BORSA NÚM. 5. ANNEX II. Exigències d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar els llocs.

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA.

Perfil psicològic per a les habilitacions de treballs en via (Encarregat d’Ocupació, Cap de Tall i Pilot de Seguretat), segons el Sistema de Gestió de la Seguretat de FGV:

 1. Àrea cognitiva: raonament, atenció i resistència a la monotonia.
 2. Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.
RECONEIXEMENT MÈDIC

VISIÓ – AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

Visió Monocular: Agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

Altres consideracions:

 • Si fa falta utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció.
 • Màxima correcció permesa: Hipermetropia + 5 Diòptries; Miopia – 6 Diòptries.
 • Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb/sense correcció.
 • S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lentes fotocromàtiques. S’autoritzen lents amb filtre UV.
 • En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat novament, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable

VISIÓ ALTRES CONDICIONS

 • Sentit cromàtic normal.
 • Sentit lluminós normal.
 • Visió estereoscòpica normal.
 • Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
 • Integritat dels ulls i els seus annexos.
 • No patir malaltia infecciosa crònica o progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

 • Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.
 • Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
 • No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor. 52 de 55
 • No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.
 • No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

 • Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
 • Proves funcionals respiratòries normals.
 • No patir apnea del son no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I DIVERSOS

 • Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’exercici de treballs físics de tipus moderat.
 • No patir malaltia mental.
 • No patir malaltia alcohòlica crònica.
 • No presentar indicis analítics de consum de drogues d’abús.
 • Tensió arterial dins de límits normals.
 • No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

Per a realitzar tasques de PILOT, CAP DE TALL I ENCARREGAT D’OCUPACIÓ, a més hauran de complir amb els requisits següents:

 • No patir cardiopaties ni vasculopaties descompensades, ni miocardiopaties isquèmiques de cap tipus.
 • No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi amb repercussió hemodinàmica i/o funcional moderada o severa.
 • No presentar indicis analítics de consum de drogues d’abús.
 • No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine.
 • No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
 • No estar baix tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
 • No patir diabetis insulinodependent ni diabetis tipus II amb afectació sistèmica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
 • No patir obesitat (IMC<35)