles 2017 després de revisar les reclamacions rebudes. En .pdf en pestanya nova.

  • L’aspirant Elvira Boronat González passa de la posició nº 67 a la posició nº 33

Llistat i ordre dels aspirants aptes en l’avaluació psicològica per a la borsa de treball de FGV, Falles 2017

Descarrega el llistat i ordre dels aspirants aptes en l’avaluació psicològica per a la borsa de treball de FGV, Falles 2017. En .pdf en pestanya nova.

  • L’aspirant Ainhoa Gomez Sanjuan ha sigut exclosa del llistat per no reunir els requisits de compatibilitat establits en la Llei 53/1984 (art. 12.2)
  • Les aspirants Mª José Tatay Galvany, Irene Moreno Cuesta, Ana Belén Motos Egido estan pendents que la Conselleria competent autoritze la preceptiva compatibilitat.
  • Es procedirà a la contractació dels 48 primers seleccionats de la present llista, en el cas de no ser possible la contractació d’algun dels primers 48 aspirants s’oferirà aquesta per ordre de llista als quals ocupen les posicions 49 a 59.

Llista millorada amb la correcció d’errors i ampliació de les dades publicades en la llista de mèrits dels 100 aspirants a les contractació per a Falles 2017 publicada el 28-2-2017

Descarrega la llista millorada amb la correcció d’errors i ampliació de les dades publicades en la llista de mèrits dels 100 aspirants a les contractació per a Falles 2017 publicada el 28-2-2017. En .pdf en pestanya nova.

 

Descàrrega el Formulari de sol·licitud i bases per a l’oferta d’ocupació de 48 agents d’estacions en falles 2017 en .pdf en pestanya nova.

Informació important per als aspirants

  1. Una vegada ordenats els aspirants per mèrits, seran avisats telefònicament els 100 primers per a la realització d’una avaluació psicològica en els locals que s’assenyalen sitis en l’estació de metro de València Sud, i que es durà a terme els dies 1 o 2 de març, segons se li indique a cada aspirant. En el cas que una vegada realitzades 3 crides en horari distint, no es pot localitzar l’aspirant, es passarà al següent de la llista.
  2. Estes proves no puntuaran, únicament validaran l’aptitud o no de l’aspirant per a ocupar el lloc oferit, segons el requisit F) de l’oferta publicada. Regirà en tot moment l’ordenació per mèrits establida d’acord amb les bases de l’oferta.
  3. Tots els aspirants hauran d’aportar el dia de les proves fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social (núm. d’afiliació).
  4. Els resultats finals del procés es publicaran en la Web de FGV. Al marge d’això, el dia 8 de març es cridarà per via telefònica als aspirants per a comunicar-los l’hora d’incorporació el dia 10 de març. En el cas que una vegada realitzades 3 crides en horari distint, no es pot localitzar l’aspirant, es passarà al següent de la llista.

Li agraïm la seua participació en este procés d’oferta.

Text de la informació important per als aspirants en .pdf. S’obri en pestanya nova.

 

MODEL DECLARACIÓ JURADA

 

D.: /Sra.: _______________________________ major d’edat, amb D.N.I o Passaport,  núm. ________________ .

En atenció al requisit i) de les bases de l’oferta d’ocupació de FGV per a llocs d’agent d’estacions i a fi d’acreditar el seu compliment.
Declare sota jurament que no exercici activitat remunerada alguna per compte propi o aliena.

I perquè conste als efectes oportuns firme la present declaració en  __________,  a   de febrer de dos mil dèsset.

Firma:

Model declaració jurada en .pdf. S’obri en pestanya nova.