BORSA NÚM. 1. ANNEX I. Funcionalitat dels llocs (relació no exhaustiva)

AGENT D’ESTACIONS.

Presta servei en estacions, baixadors i trens. Pot estar al capdavant d’aquelles dependències que no intervinguen regularment en la circulació de trens, efectuarà amb plena responsabilitat les actuacions necessàries quan hi hagen d’intervindre. Aquestes intervencions en circulació seran per delegació del Cap de Circulació o del Cap de CTC, podran realitzar autònomament les funcions pròpies del Factor de Circulació esporàdicament. Per a efectuar les labors referides en últim lloc serà indispensable que s’hagen superat els cursos d’habilitació pertinents

Realitza les funcions d’expedició de bitllets, comptabilitat, caixa, reclamacions, control i repartiment de material i informació i atenció al públic, utilitzant per a això els mitjans manuals, electrònics i d’un altre tipus que s’establisquen.

Pot tindre a càrrec seu, amb responsabilitat pròpia, cabina d’enclavament, i serà l’encarregat del maneig dels dispositius per a l’accionament d’agulles, senyals i la resta d’aparells, realitzant els itineraris que li siguen ordenats pel Cap de Circulació o del CTC.

Pot tindre a càrrec seu agulles de qualsevol tipus, podrà ser l’encarregat del seu accionament, neteja i greixatge.

Té a càrrec seu el maneig i control de funcionament de les instal·lacions i màquines relacionades amb l’explotació, existents en la seua estació, haurà de realitzar les xicotetes intervencions d’entreteniment que resulten necessàries per al seu funcionament correcte.

Les activitats descrites en les funcions de Cap d’Estació i Factor de Circulació, en relació amb el manteniment de les màquines i instal·lacions, així com les labors comercials seran també desenvolupades per aquests agents amb independència que presten servei al capdavant d’un baixador o que la direcció del centre l’exercisca un agent de circulació.

Controla la correcta execució de la neteja en les dependències de què estiga encarregat, i realitzarà incidentalment les intervencions urgents i necessàries per a endreçar trens i estacions.

En determinades estacions i baixadors, en què estiga com a responsable un Agent de Circulació (Cap d’Estació o Factor de Circulació), realitzaran la neteja de les dependències i trens, quan ho permeten, segons la saturació i/o períodes d’inactivitat, les altres tasques del seu lloc de treball. En relació amb la labor de neteja dels agents d’estacions es concretarà la completesa de les seues activitats, de manera que aquells el nombre de circulacions dels quals els concedisca lapses de temps superior a 45’ sense activitat determinada puguen realitzar aquesta.

De conformitat amb el que estableix el Reglament de Circulació, pot realitzar acompanyament de trens per qualsevol circumstància que ho requerisca.

Pot efectuar directament totes les funcions de secretaria i estadística.

Pot fer el senyal de tren disposat. Pot també realitzar funcions d’agent de tren sempre que les necessitats del servei ho exigisquen.

De servei en un tren, prendrà a càrrec seu la recepció, custòdia i entrega en destinació de les carteres de servei i tot allò que siga objecte de transport en el tren de què es tracte i haja de ser custodiat i intervingut en ruta. Rebrà i es farà càrrec de la documentació dels objectes en qüestió. En els casos en què, en alguna dependència, siga necessari realitzar alguna maniobra i no hi haja personal adequat per a això, prendrà a càrrec seu la direcció i execució de la maniobra. Respon de la bona marxa del tren i, en casos d’anormalitat, col·laborarà amb el Cap de Circulació o amb el Maquinista, segons es produïsca en l’interior d’una estació o en plena via, farà el tractament d’incidència, cobertura del tren, accionament de frens, col·locació de telèfons portàtils, etc. Serà així mateix de la seua incumbència l’establiment d’actes d’alçament de cadàvers en la via. Així mateix omplirà els comunicats i la documentació derivats de l’exercici de les seues funcions, coneixement i atribucions. En absència d”Interventor en Ruta, o per a auxiliar aquest o a la seua petició, podrà realitzar la intervenció en ruta de trens de viatgers, establir suplements de totes classes.

