Després d’haver finalitzat la sexta crida d’aspirants perquè acreditaren, per mitjà de la documentació pertinent, que reunixen els requisits exigits i els mèrits consignats en la seua autobaremació, es procedix a la publicació de l’ampliació de la llista definitiva de la Borsa núm. 8.

Aquesta ampliació és deguda que després d’haver contactat FGV amb la totalitat dels integrants d’aquesta borsa, no és possible atendre les necessitats de cobertura temporal per a les que s’han creat, per això tal com es recull en el punt núm. 10 de l’apartat de Convocatòries de la pàgina web de FGV s’ha procedit a realitzar una nova crida d’aspirants.

La present llista ha integrat els aspirants que van manifestar la seua discapacitat, segons les previsions del punt 5.1 de les Bases Generals, amb independència de la seua puntuació, de manera que es puga garantir el 2% estipulat per a les llistes definitives

A partir de l’última persona que compon la llista definitiva, a efectes informatius per als interessats, es relacionen, sense numerar, totes aquelles persones que havent sigut requerides per a aportar documentació ho hagen fet, però després de l’anàlisi de les seues acreditacions no reunixen els requisits exigits.

D’acord amb el punt 5 de les condicions comunes de les bases, es disposarà fins al pròxim dia 21 de novembre de 2018, inclusivament, pera formular reclamacions, presentant l’escrit corresponent en les oficines de FGV situades en Av. La VilaJoiosa,2. 03016 Alacant i en Partida de Xirivelleta s/n. 46014 València. Passat este termini i realitzades les oportunes comprovacions i, si és el cas, canvis, les llistes definitives seran fermes, publicant-se de forma expressa perquè la dita fermesa produïsca efectes.

Descarrega el llistat de la segona ampliació de la Borsa nº 8 Maquinistes Metro FGV València en pdf en pestanya nova

Llistat Definitiu Ferme de la segona ampliació de la Borsa 8

Transcorregut el termini de reclamacions i analitzades les que s’han presentades dins del termini i la forma escaient, es procedix a la publicació de la 2ª Ampliació de la Llista Definitiva Ferma de la Borsa nº 8 Maquinistes Metro FGV València, segons les previsions de les Normes de la Convocatòria.

Descarrega el llistat definitiu ferme de la segona ampliació Borsa nº 8 Maquinistes Metro FGV València pdf en pestanya nova