BORSA NÚM. 12. ANNEX I. Funcionalitat dels llocs (relació no exhaustiva)

MUNTADOR/A D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATISMES.

Especialitzat en enllumenat i força i instal·lacions de seguretat, amb coneixements suficients i que sap interpretar els esquemes i plans de conjunt de les instal·lacions, realitza amb efectivitat i perícia els treballs corresponents, així com la revisió, conservació i muntatge de les instal·lacions d’enllumenat i força i de les de seguretat elèctriques i electromecàniques.

Actua a les ordes immediates del cap d’equip

A més de posseir els coneixements propis del seu ofici, ha adquirit mitjançant l’adequada capacitació i experiència l’especialitat en llocs i cabines de transformació, proteccions en alta, treballs en tensió, commutacions i automatismes i l’especialitat en noves tècniques d’instal·lacions de seguretat, com ara telecomandaments, automatismes electrònics, sistemes geogràfics, conducció automàtica, sistemes videogràfics i ordinadors, pot realitzar amb efectivitat els treballs corresponents.

Realitza la conducció dels vehicles automòbils de l’empresa

Realitza les comeses assignades per la reglamentació de FGV als agents responsables dels treballs, així com les establides per als encarregats i agents de tall en la regulació relativa a la seguretat de treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió

ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONS.

A més de posseir els coneixements propis del seu ofici, té coneixements teòrics i pràctics suficients, adquirits mitjançant l’adequada capacitació i experiència i una pronunciada especialització, en les tècniques i mitjans de telecomunicació com ara circuits, sistemes de transmissió analògica i digitals, equips de commutació mecànica i electrònica, teletips, electrònica de transmissió, telefonia, telegrafia, línies i cables de teletransmissió, equips de telecomunicació, detectors, teleindicadors, cronometria, megafonia, etc., amb capacitat d’interpretar i assimilar la informació tècnica individualitzada de circuits, equips i instal·lacions, que realitza amb efectivitat i perícia els treballs de muntatge, manteniment preventiu, conservació, localització i reparació d’avaries, prova mesures, etc. en els circuits, equips i instal·lacions.

Els agents d’aquesta categoria, formen un grup funcional homogeni que permet assignar i/o dissenyar plans de treball o realitzar-los individualment qualsevol dels seus integrants. Açò permet que les labors pròpies del seu grup o la dels coneixements adquirits siguen exercits i/o assumits sense direcció directa, no necessiten més que l’organització programada pel servei i assumeixen les tasques de manteniment correctiu i preventiu de totes les instal·lacions assignades al servei i poden a més col·laborar amb la realització de treballs assignats a altres serveis en relació amb les especialitats elèctriques.

La dispersió d’instal·lacions fa indispensable la utilització de vehicles automòbils (furgoneta) per als desplaçaments, a fi de realitzar l’activitat de manteniment, per tant es considera aquesta labor imprescindible per a l’exercici del seu treball.

Realitza les comeses assignades per la reglamentació de FGV als agents responsables dels treballs, així com les establides per als encarregats i agents de tall en la regulació relativa a la seguretat de treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió

OFICIAL ZELADOR/A DE LÍNIA ELECTRIFICADA.

Amb coneixements suficients de mecànica i electricitat i de les precaucions d’aïllament i seguretat per a intervindre en les línies aèries de contacte i elèctrica d’alta tensió, adquirits mitjançant una adequada capacitació i experiència, realitza a peu d’obra i a les ordres del Cap d’Equip de Línia Electrificada tots els treballs de conservació, reparació i muntatge en les dites línies, tant des del punt de vista mecànic com elèctric.

Efectua en els tallers i magatzems operacions de preparació i arreplega de ferramentes, aïllaments i la resta de materials i ferramentes amb destinació a treballs d’electrificació, cuida i maneja la maquinària i ELS elements auxiliars necessaris per a l’exercici de les seues activitats.

Realitza la conducció dels vehicles automòbils de l’Empresa

Realitza les comeses assignades per la reglamentació de FGV als agents responsables dels treballs, així com les establides per als encarregats i agents de tall en la regulació relativa a la seguretat de treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió

OFICIAL DE SUBESTACIONS I TELECOMANDAMENTS.

Amb els adequats coneixements d’electricitat i electrònica i en dependència d’un Encarregat de Subestacions i Telecomandaments efectua els treballs propis de la seua especialitat que aquest li ordene i el substitueix en determinats moments i activitats.

Col·labora, durant el seu torn se servei, amb l’encarregat en el control i maniobra dels subministraments d’energia, des del lloc de telecomandaments de diverses subestacions si en aquest, pel nombre d’instal·lacions que controla, és aconsellable la permanència d’un segon agent.

Substitueix l’encarregat en el control i maniobra local de les subestacions en cas de carència o avaria del telecomandament.

Efectua, sota la direcció de l’encarregat, treballs de conservació, reparació i muntatge en les instal·lacions de la seua competència.

Efectua personalment treballs de reduïda responsabilitat tècnica i operacions delicades de neteja.

Realitza l’atenció i manteniment de centres de transformació, seccionadors de línia, cables d’alimentació de mitjana tensió als centres de transformació i qualsevol altra activitat complementària que afecte mitja tensió

La dispersió de les instal·lacions fa indispensable la utilització de vehicles automòbils (furgoneta) per als desplaçaments a fi de realitzar l’activitat de manteniment, per tant es considera consubstancial en el seu exercici.

Realitza les comeses assignades per la reglamentació de FGV als agents responsables dels treballs, així com les establides per als encarregats i agents de tall en la regulació relativa a la seguretat de treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió

A més d’aquestes funcions, realitzarà totes aquelles que en relació amb la seua activitat principal demanen les necessitats del servei