CONDICIONS PARTICULARS BORSA Núm. 1

ATENCIÓ AL CLIENT. FGV-ALACANT

1. Funcions a realitzar.

La funcionalitat bàsica d’aquest lloc s’arreplega en l’annex I.

Amb els integrants d’aquesta borsa es cobriran necessitats de llocs per a atenció al client de les categories següents: Agents d’Estacions i Agents Unitat de Supervisió i Intervenció (USI).

2. Requisits dels aspirants.

Per a poder participar en aquesta convocatòria i formar part de la borsa que es constituïsca serà necessari reunir els requisits següents:

 1. Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, ser estranger amb residència legal a Espanya, o d’aquells estats a què s’aplique la lliure circulació de treballadores i treballadors.
 2. Tindre díhuit anys d’edat, atés que les condicions aparellades a la jornada de treball i a altres exigències de capacitació necessàries, impossibiliten legalment l’ocupació dels llocs oferits per menors d’aquesta edat.
 3. Tindre nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar o Graduat en ESO(1) o equivalent. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger hauran d’estar en possessió de la convalidació o credencial oficial que acredite l’homologació.
 4. Acreditar coneiximents de llengua valenciana de, como a mínim, nivell A2 (d’acord amb l’ordre 7/2017 de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
 5. Tindre l’aptitud i capacitat adequades per a l’exercici de les tasques del lloc convocat (annex II).
 6. Els aspirants de nacionalitat diferent de l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu l’espanyol hauran d’acreditar documentalment el seu coneixement.
 7. No haver sigut treballador/a de FGV acomiadat per motiu disciplinari.
 8. No tindre la condició de treballador/a fix o indefinit en FGV.
 9. No realitzar activitat remunerada o, de fer-ho, acreditar la seua compatibilitat amb l’exercici de lloc públic.

Els requisits a), b), c), d), f), g) i h) han de complir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i, si és el cas, mantindre’s durant la vigència de la borsa. Els requisits e) i i) han de complir-se en el moment de la contractació i mantindre’s durant la vigència del contracte. (1) Per a ocupar lloc d’Agent-USI es requereix nivell acadèmic mínim de Batxiller o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior de FP, per tant, encara que no es tracte d’un requisit, aquests llocs únicament s’oferiran als integrants de la borsa que acrediten el nivell esmentat, segons arreplega el punt 6 d’aquestes condicions particulars.

Els requisits s’acreditaran com es detalla en el punt 4 d’aquestes condicions.

3. Barem de mèrits.

Els aspirants que complisquen els requisits, seran ordenats de major a menor puntuació, amb un màxim de 100 punts, prenent en consideració els mèrits següents:

 1. Acreditar coneixements addicionals a l’exigit com a requisit d’idioma valencià, segons el barem següent (d’acord amb l’ordre 7/2017 de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport):
  • Nivell B1: 15 punts
  • Nivell B2: 20 punts
  • Nivell C1: 25 punts
  • Nivell C2: 30 punts
  • Es computaran només els punts del nivell més alt que es posseïsca, no són acumulables als d’altres nivells.
 2. L’experiència professional acreditada fins al moment del tancament d’admissió d’instàncies, podrà atorgar un màxim de 25 punts, segons les especificacions següents:
  • Experiència en FGV i punts
   • Mateix lloc: Com a Agent d’estacions, Factor/a de Circulació, Cap d’Estació, Agent USI, Interventor/a en Ruta, Auxiliar d’Estacions o Informador/a-Agent d’Estacions: 1 punt per mes complet treballat
   • Un altre lloc operacions: Com a Maquinista o Regulador/a de Lloc de Comandament: 0,3 punts per mes complet treballat
  • Experiència fora de FGV i punts
   • Atenció al client empreses transport: En llocs l’activitat fonamental dels quals siga el tracte directe amb clients (incloent-hi atenció telefònica) per tasques de venda, gestió d’incidències, informació o atenció, en empreses dedicades al transport de viatgers.: 0,8 punts per mes complet treballat
   • Atenció al client qualsevol empresa: En llocs l’activitat fonamental dels quals siga el tracte directe amb els clients (incloent-hi atenció telefònica) per tasques de venda, gestió d’incidències, informació o atenció, en qualsevol altra empresa: 0,5 punts per mes complet treballat
 3. Acreditar coneixements d’idioma anglés, francés, italià o alemany, així com de la llengua de signes, segons el barem següent:
  • Nivell, segons Marc Europeu Comú de referència per a les llengües i Punts
   • Nivell B2: 10 punts
   • Nivell C1: 15 punts
   • Nivell C2: 20 punts
   • Per a cada idioma (i llengua de signes) es computaran els punts del nivell més alt que es posseïsca. Aquest mèrit podrà atorgar un màxim de 40 punts.
   • La validesa de les acreditacions d’idiomes es regularà pel que disposen les normes relatives al sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana, en concret pel Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell; l’Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Resolució de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
 4. Els aspirants que hagen sigut extreballadors/es de FGV que van concloure la seua relació laboral amb l’empresa de forma no voluntària en el procés d’acomiadament col·lectiu acordat el 28 de desembre de 2012, acreditaran 5 punts de mèrits.
4. Forma i moment de l’acreditació de requisits i mèrits

