RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2022

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2022, de la direcotra gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es donen a conéixer les persones que han consolidat les places de les ofertes d’ocupació pública de l’entitat corresponents als anys 2017, 2018 i 2019.

Nou llistat provisional d’assignació de places d’Agent d’Estacions, Agent USI Alacant i Cap d’Estació OAV aprovat per l’Òrgan Tècnic de Selecció el 16.07.2021

Descarrega en PDF el llistat provisional d’assignació de places d’Agent d’Estacions, Agent USI Alacant i Cap d’Estació OAV

Actualització del llistat definitiu sobre l’assignació de les 136 places de l’OEP 2017, 2018, 2019 de FGV

Descarrega en PDF la tercera actualització del llistat definitiu sobre l’assignació de les 136 places de l’OEP 2017, 2018, 2019 de FGV.

Descarrega en PDF la segona actualització del llistat definitiu sobre l’assignació de les 136 places de l’OEP 2017, 2018, 2019 de FGV.

Descarrega en PDF l’actualització del llistat definitiu sobre l’assignació de les 136 places de l’OEP 2017, 2018, 2019 de FGV.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, del Director Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es dóna a conèixer la relació de persones que han superat les proves selectives i estan en disposició d’obtenir plaça en els processos selectius realitzats per la convocatòria per a la cobertura dels llocs de treball corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2017, 2018 i 2019.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es publiquen les persones integrants de les borses d’ocupació temporal resultants dels processos selectius realitzats per la convocatòria per a la cobertura dels llocs de treball corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2017, 2018 i 2019 i dels processos selectius realitzats per la convocatòria específica per a la constitució de determinades borses d’ocupació temporal.

Publicats els llistats finals corresponents als dos processos selectius de FGV

Els presents llistats finals s’han confeccionat d’acord amb les previsions de les Bases dels processos selectius i arrepleguen a les persones que han superat tals processos ordenades segons la seua puntuació.

Pròximament, sobre la base d’aquests llistats la direcció de FGV emetrà les corresponents resolucions -que es publicaran en el DOGV-, en la qual constarà la relació de persones que obtenen plaça segons les preferències que van indicar en les seues sol·licituds i els llistats d’integrants de les diferents bosses, tot això seguint igualment el regulat sobre aquest tema en les Bases de les convocatòries.

Resultats definitius i llista provisional final

Publicats els resultats definitius de la fase de concurs i la llista provisional final corresponents als processos selectius de FGV.

Resultats provisionals fase de concurs

Publicats els resultats provisionals de la fase de concurs corresponents als processos selectius de FGV.

Oberta la fase d’auto baremació

S’ha obert la fase d’auto baremació corresponent als processos selectius de FGV. El període d’auto baremació serà des de 21 d’octubre fins al 9 de novembre.

Publicació dels llistats definitius

S’han publicat els llistats definitius de notes corresponents als processos selectius de FGV , pots consultar-los en www.trabajaenfgv.es

Resultats del examen dels processos selectius de FGV

S’han publicat els resultats del examen dels processos selectius de FGV, pots consultar-los en www.trabajaenfgv.es

Obert el termini de 10 dies naturals per a la presentació de reclamacions o al·legacions sobre els llistats provisionals a la fase d’oposició dels processos selectius de FGV.

Examen dels processos selectius de FGV

Examen dels processos selectius de FGV sempre que les autoritats i la situació sanitària ho permeta.

  • Dia 20/09/2020
  • Hora: 9.00
  • Lloc:
    • Fira València. Avinguda de les Fires, s/n (46035), València
    • Universitat d’Alacant. Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n (03690) Alacant
  • Més informació en la pàgina web www.trabajaenfgv.es

Publicació de llistats definitius

Publicats els llistats definitius de les persones aspirants als processos selectius per a cobrir els llocs fixos de les OEP de 2017, 2018 i 2019 i les borses d’ocupació temporal.

Els llistats estan disponibles en aquesta pàgina https://www.trabajaenfgv.es/puestos , en l’accés de calendari de cada lloc oferit.

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura dels llocs de treball corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2017, 2018 i 2019, i per a la constitució de borses d’ocupació temporal. [2020/5458]

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020 en PDF

Publicació de llistats provisionals

Els llistats de persones aspirants als processos selectius per a cobrir els llocs fixos de les OEP de 2017, 2018 i 2019 i les borses d’ocupació temporal estan publicats.

El termini de reclamacions i esmenes estarà obert fins el pròxim dia 24 de juliol a les 24:00 hores.

Els llistats es poden consultar a través de la web www.trabajaenfgv.es seguint la ruta https://www.trabajaenfgv.es/puestos , seleccionant ‘calendari‘ en el registre del lloc sol·licitat, per exemple https://www.trabajaenfgv.es/calendario-1 , https://www.trabajaenfgv.es/calendario-2 , https://www.trabajaenfgv.es/calendario-25

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020, per la qual es determina l’eliminació de la possibilitat d’entregar en format paper i de manera presencial les sol·licituds de participació en els processos selectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que van ser publicats en el DOGV número 8751, de 28 de febrer de 2020. [2020/4238] (DOGV núm. 8831 de 10.06.2020)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020, en PDF.

