CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 3

MAQUINISTES. FGV-Alacant

1. Funcions a realitzar.

La funcionalitat bàsica d’aquest lloc s’arreplega en l’annex I.

2. Requisits dels aspirants.

Per a poder participar en aquesta convocatòria i formar part de la borsa que es constituïsca serà necessari reunir els requisits següents:

 1. Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, ser estranger amb residència legal a Espanya, o d’aquells estats a què s’aplique la lliure circulació de treballadores i treballadors.
 2. Tindre díhuit anys d’edat, atés que les condicions aparellades a la jornada de treball i a altres exigències de capacitació necessàries, impossibiliten legalment l’ocupació dels llocs oferits per menors d’aquesta edat.
 3. Tindre nivell acadèmic mínim de Batxiller o Grau Mitjà o Superior de Formació Professional, o equivalent. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger hauran d’estar en possessió de la convalidació o credencial oficial que acredite l’homologació.
 4. Tindre el permís de conduir tipus B en vigor.
 5. Tindre l’aptitud i capacitat adequades per a l’exercici de les tasques del lloc convocat (annex II i III).
 6. Els aspirants de nacionalitat diferent de l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu l’espanyol hauran d’acreditar documentalment el seu coneixement.
 7. No haver sigut treballador/a de FGV acomiadat per motiu disciplinari.
 8. No tindre la condició de treballador/a fix o indefinit en FGV.
 9. No realitzar activitat remunerada o, de fer-ho, acreditar la seua compatibilitat amb l’exercici de lloc públic.

Els requisits a), b), c), d), f), g) i h) han de complir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i, si és el cas, mantindre’s durant la vigència de la borsa. Els requisits e) i i) han de complir-se en el moment de la contractació i mantindre’s durant la vigència del contracte.

Els requisits s’acreditaran com es detalla en el punt 4 d’aquestes condicions.

3. Barem de mèrits.

Els aspirants que complisquen els requisits, seran ordenats de major a menor puntuació, amb un màxim de 100 punts, prenent en consideració els mèrits següents:

 1. Tindre permís de conduir tipus D o carnet de maquinista de la Xarxa Ferroviària d’Interés General tipus B, en vigor. Aquest mèrit atorgarà 20 punts.
 2. Tindre alguna titulació acadèmica de Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior pertanyent a les famílies d’‘Electricitat-Electrònica’, ‘Instal·lació i Manteniment’ o ‘Transport i Manteniment de Vehicles’. Aquest mèrit atorgarà 15 punts (títols de Grau Mitjà) o 30 punts (títols de Grau Superior). No s’acumularan punts de títols diferents i únicament es considerarà el de major valor.
 3. Tindre coneixements d’idioma valencià, segons el barem següent (d’acord amb l’ordre 7/2017 de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport):
  • Nivel A2: 5 punts
  • Nivel B1: 10 punts
  • Nivel B2: 13 punts
  • Nivel C1: 16 punts
  • Nivel C2: 20 punts
  • Es computaran només els punts del nivell més alt que es posseïsca, no sent acumulables als d’altres nivells
 4. L’experiència professional acreditada fins al moment del tancament d’admissió d’instàncies, podrà atorgar un màxim de 25 punts, segons les especificacions següents:
  • Experiència en FGV i punts
   • Mateix lloc: com a maquinista a València (qualsevol especialitat) o Alacant, o en el lloc d’Oficial Principal de Línia Tramviària: 1 punt per mes complet treballat
   • Lloc taller o circulació: Com a Contramestre, Cap/a d’Equip de Taller, Oficial d’Ofici, Factor/a de Circulació o Cap/a d’Estació: 0,6 punts per mes complet treballat
   • Un altre lloc Operacions: Com a Agent USI, Agent d’Estacions, Auxiliar d’Estacions o Informador/a Agent d’Estacions: 0,3 punts per mes complet treballat
  • Experiència fora de FGV i punts
   • Maquinista empresa FC: en llocs de maquinista en altres empreses operadores ferroviàries o tramviàries espanyoles: 0,8 punts per mes complet treballat
   • Taller/circulació empresa FC: en llocs de circulació o de manteniment de material rodador ferroviari en altres empreses operadores ferroviàries o tramviàries espanyoles: 0,5 punts per mes complet treballat
   • No es consideraran com a empreses operadores ferroviàries o tramviàries les empreses contractistes ferroviàries, ni les d’obra civil, electrificació, material rodador ferroviari, etc.
 5. Els aspirants que hagen sigut extreballadors/es de FGV que van concloure la seua relació laboral amb l’empresa de forma no voluntària en el procés d’acomiadament col·lectiu acordat el 28 de desembre de 2012, acreditaran 5 punts de mèrits.
4. Forma i moment de l’acreditació de requisits i mèrits.