Pot realitzar la vigilància de dependències i material i enganxaments, desenganxaments i acoblament de maniobres.

AGENT DE LA UNITAT DE SUPERVISIÓ I INTERVENCIÓ-USI.

Està encarregat del control del frau en trens i en estacions i és l’encarregat de realitzar labor de suport als agents i auxiliars d’estacions en l’execució de les seues funcions, així com de supervisar-les.

Realitza la intervenció en ruta en alguns trens auxiliant l’Interventor titular del tren, o com a agent únic d’Intervenció en Ruta en trens especials o cobrint necessitats extraordinàries.

Realitza expedició de bitllets en cas d’incidències en algunes dependències.

Comprova llibres i registres, existència de bitllets, situacions comptables, màquines cancel·ladores i expenedores, així com qualsevol altre aspecte propi de l’expedició en estacions o trens, i realitza al mateix temps els deguts controls de recaptació.

Coopera amb el personal d’estacions i trens en la resolució d’incidents.

Elabora estadístiques.

Assessora el personal d’Operacions i el comercial sobre qualsevol dubte relacionat amb l’expedició i liquidació dels títols de transport.

Pot impartir cursos de formació al personal anteriorment mencionat.

Per a dur a terme la seua activitat, bé directament o en suport del personal d’Estacions i Intervenció en Ruta, se’l dotarà dels mitjans necessaris que li permeta realitzar les tasques pròpies d’aquest personal (exceptuant-ne la regulació de la circulació) i per a la coordinació de les seues funcions i localització. Aquests mitjans també seran utilitzats per a coordinar i cooperar en els transbords de viatgers, els combois dels quals podran ser acompanyats per aquests professionals, bé siga per ferrocarril o per carretera.

Realitza intervencions aleatòries en tot tipus de trens i tramvies.

Per a desenvolupar eficaçment les activitats descrites en els punts anteriors, i en relació amb la cooperació amb el personal d’intervenció i/o estacions en la resolució d’incidències, proveiran les estacions de xicotet material fungible i canvi de moneda fraccionària.

Amb el mateix objecte pot cobrir parades de venda en què es requerisca atenció personalitzada per a evitar descoberts.

Introduirà els programes de variació de dades de tarifes en les màquines expenedores, i extraurà d’aquestes i de les cancel·ladores, si és el cas, les dades i/o estadístiques necessàries.

Realitza tasques de xicotet manteniment en les màquines d’expedició i cancel·lació de bitllets, com ara: canvis de cintes d’impressora, reiniciar cancel·ladores, netejar capçals i fotocèl·lules i desembossar bons o bitllets que hagen produït paralització en les màquines cancel·ladores. Efectua subministrament de material a les màquines expenedores.

Comunica les avaries detectades en les màquines de peatge, de les quals efectuaran el seguiment de la seua resolució, a través del centre o operador que es designe per a aquests menesters.

Es considera consubstancial a la seua categoria laboral la dotació dels mitjans propis per a poder exercitar la seua labor, (claus, ferramentes, cintes, etc.) així com la responsabilització en els depòsits, custòdia d’aquests materials i diners efectius, així com les liquidacions que l’administració d’aquests mitjans comporta.

Assumeix la venda dels títols de viatge que li siguen encomanats, així com el canvi per bons de substitució quan pertoque.

En relació amb la informació al viatger i qualitat del servei, s’encarregarà d’arreplegar els suggeriments dels viatgers pel mitjà que es dispose en cada cas, efectuarà mesuraments, recomptes i/o sondejos d’opinió.

Realitza altres tasques afins amb les seues activitats que puguen ser-li encomanades pels seus superiors jeràrquics o funcionals.

En les labors d’arreplega, control i transvasament d’efectiu a les saques de recaptació acompanyarà els Vigilants de Seguretat que realitzaran les labors mencionades sota la supervisió dels agents USI, els quals seran responsables del bon funcionament de la màquina.