BORSA NÚM. 4. ANNEX I.

Funcionalitat del lloc d’Oficial d’Ofici (relació no exhaustiva)

Exerceix una especialitat professional amb plena responsabilitat i domini complet, teòric i pràctic, de l’ofici, que li permet manejar les ferramentes i màquines, i exercir les distintes tasques pròpies d’aquest.

Realitza tasques complementàries, necessàries per a executar el treball propi de la seua especialitat i que no requerisquen coneixements específics d’una altra diferent.

Coneix i interpreta la normativa, especificacions i fitxes tècniques, plans i instruccions per a l’execució dels tipus de treballs propis de la seua categoria i especialitat.

Treballa en dependència jeràrquica d’un cap d’equip i forma part d’un equip amb oficials d’ofici en les seues diverses modalitats, llevat que, per la seua funció o centre de treball, exercisca una tasca aïllada.

Ha de realitzar les funcions de polivalències.

Realitza la conducció de trens materials, mai de viatgers, per a l’intercanvi de trens entre les vies de tallers, vies d’estacionament de material, vies de proves, vies de llavador o qualsevol via auxiliar de la dependència associada als tallers, circulant sempre en règim de maniobres, així com el maneig d’agulles. Les maniobres no tindran com a finalitat la situació o retirada de trens en les vies de viatgers.

Pot realitzar treballs sense especialització en els termes fixats en l’acord de 29 de desembre de 1994.

Realitza la conducció dels vehicles automòbils de l’empresa.