4-1. De tots els requisits exigits en el punt 2, s’acreditaran documentalment en la fase establida entre la publicació de les llistes provisional i definitiva, per mitjà de fotocòpia simple junt amb l’original, els següents:

 • La nacionalitat i edat (2-a i 2-b), amb DNI, passaport o targeta d’identitat d’estranger, tots ells en vigor.
 • El nivell acadèmic mínim (2-c), amb el títol/certificació oficial expedit per l’òrgan competent.
 • El coneixement de l’espanyol (2-f), amb el ‘Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera’ (DELE) nivell B1.
 • Tindre el permís de conduir B (2-d), a través del corresponent permís en vigor.

El requisit d’adequada aptitud i capacitat per a l’exercici del lloc (2-e) s’acreditarà segons s’exposa en el punt 6 següent.

Els requisits de no haver sigut subjecte d’acomiadament disciplinari (2-g) i no ser empleat fix o indefinit de FGV (2-h), no necessiten acreditació, perquè es comprovaran per FGV.

El requisit 2-i), s’acreditarà en el moment de la contractació mitjançant declaració jurada de no realitzar activitat remunerada o, de tindre tal activitat, mitjançant còpia de la declaració de compatibilitat lliurada per l’administració competent.

En aquest darrer cas, podrà fer-se el contracte encara sense resolució expressa quan l’informe que FGV deu realitzar al respecte siga favorable a la concessió de la compatibilitat.

4.2. Els mèrits s’acreditaran, en la fase establida entre la publicació de les llistes provisional i definitiva, de la manera següent:

 • L’experiència professional fora de FGV (3-d-2) s’acreditarà aportant el certificat de vida laboral, a què caldrà agregar còpia dels contractes laborals i/o certificació de l’empresa en què es va treballar, que reflectisquen amb claredat les funcions o tasques exercides, a fi de comprovar que els llocs ocupats es corresponen amb els que cal valorar i el temps de treball. En cas de dubte per part de FGV sobre l’activitat exercida en aquests llocs o sobre el temps que es van ocupar, no se sumaran punts.
 • Els carnets (3-a), els títols acadèmics (3-b) i els coneixements de valencià (3-c), s’acreditaran aportant fotocòpia simple junt amb els originals.

Els mèrits per l’experiència professional en FGV (3-d-1) i per haver sigut extreballador/a de FGV que va concloure la seua relació laboral com a conseqüència de l’acomiadament col·lectiu acordat el 28/12/12 (3-e), no necessiten acreditació documental; seran comprovats per FGV.

5. Llistes.

Aquesta borsa comptarà un únic llistat definitiu. Per a la seua confecció, les diverses llistes prèvies estaran integrades pels següents nombres d’aspirants, com a màxim:

 1. Llista preliminar: tots els sol·licitants dins del termini i en la forma corresponent.
 2. Llista provisional: 250 aspirants
 3. Llista definitiva i definitiva ferm: 150 integrants

6.- Aptitud i capacitat. L’adequada aptitud i capacitat per a l’exercici del lloc (requisit 2-e) s’acreditarà:

