• La cobertura dels llocs de treball corresponents a les Ofertes d’Ocupació Pública dels anys 2017, 2018 i 2019 (Resolució del Director Gerent de FGV. DOGV Num. 8751 / 28.02.2020)
  • Constituir borses d’ocupació temporal (Resolució del Director Gerent de FGV. DOGV Num. 8751 / 28.02.2020)

Segons les previsions establides en les bases dels processos selectius citats en l’encapçalament, per a ocupar els diversos llocs i/o per a poder ser contractat en FGV com a integrant d’alguna de les borses d’ocupació temporal és necessari superar una avaluació psicològica de seguretat en la circulació o de perfil competencial. Per la present s’informa sobre la realització de tals avaluacions.

Avaluació psicològica per a aquelles places o llocs que requerisquen una habilitació sobre la base del Sistema de Gestió de la Seguretat (d’ara en avant SGS) de FGV:

Prèviament a la contractació les persones aspirants hauran d’obtindre el certificat d’aptitud psicològica de l’habilitació de què es tracte en els Centres Externs Autoritzats per FGV per a tal fi; FGV convocarà oportunament a la realització de les proves, informant del llistat de Centres Externs Autoritzats i de les condicions d’assistència a les proves. El cost de l’avaluació serà a càrrec de la persona interessada, segons tarifa fixada pels propis Centres. La no presentació de la persona aspirant a l’avaluació es considerarà com una renúncia i tindrà els mateixos efectes que s’indiquen per a una “no aptitud”. En qualsevol cas, l’avaluació es realitzarà una vegada conclosa la fase de concurs oposició.

Complits la resta de requisits, un certificat amb resultat de “aptitud” permetrà obtindre la plaça fixa de què es tracte i, en cas que la persona pertanga a alguna de les borses d’ocupació temporal, tal certificat tindrà una vigència d’un 1 any a comptar des de la data d’emissió d’aquest, temps durant el qual cabrà la contractació temporal. En el cas que la persona pertanguera a diverses bosses i en elles s’exigiren perfils diferents, s’avaluaran tots ells en un únic acte emetent-se un certificat per a cadascun d’aquests perfils.

Un certificat amb resultat de “no aptitud” suposarà l’exclusió de la persona, que no podrà obtindre la corresponent plaça fixa ni formar part de la borsa d’ocupació temporal de què es tracte. Tal exclusió afectarà igualment altres places o bosses per a les quals es requerisca el mateix perfil o un altre amb el qual compartisca aptituds que hagen sigut motiu de tal dictamen. Si s’obté un resultat de “no aptitud”, no caldrà tornar a realitzar l’avaluació en un altre Centre Extern Autoritzat.

Les persones aspirants que disposen d’una habilitació en vigor en els termes estipulats en el SGS de FGV no hauran de realitzar l’avaluació psicològica corresponent a tal habilitació.

Avaluació de perfil competencial:

Prèviament a la contractació les persones aspirants hauran de superar les corresponents proves d’avaluació competencial, segons el perfil establit. FGV es farà càrrec d’aquesta avaluació i citarà oportunament a la realització de les proves; la no presentació de la persona aspirant en el lloc i data indicat per FGV es considerarà com una renúncia i tindrà els mateixos efectes que a continuació s’indiquen per a una “no aptitud”.

Un resultat de “no aptitud” en aquesta avaluació suposarà l’exclusió de la persona, que no podrà obtindre la corresponent plaça fixa ni formar part de la borsa d’ocupació temporal de què es tracte. Tal exclusió afectarà igualment altres places o bosses per a les quals es requerisca el mateix perfil competencial.

No hauran de realitzar l’avaluació competencial les persones aspirants que ja l’hagueren realitzada amb anterioritat amb resultat de “aptitud” o que hagueren exercit els llocs afectats en FGV, sempre que no haguera transcorregut un període superior a tres anys.