Segons establixen les bases, s’establix un termini de 10 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d’estos resultats, per a presentar reclamacions o al·legacions.

Resultats provisionals de baremació de mèrits, formació i experiència, publicat el divendres 3 de desembre de 2021.

Correcció de notes:
Rebudes diverses reclamacions sobre errades en el nombre de respostes en blanc i la puntuació obtinguda, l’Òrgan Tècnic de Selecció ha revisat totes els fulls de respostes i ha comprovat que en alguna resposta que clarament s’havia esborrat, la màquina de correcció automàtica l’havia registrada com a contestada, i la donava per correcta si l’esborrat estava en la resposta correcta i per errònia si l’esborrat estava en la resposta equivocada. Per això, hi ha algunes correccions en les puntuacions.

Es concedeix un nou termini de reclamacions de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la nova llista.

Descarrega el llistat de notes provisionals, corregit, publicat el dilluns 22 de novembre de 2021.

Descarrega el llistat de notes provisionals, publicat el dimarts 9 de novembre de 2021.

Descarrega la plantilla de respostes de l’examen