4-1. De tots els requisits exigits en el punt 2, s’acreditaran documentalment en la fase que s’establisca entre la publicació de les llistes provisional i definitiva, mitjançant fotocòpia simple junt amb l’original, els següents:

 • Nacionalitat i edat (2-a i 2-b), amb DNI, passaport o targeta d’identitat d’estranger, tots ells en vigor.
 • El nivell acadèmic mínim (2-c) i l’acreditació de valencià (2-d), amb el títol/certificació oficial expedit per òrgan competent
 • El coneixement de l’espanyol (2-f), a través del ‘Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera’ (DELE) nivell B1

El requisit d’adequada aptitud i capacitat per a l’exercici del lloc (2-e) s’acreditarà segons s’exposa al punt 7 següent

Els requisits de no haver sigut subjecte d’acomiadament disciplinari (2-g) i no ser empleat fix o indefinit de FGV (2-h), no necessiten acreditació, perquè es comprovaran per FGV.

El requisit 2-i), s’acreditarà en el moment de la contractació mitjançant declaració jurada de no realitzar activitat remunerada o, de tindre tal activitat, mitjançant còpia de la declaració de compatibilitat lliurada per l’administració competent.

En aquest darrer cas, podrà fer-se el contracte encara sense resolució expressa quan l’informe que FGV deu realitzar al respecte siga favorable a la concessió de la compatibilitat.

4.2. Els mèrits s’acreditaran, en la fase establida entre la publicació de les llistes provisional i definitiva, de la manera següent:

 • L’experiència professional fora de FGV (3-b-2) s’acreditarà aportant el certificat de vida laboral, al qual caldrà agregar còpia dels contractes laborals i/o certificació de l’empresa en què es va treballar, que reflectisquen amb claredat les funcions o tasques exercides, a fi de comprovar que els llocs ocupats es corresponen amb els que cal valorar i el temps de treball. En cas de dubte per part de FGV sobre l’activitat exercida en aquests llocs o sobre el temps que es van ocupar, no se sumaran punts.
 • El coneixement de valencià (3-a), d’altres idiomes i de la llengua de signes (3-d) s’acreditarà mitjançant certificacions o títols expedits per òrgan competent, s’haurà d’aportar fotocòpia simple junt amb l’original.

Els mèrits per l’experiència professional en FGV (3-b-1) i per haver sigut extreballador/a de FGV que va concloure la seua relació laboral com a conseqüència de l’acomiadament col·lectiu acordat el 28/12/12 (3-d), no necessiten acreditació documental; seran comprovats per FGV.

5. Llistes.

Aquesta borsa comptarà un únic llistat definitiu. Per a la seua confecció, les diverses llistes prèvies estaran integrades pels següents nombres d’aspirants, com a màxim:

 1. Llista preliminar: tots els sol·licitants dins del termini i en la forma corresponent.
 2. Llista provisional: 100 aspirants
 3. Llista definitiva i definitiva ferm: 50 integrants
6.- Ofertes de contractació.

Sense perjuí de seguir el criteri d’oferiment de contractes establit en les bases generals de la convocatòria, en aquesta borsa, quan es tracte de cobrir necessitats d’Agents de la Unitat de Supervisió i Intervenció (USI), com que els aspirants hauran de posseir nivell acadèmic mínim de Batxiller o Grau Mitjà o Superior de Formació Professional, es podrà alterar l’ordre de crida (ordre de llista) a aquest efecte, i saltar aspirants millor situats però sense aquest nivell acadèmic, sense que això es considere alteració de les normes generals de funcionament.

7.- Aptitud i capacitat.

L’acreditació de l’adequada aptitud i capacitat per a l’exercici del lloc (requisit 2-e) es produirà mitjançant la superació de:

 1. Reconeixement mèdic, que realitzarà FGV (annex II). Com que aquesta avaluació es fa després de la subscripció del contracte laboral, aquest quedarà supeditat a la superació del reconeixement mèdic. Si no és així, es procedirà a la rescissió de l’esmentat contracte i a la baixa de l’aspirant en la llista definitiva, llevat que es tracte d’un problema transitori, i en aquest cas, segons estableixen les bases generals, únicament es rescindiria el contracte.
 2. Avaluació competencial relativa a les labors d’atenció als clients (annex II). Abans de la contractació els aspirants hauran de superar les proves d’avaluació competencial segons les següents condicions: FGV citarà oportunament a la realització de les proves. Una vegada fetes s’obtindrà un resultat de “aptitud” o de “no aptitud”, que serà comunicat als interessats mitjançant una carta que s’enviarà al domicili comunicat per això. Un resultat de “aptitud” permetrà la contractació durant un any des-de la data d’avaluació. Un resultat de “no aptitud” suposarà la baixa definitiva en la llista d’aquesta borsa i d’altres llistes de borses de treball temporal de FGV per les quals es requerisca el mateix perfil i en les que l’aspirant puguera estar inclòs.