• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
  • Títol I
  • Títol IV: capítols II, III i IV
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: capítols I, III i V
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció: capítols I i III
 • Electrotècnia (nivell: Grau Mitjà de Formació Professional):
  • Corrent continu. Generació i consum d’electricitat.
  • Electromagnetisme.
  • Corrent altern monofàsic.
  • Sistemes trifàsics. Seguretat en instal·lacions electrotècniques.
  • Transformadors.
  • Màquines de corrent continu.
  • Màquines rotatives de corrent altern.
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats: articles 3, 7, 8 i 18
 • Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
 • Generalitats d’instal·lacions fixes (en la pàgina web d’FGV www.fgv.es, apartat «treballa amb nosaltres»)