 1. Mitjançant la superació del reconeixement mèdic que realitzarà FGV (annex II). Com que aquest requisit s’acredita després de la subscripció del contracte laboral, aquest quedarà supeditat a la superació del reconeixement mèdic. Si no és així, es procedirà a la rescissió de l’esmentat contracte i a la baixa de l’aspirant en la llista definitiva, llevat que es tracte d’un problema transitori, i en aquest cas, segons estableixen les bases generals, únicament es rescindiria el contracte.
 2. Superant les proves d’aptitud psicològica requerides (annex II). Abans de la contractación els aspirants haurán de superar les proves d’avaluació psicológica segons les següents condicions:
  FGV citarà oportunament els aspirants a la realització de les proves psicològiques, després de la realització de les quals s’emetrà un certificat de “aptitud” o de “no aptitud”. Els certificats hauran d’estar en mans de FGV al termini de 90 dies des-de la seua expedició. Un certificat de “aptitud” permetrà la contractación durant un any des-de la data de la seua emissió. Un certificat de “no aptitud” suposarà la baixa definitiva en la llista d’aquesta borsa i d’altes llistes de borses de treball temporal de FGV per les quals es requerisca el mateix perfil o un altre amb el qual es compartisquen aptituds que haja’n sigut motiu de tal dictamen i en les que l’aspirant puguera estar inclòs. Si s’obté un certificat de no aptitud no es podrà tornar a realitzar avaluació a un altre centre.
 3. Aprovant l’examen de la part teòrica del curs de capacitació per a l’habilitació de “conducció amb viatgers”, d’acord amb els processos d’habilitació del Sistema de Gestió de la Seguretat de FGV (SGS). Aquest curs, el contingut del qual s’hi adjunta com a annex III, preveu una part teòrica amb una determinada càrrega lectiva, impartida gratuïtament per FGV, que és la que l’aspirant haurà de realitzar necessàriament abans de la seua contractació. La superació d’aquesta part teòrica s’acredita per mitjà d’examen i permet accedir a la part pràctica, que es realitzarà una vegada subscrit el contracte laboral temporal. No aprovar l’examen de la part teòrica del curs de capacitació suposarà la baixa en la llista definitiva.
  FGV podrà convocar a la realització d’aquests cursos, d’acord amb els seus criteris, un determinat nombre d’aspirants, sempre respectant l’ordre en la llista, encara que no estiga prevista la seua contractació imminent. La no concurrència al curs no suposarà la baixa de la llista, no obstant això, arribat el moment d’oferir contractes temporals, es botarà als aspirants que hagen sigut convocats a un d’aquests cursos i no hi hagen assistit o l’hagen abandonat abans de l’examen, als quals es tornaria a cridar a la següent convocatòria de curs, si fóra el cas. Igualment, no es recorrerà a integrants de la llista que no hagen sigut convocats.
  Entre la superació de la part teòrica i la realització de la pràctica, no podran transcórrer més de 12 mesos. Com FGV no pot garantir la subscripció de contractes temporals, serà decisió dels aspirants realitzar la part teòrica quan siguen cridats, assumint que podria no ser-los útil posteriorment i que haurien de repetir-la quan FGV convoque un nou curs.
 4. Superant la part pràctica del curs de capacitació (prova pràctica d’habilitació), que es realitzarà una vegada subscrit el contracte. La no aptitud en aquesta prova suposarà la rescissió del contracte i la baixa de l’aspirant en la llista definitiva.

Als integrants de la llista definitiva que ja tinguen alguna habilitació de FGV del Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS), se’ls aplicarà el règim de convalidació de mòduls formatius que corresponga en cada cas; en matèria de proves psicològiques, només convalidaran els perfils complets que, segons regulació de FGV, incloguen completament altres. Basant-se en això, podran ser exclosos en tot o en part dels processos ressenyats en els paràgrafs precedents.

7. Restriccions per a la pertinença simultània a altres borses de treball temporal de FGV.

Si bé, tal com estableixen les bases generals d’aquest procés, en principi qualsevol persona que reunisca els requisits i supere el procés selectiu pot formar part de qualsevol borsa de treball temporal de FGV, basant-se en el principi d’eficàcia i agilitat i atesa la complexitat de la formació i la capacitació del personal que ha de cobrir els llocs objecte d’aquesta borsa i l’exigència d’aquesta capacitació per a l’exercici d’aquests llocs, s’estableix que les persones d’aquesta borsa que estiguen habilitades segons els requeriments del Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) de FGV no podran, mentre estiga vigent, pertànyer a cap altra borsa de les que es constitueixen per aquest mateix anunci o que es constituïsquen en el futur.

Per tant, encara que en primera instància no s’aplicarà cap limitació a la possibilitat de pertànyer a unes quantes borses, tan prompte com un aspirant integrat en la present estiga habilitat, serà eliminat de la resta de llistats dels quals puga formar part.