BORSA NÚM. 4. ANNEX II.

Exigències d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar els llocs.

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA.

Aptituds i variables comportamentals requerides per a l’exercici de les tasques de conducció en règim de maniobres amb criteris de seguretat:

 1. Àrea cognitiva: raonament.
 2. Àrea psicomotora: temps de reacció.
 3. Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.
RECONEIXEMENT MÈDIC

VISIÓ: AGUDESA VISUAL

 • Visió Binocular: Agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
 • Visió Monocular: Agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
 • Altres consideracions:
  • Si fa falta utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció.
  • Màxima correcció permesa: Hipermetropia + 5 Diòptries. Miopia – 6 Diòptries.
  • Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb/sense correcció.
  • S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents fotocromàtiques. S’autoritzen lents amb filtre UV.
  • En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat novament, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ: ALTRES CONDICIONS

 • Sentit cromàtic normal.Sentit lluminós normal.
 • Visió estereoscòpica normal.
 • Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
 • Integritat dels ulls i els seus annexos.
 • No patir malaltia infecciosa crònica o progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

 • Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.
 • Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
 • No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor.
 • No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.
 • No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

 • Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
 • Proves funcionals respiratòries normals.
 • No patir apnea del son no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I DIVERSOS

 • No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap tipus.
 • No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.
 • No patir malaltia mental.
 • No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.
 • No presentar indicis analítics de consum de drogues.
 • Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb tractament o sense.
 • No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine
 • No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.
 • No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
 • No estar sota tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
 • No patir diabetis insulinodependent o diabetis tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
 • No patir un altre tipus de patologia endocrinometabòlica amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat (trastorns tiroides, trastorns de glàndules suprarenals, etc.)