BORSA NÚM. 5. ANNEX I. Funcionalitat dels llocs (relació no exhaustiva)

AJUDANT DE VIA.

Realitza els treballs de via, inclús els d’especialització, i maneja la maquinària lleugera de via.

Pilota les obres de tercers pel que fa a la seguretat de les circulacions.

Podrà tindre a càrrec seu la custòdia, vigilància i servei dels passos a nivell.

Auxiliarà altres professionals de FGV en les activitats en què siga menester transportar, instal·lar i/o trasbalsar material ferroviari de qualsevol tipus, aportant a aquest fi els mitjans tècnics de què se li dote i la seua capacitat física i professional.

Pot realitzar la conducció dels vehicles automòbils de l’empresa, inclosos camions i vehicles bimodals via-carretera, segons s’estableix en els acords que regulen les seues condicions de treball.

Realitza les comeses assignades per la reglamentació de FGV als agents responsables dels treballs, així com les establides per als encarregats i agents de tall en la regulació relativa a la seguretat de treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió.

OBRER 2a.

Realitza els treballs relacionats amb la via més senzills i pot assumir la direcció d’un grup reduït d’agents en aquells treballs que així ho requerisquen.

Conforma un grup funcional homogeni amb els ajudants de via, ha de realitzar les labors que li són pròpies i les que corresponen als esmentats ajudants de via.

Pot dirigir un grup reduït de treball i substitueix els obrers 1a en les seues absències, sense perjuí que puga meritar el reemplaçament a càrrec superior, si la substitució és efectiva i es prolonga durant més d’una jornada completa de treball.

A criteri de la direcció pot ser format per a adquirir coneixements de soldadura elèctrica i/o aluminotèrmica en el cas que això siga necessari per no haver-hi un nombre suficient d’agents qualificats que realitzen aquestes tasques.

Auxiliarà altres professionals de FGV en les activitats en què siga menester transportar, instal·lar i/o trasbalsar material ferroviari de qualsevol tipus, aportant a aquest fi els mitjans tècnics de què se li dote i la seua capacitat física i professional.

Pot realitzar la conducció dels vehicles automòbils de l’empresa, inclosos camions i vehicles bimodals via-carretera, segons s’estableix en els acords que regulen les seues condicions de treball

Realitza les comeses assignades per la reglamentació de FGV als agents responsables dels treballs, així com les establides per als encarregats i agents de tall en la regulació relativa a la seguretat de treballs i maniobres en instal·lacions d’alta