 

Informació sobre les avaluacions psicològiques i de perfil competencial en les convocatòries de processos selectius

  • La cobertura dels llocs de treball corresponents a les Ofertes d’Ocupació Pública dels anys 2017, 2018 i 2019 (Resolució del Director Gerent de FGV. DOGV Num. 8751 / 28.02.2020)
  • Constituir borses d’ocupació temporal (Resolució del Director Gerent de FGV. DOGV Num. 8751 / 28.02.2020)

Segons les previsions establides en les bases dels processos selectius citats en l’encapçalament, per a ocupar els diversos llocs i/o per a poder ser contractat en FGV com a integrant d’alguna de les borses d’ocupació temporal és necessari superar una avaluació psicològica de seguretat en la circulació o de perfil competencial. Per la present s’informa sobre la realització de tals avaluacions.

Avaluació psicològica per a aquelles places o llocs que requerisquen una habilitació sobre la base del Sistema de Gestió de la Seguretat (d’ara en avant SGS) de FGV:

Prèviament a la contractació les persones aspirants hauran d’obtindre el certificat d’aptitud psicològica de l’habilitació de què es tracte en els Centres Externs Autoritzats per FGV per a tal fi; FGV convocarà oportunament a la realització de les proves, informant del llistat de Centres Externs Autoritzats i de les condicions d’assistència a les proves. El cost de l’avaluació serà a càrrec de la persona interessada, segons tarifa fixada pels propis Centres. La no presentació de la persona aspirant a l’avaluació es considerarà com una renúncia i tindrà els mateixos efectes que s’indiquen per a una “no aptitud”. En qualsevol cas, l’avaluació es realitzarà una vegada conclosa la fase de concurs oposició.

Complits la resta de requisits, un certificat amb resultat de “aptitud” permetrà obtindre la plaça fixa de què es tracte i, en cas que la persona pertanga a alguna de les borses d’ocupació temporal, tal certificat tindrà una vigència d’un 1 any a comptar des de la data d’emissió d’aquest, temps durant el qual cabrà la contractació temporal. En el cas que la persona pertanguera a diverses bosses i en elles s’exigiren perfils diferents, s’avaluaran tots ells en un únic acte emetent-se un certificat per a cadascun d’aquests perfils.

Un certificat amb resultat de “no aptitud” suposarà l’exclusió de la persona, que no podrà obtindre la corresponent plaça fixa ni formar part de la borsa d’ocupació temporal de què es tracte. Tal exclusió afectarà igualment altres places o bosses per a les quals es requerisca el mateix perfil o un altre amb el qual compartisca aptituds que hagen sigut motiu de tal dictamen. Si s’obté un resultat de “no aptitud”, no caldrà tornar a realitzar l’avaluació en un altre Centre Extern Autoritzat.

Les persones aspirants que disposen d’una habilitació en vigor en els termes estipulats en el SGS de FGV no hauran de realitzar l’avaluació psicològica corresponent a tal habilitació.

Avaluació de perfil competencial:

Prèviament a la contractació les persones aspirants hauran de superar les corresponents proves d’avaluació competencial, segons el perfil establit. FGV es farà càrrec d’aquesta avaluació i citarà oportunament a la realització de les proves; la no presentació de la persona aspirant en el lloc i data indicat per FGV es considerarà com una renúncia i tindrà els mateixos efectes que a continuació s’indiquen per a una “no aptitud”.

Un resultat de “no aptitud” en aquesta avaluació suposarà l’exclusió de la persona, que no podrà obtindre la corresponent plaça fixa ni formar part de la borsa d’ocupació temporal de què es tracte. Tal exclusió afectarà igualment altres places o bosses per a les quals es requerisca el mateix perfil competencial.

No hauran de realitzar l’avaluació competencial les persones aspirants que ja l’hagueren realitzada amb anterioritat amb resultat de “aptitud” o que hagueren exercit els llocs afectats en FGV, sempre que no haguera transcorregut un període superior a tres anys.


Resolució de 3 d’abril

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2020, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per la qual s’aclareixen determinats aspectes del temari d’estudi per a la prova tipus atenció al client en els processos selectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que van ser publicats en el DOGV núm. 8751, de 28 de febrer de 2020

Resolució de 3 d’abril en PDF

Resolució de 16 de març

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per la qual s’aclareixen aspectes relatius als tipus de proves, els temaris i els mèrits dels processos selectius les bases dels quals han sigut publicades en el DOGV num. 8751 / 28.02.2020.

Resolució de 16 de març en PDF