BORSA Núm. 2. ANNEX I. Funcionalitat dels llocs (relació no exhaustiva)

FACTOR/A DE CIRCULACIÓ.

Pot prestar servei de circulació en qualsevol estació de FGV. Podrà realitzar a més directament totes les funcions de control i repartiment de material, factories, taquilla, comptabilitat, caixa, correspondència, estadística, reclamacions, relacions comercials, informació al públic i nomenament i control del personal.

Pot estar al capdavant de baixadors, apartadors, apartadors-carregadors i carregadors, en aquest cas serà el cap nat de la dependència, encara que hi haja altres agents de la seua mateixa categoria.

Pot substituir els caps d’estació quan no hi haja agent d’aquest càrrec durant el seu torn, així com en les absències circumstancials d’aquests, seguint les directrius que reba, sense percebre en aquests casos diferència de càrrec.

Ha d’executar el xicotet manteniment en les màquines de peatge existents en les dependències on presten servei, a títol d’exemple es detallen les labors següents: neteja de guies, fotocèl·lules, etc., desembús de bons, canvi de corrioles, canvis de material fungible. Així mateix ha de vetlar pel bon funcionament de la instal·lació en general, preocupant-se pel correcte ús i funcionament d’escales mecàniques, elevadors, monitors, sistemes d’alarma, ventilació, megafonia, enllumenat, mobiliari, condícia i neteja en general.

Ha de dispensar al públic els serveis de distribució, venda, recepció i coordinació per a atendre les col·laboracions de l’empresa amb altres operadores en matèria de publicitat, promoció, missatgeries, grups específics de viatgers i altres labors semblants relacionades amb aquestes activitats, és el responsable d’aquestes tasques en les seues dependències.

Independentment de tot això, quan realitze de forma continuada, de conformitat amb la normativa en vigor, les labors esmentades en els llocs de treball i torn la cobertura dels quals corresponga al Cap d’Estació, serà creditor pel temps que ho realitze al reemplaçament.

CAP D’ESTACIÓ.

En les estacions de FGV organitza i dirigeix tots els treballs, pot intervindre directament i amb responsabilitat pròpia en totes les funcions de circulació, composició, maniobres, factories, taquilla, comptabilitat, caixa, reclamacions, relacions públiques, informació al públic, correspondència, estadística, control i repartiment de material, nomenament i control del personal i exercir la direcció sobre la dependència i el personal.

Ha d’executar el xicotet manteniment de les màquines de peatge existents en les dependències on presten servei, a títol d’exemple es detallen les operacions següents: neteja de guies, fotocèl·lules, etc., desembús de bons, canvi de corrioles, canvis de material fungible. Així mateix haurà de vetlar pel bon funcionament de la instal·lació en general, preocupant-se pel correcte ús i funcionament d’escales mecàniques, elevadors, monitors, sistemes d’alarma, ventilació, megafonia, enllumenat, mobiliari, condícia i neteja en general.

Podrà estar al capdavant d’altres centres de treball on s’apliquen els seus coneixements, aleshores pot ser el cap nat de tot el personal adscrit a aquest.

Podrà estar enquadrat en un lloc de comandament en les funcions de Regulador/a.

Ha de dispensar al públic els serveis de distribució, venda, recepció i coordinació per a atendre les col·laboracions de l’empresa amb altres operadores en matèria de publicitat, promoció, missatgeries, grups específics de viatgers i altres labors semblants relacionades amb aquestes activitats, i serà el responsable d’aquestes tasques en les seues dependències.