BORSA NÚM. 8. ANNEX I. Funcionalitat del lloc de Maquinista (relació no exhaustiva)

NOTA: Quan en aquesta definició s’utilitza l’expressió “tren”, s’entén que es refereix a tot tipus de material rodador, autopropulsat o remolcat, aïlladament o en composició (locomotores, trens, tramvies, vagonetes, etc.), segons les habilitacions de cada agent i les normes d’explotació a què estiga subjecte.

Té a càrrec seu el funcionament, maneig i conducció de locomotores i vehicles autopropulsats de qualsevol classe, el seu greixatge i entreteniment, així com la reparació en ruta, si fóra possible amb els mitjans de què disposa, de les avaries que es produïsquen tant en els vehicles motors com en la resta dels que componen el tren.

Controla i vigila la marxa del tren, donant compte de les anomalies observades en la via, agulles, senyals, instal·lacions fixes o durant la marxa, d’acord amb la normativa continguda en les normes de circulació o explotació corresponents.

Ha de supervisar, i si és el cas executar, les operacions d’enganxada i desenganxada del material, així com d’acoblament i desacoblament a les rufes d’intercomunicació, si és el cas.

És el responsable del tren a càrrec seu respecte de les condicions del material per a realitzar el servei, de la seguretat en la circulació, de l’atenció de les lleis vigents, ompliment de qualsevol tipus d’impresos, formularis, relacionats amb la conducció i les seues incidències, i en general, totes les labors en relació amb la circulació i atenció al viatger, a excepció de les activitats sobre equipatges, expedició de bitllets i intervenció en ruta.

En relació al paràgraf anterior, fora de les estacions respon de la bona marxa del tren i de la documentació i carteres de servei que porta a càrrec seu i adopta les decisions necessàries en circumstàncies anormals o imprevistes que sorgisquen en el trajecte. En casos excepcionals en què siga necessari efectuar alguna maniobra i no hi haja personal adequat per a això, la dirigirà.

Realitza les tasques complementàries derivades de l’adopció d’innovacions tecnològiques del material que doten de major eficàcia i seguretat l’explotació en l’activitat pròpia del seu càrrec.

Ha d’inspeccionar el tren a càrrec seu a l’inici i final del servei o trajecte, si és el cas, verificant les perfectes condicions en què han de trobar-se els elements d’enganxada i acoblament, rodament, límit, fre, etc. i donant compte de les deficiències que puguen afectar no sols el funcionament del material motor (que òbviament es realitza immediatament), sinó també les que puguen afectar la qualitat i confort del passatge.

Ha d’utilitzar degudament i fer-se càrrec de tots els utensilis de la dotació del vehicle que condueix i dels que siguen instal·lats en les unitats a l’efecte de complir eficientment les seues missions en relació amb la seguretat, regularitat, atenció als clients i incidents, sense detriment de la seua activitat principal de conducció.

Atén els incidents que ocórreguen amb els viatgers i ocupants del tren a càrrec seu i els informa de qualsevol assumpte relacionat amb el servei, verbalment o pels mitjans que es disposen, exceptuant la informació sobre tarifes. Ha de seguir les instruccions que sobre aquesta matèria els impartisquen el punt de comandament, els caps de circulació o la direcció corresponent, sense detriment de l’activitat principal de conducció, en el material a càrrec seu.

Es farà càrrec dels objectes perduts, entregats en el tren, i del seu depòsit en els punts establits a aquest efecte.

Verifica el bon ordre i higiene dels trens, assumint la responsabilitat de comunicar al punt de comandament o al cap de circulació les deficiències.

Presta atenció al funcionament correcte de tots els dispositius al servei dels viatgers, tant del tren com de la resta d’instal·lacions que siguen visibles des de la cabina de conducció, sense que això implique el coneixement dels sistemes tarifaris, extremant la vigilància en les operacions d’accés i eixida dels viatgers als trens, i garantint la seguretat d’aquests en aquestes operacions.