Segons el que es preveu en el punt 11 de les Bases de la Convocatòria Pública, les borses d’ocupació temporal (d’ara en avant BET) resultants d’aquest procés, substituiran i anul·laran a les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.

No obstant l’anterior, es mantindran temporalment vigents les actuals Borses 2017 existents en FGV a causa de la necessitat de realitzar determinats processos de formació i avaluació al personal integrant de les llistes de BET 2020, abans de poder comptar amb un nombre suficient de persones d’aquestes llistes perquè es puga considerar que les noves bosses són operatives. Oportunament s’anirà informant del moment en què FGV entén que les diferents BET 2020 són operatives i, per tant, s’inicia la seua utilització efectiva, concloent llavors la vigència de les actuals bosses de 2017.

A continuació es relacionen les BET 2020 i la data d’entrada en vigor i efectivitat d’aquestes:

BORSES D’OCUPACIÓ TEMPORAL 2020Data entrada en vigor i efectivitat
===========================================
Núm. 1. Encarregades/Encarregats de Subestacions i Telecomandaments a València 02/06/2021
Núm. 2. Encarregats/Encarregades de Subestacions i Telecomandaments a Alacant02/06/2021
Núm. 3. Oficials/Oficialas d’Ofici de Taller a Alacant04/03/2021
Núm. 4. Ajudants de Via a València02/06/2021
Núm. 5. Ajudants de Via a Alacant02/06/2021
Núm. 6. Muntadors/Muntadores d’Instal·lacions Elèctriques i Automatismes (MIEA) a València02/06/2021
Núm. 7. Especialistes de Telecomunicacions a València02/06/2021
Núm. 8. Agents d’Estacions a Alacant 27/08/2021
Núm. 9. Agents USI a València 27/08/2021
Núm. 10. Informadors/Informadores-Agent d’Estacions a València 27/08/2021
Núm. 11. Auxiliars d’Administració a València (bossa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual)04/03/2021
Núm. 12. Auxiliars d’Administració a Alacant (bossa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual)04/03/2021
Núm. 13. Maquinistes Alacant02/06/2021
Núm. 14. Maquinistes València 14/06/2021
Núm. 15. Caps de Circulació València (categoria professional Factor/a de Circulació)02/06/2021
Núm. 16. Caps de Circulació Alacant (categoria professional Factor/Factora de Circulació)02/06/2021
Núm. 17. Oficials/Oficialas d’ofici Taller València11/03/2021
Núm. 18. Oficials/Oficialas de Subestacions i Telecomandaments València02/06/2021
Núm. 19. Oficials/Oficialas Zeladors/as de Línia Electrificada València02/06/2021
Núm. 20. Agents d’Estacions València11/08/2021
Núm. 21. Caps d’Estació OAV València 27/08/2021
Núm. 22. Agents USI Alacant07/04/2021
Núm. 23. Oficials/Oficialas Principals de Línies Tramviàries Valènciapendent
Núm. 24. Caps d’Equip Instal·lacions Elèctriques i Automatismes València02/06/2021