Segons el que es preveu en el punt 11 de les Bases de la Convocatòria Pública 2020, les borses d’ocupació temporal (d’ara en avant BET) resultants d’aqueix procés, substituiran i anul·laran a les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.

No obstant l’anterior, es mantindran temporalment vigents les actuals Borses 2017 existents en FGV a causa de la necessitat de realitzar determinats processos de formació i avaluació al personal integrant de les llistes de BET 2020, abans de poder comptar amb un nombre suficient de persones d’aquestes llistes perquè es puga considerar que les noves borses són operatives. S’anirà informant del moment en què conclouen la seua vigència les diferents borses de 2017 en entrar en vigor les diferents BET 2020.

A continuació us relacionem les BET 2017 i la data en què conclouen la seua vigència:

Borses d’Ocupació Temporal 2017    data de fi de vigència
=============================================
Borsa núm. 1 Atenció al Client FGV-Alacant 26/08/2021
Borsa núm. 2 Cap de Circulació FGV-Alacant 01/06/2021
Borsa núm. 3 Maquinistes Alacant FGV-Alacant 01/06/2021
Borsa núm. 4.1 Oficials de Taller (Especialitat Elèctrica-Electrònica) FGV-Alacant 03/03/2021
Borsa núm. 4-2 Oficials de Taller (Especialitat Automoció) FGV-Alacant 03/03/2021
Borsa núm. 4.3 Oficials de Taller (Especialitat Mecanitzats) FGV-Alacant 03/03/2021
Borsa núm. 4.4 Oficials de Taller (Especialitat Soldadura) FGV-Alacant 03/03/2021
Borsa núm. 5 Vies i Obres FGV-Alacant 01/06/2021
Borsa núm. 6 Atenció al Client FGV-València 11/08/2021
Borsa núm. 7 Cap de Circulació FGV-València 01/06/2021
Borsa núm. 8 Maquinistes Metro FGV-València 13/06/2021
Borsa núm. 9 Maquinistes Tramvia FGV-València 13/06/2021
Borsa núm. 10.1 Oficials de Taller (Oficial Principal Línia Tramviària) FGV-València En vigor
Borsa núm. 10.2 Oficials de Taller (Especialitat Elèctrica-Electrònica) FGV-València 10/03/2021
Borsa núm. 10.3 Oficials de Taller (Mecànica-Màquines i Eines) FGV-València 10/03/2021
Borsa núm. 10.4 Oficials de Taller (Mecànica-Frigorista) FGV-València 10/03/2021
Borsa núm. 10.5 Oficials de Taller ( Especialitat Soldadura i Caldereria) FGV-València 10/03/2021
Borsa núm. 11 Vies i Obres FGV-València 01/06/2021
Borsa núm. 12.1 Oficis Manteniment Elèctric (MIEA) FGV-València 01/06/2021
Borsa núm. 12.2 Oficis Manteniment Elèctric (Especialistes de Comunicacions) FGV-València 01/06/2021
Borsa núm. 12.3 Oficis Mant. Eléct. (Oficial zelador de Línia Electr.) FGV-València 01/06/2021