El dia 6 de novembre es realitzarà l’examen previst en la convocatòria d’OEP de manteniments de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana (FGV), regulada per mitjà de la RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2021, de la Directora Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana, per la qual es donen a conéixer les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de llocs de treball de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2020.

La prova tindrà lloc a les 9:00 h, les persones aspirants hauran d’estar als voltants de l’aulari d’examen amb una antelació de 20 minuts.

L’examen es realitzarà en la Universitat Politècnica de València en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (ETSII) AULARI 5N. Les persones aspirants romandran fora de l’Aulari fins a ser crides per aules, cada aspirant tindrà assignada una i l’orde vindrà establit alfabèticament, una vegada siguen crides efectuaren entrada totes les persones a cada aula i se seguirà la persona assignada fins a la mateixa.

 • L’examen es realitzarà en les aules 21, 22, 23, 24 i 25
 • Les persones aspirants de les aules 21 i 22 entraran per l’entrada del camp de futbol i quan se’ls cride seguiran les instruccions del responsable o de la responsable de l’aula.
 • Les persones aspirants de les aules 23, 24 i 25 accediran a l’edifici per la porta lateral de l’edifici entre l’aulari 5N i 5M i quan se’ls cride seguiran les instruccions del responsable o de la responsable de l’aula.
 • Les persones que realitzen l’examen en l’aula 25 figuren en l’annex I, llistat per a descarregar.

Les persones aspirants acudiran proveïdes del material imprescindible per a realitzar la prova D.N.I. Passaport o N.I.E en vigor, bolígraf, goma, llapis nº 2 i no podran portar rellotge (ni analògic, ni digital…) ni calculadora, el mòbil haurà d’estar apagat i guardat, i no es podrà eixir de l’aula una vegada s’haja entrat fins que no acabe l’examen.

Normes sanitàries per a l’accés

1. Abans d’entrar a l’examen

 • S’haurà de planificar amb temps suficient l’arribada al centre per a evitar aglomeracions.
 • S’haurà de guardar el distanciament social mínim requerit de 1,5 m fins que el personal de FGV comence a fer les crides, de manera que vagen accedint a l’aula d’examen de manera ordenada i mantenint les distàncies.
 • En la mesura que siga possible es respectarà un distanciament social mínim de 1,5 metres, especialment en l’accés i eixida de l’aula.
 • Les persones aspirants hauran d’acudir al centre assignat el dia de l’examen, proveïdes de màscara de tipus FFP2. No es permetrà l’accés al lloc d’examen sense màscara. Es recomana portar alguna de reposat.
 • No podran accedir als recintes de les proves les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19; aquelles a què s’haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat el període d’aïllament requerit; o les que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19 o qualsevol altra raó que indiquen les autoritats sanitàries.

S’haurà d’entregar omplida i firmada la Declaració Responsable que figura Com a Annex 1 d’este document per a poder accedir a l’aula.

Durant tot el temps de permanència en el centre d’examen serà obligatori l’ús de la màscara.

En el moment de la identificació, el personal responsable podrà sol·licitar a les persones aspirants que es retiren la màscara, esta identificació es pot sol·licitar en qualsevol moment de la prova.

S’accedirà a l’aula amb el material mínim indispensable per a la realització de l’examen.

Se seguiran en tot moment les indicacions del personal de l’organització, així com les indicacions marcades quant al trànsit i circulació de persones i ús de material higiènic.

2.- Entrada a l’examen

 • La persona opositora haurà d’anar proveïda en tot moment de màscara obligatòria FFP2, el seu Document Nacional d’Identitat (DNI) Passaport o N.I.E. en vigor per a poder accedir a realitzar les proves eliminatòries, per a la realització de l’examen es precisara bolígraf, goma i llapis del núm. 2 (este és necessari per a la posterior correcció de l’examen), i la declaració responsable omplida i firmada, que entregarà en el moment de la seua identificació a l’entrada de l’aula. Si no s’entrega la declaració responsable omplida i firmada, no es permetrà l’accés a l’examen.

3.- Durant el desenrotllament de l’examen

 • Es farà el que es puga per mantindre l’aula ventilada pel que es recomana a les persones opositores que acudisquen a l’examen amb roba suficient.
 • Durant tot l’exercici s’haurà de mantindre la màscara posada. S’evitarà tocar els ulls, el nas i boca. Al tossir o esternudar es cobrirà la boca i nas amb el colze flexionat.

4.- Eixida de l’examen

 • Les instal·lacions hauran d’abandonar-se tan ràpid com siga possible, sense detenerse a conversar, evitant qualsevol tipus d’agrupació o contacte.

Descàrrega la declaració responsable relativa COVID-19

Descarrega el llistat de les persones opositores, per aules. Actualitzat el divendres 5 de novembre 2021.