Després d’haver finalitzat la sèptima i octava crida d’aspirants perquè acreditaren, per mitjà de la documentació pertinent, que reunixen els requisits exigits i els mèrits consignats en la seua autobaremació, es procedix a la publicació de l’ampliació de la llista definitiva de les Borses núm. 6, 3 i 1. Aquesta ampliació és deguda que després d’haver contactat FGV amb la totalitat dels integrants d’aquesta borsa, no és possible atendre les necessitats de cobertura temporal per a les que s’han creat, per això tal com es recull en el punt núm. 10 de l’apartat de Convocatòries de la pàgina web de FGV s’ha procedit a realitzar una nova crida d’aspirants.

La present llista ha integrat els aspirants que van manifestar la seua discapacitat, segons les previsions del punt 5.1 de les Bases Generals, amb independència de la seua puntuació, de manera que es puga garantir el 2% estipulat per a les llistes definitives.

A partir de l’última persona que compon la llista definitiva, a efectes informatius per als interessats, es relacionen, sense numerar, totes aquelles persones que havent sigut requerides per a aportar documentació ho hagen fet, però després de l’anàlisi de les seues acreditacions no reunixen els requisits exigits.

D’acord amb el punt 5 de les condicions comunes de les bases, es disposarà fins al pròxim dia 19 de febrer de 2019, inclusivament per a la borsa nº 6, fins al día 5 de març inclusivament per a la borsa nº 3 i fins el 25 de març inclusivament per a la borsa nº 1, per a formular reclamacions, presentant l’escrit corresponent en les oficines de FGV situades en Av. La VilaJoiosa,2. 03016 Alacant i en Partida de Xirivelleta s/n. 46014 València. Passat este termini i realitzades les oportunes comprovacions i, si és el cas, canvis, les llistes definitives seran fermes, publicant-se de forma expressa perquè la dita fermesa produïsca efectes.

Descarrega el llistat de la segona ampliació de la Borsa nº 6 Atenció al client València en pdf 

Descarrega el llistat de la segona ampliació de la Borsa nº 3 Maquinistes Alacant en pdf

Descarrega el llistat de la segona ampliació de la Borsa nº 1 Atenció al Client Alacant en pdf 

Llistat Definitiu Ferme de la segona ampliació de la Borsa 6 , Borsa 3 i Borsa 1

Transcorregut el termini de reclamacions i analitzades les que s’han presentades dins del termini i la forma escaient, es procedix a la publicació de la Ampliació de le Llistes Definitives Fermes de les Borses núm. 6 Atenció al Client FGV València, nº 3 Maquinistes FGV Alacant i Borsa nª 1 Atenció al Client FGV Alacant , segons les previsions de les Normes de la Convocatòria.

Descarrega el llistat definitiu ferme de la segona ampliació Borsa nº 6 Atenciò al Client València en pdf 

Descarrega el llistat definitiu ferme de la segona ampliació Borsa nº 3 Maquinistes FGV Alacant en pdf 

Descarrega el llistat definitiu ferme de la segona ampliació Borsa nº 1 Atenció al Client FGV Alacant en pdf