Després d’haver finalitzat la quinta crida d’aspirants perquè acreditaren, per mitjà de la documentació pertinent, que reunixen els requisits exigits i els mèrits consignats en la seua autobaremació, es procedix a la publicació de l’ampliació de les llistes definitives de les Borses núm. 3, 9, 10, 6, 2, 11 y 12. Aquesta ampliació és deguda que després d’haver contactat FGV amb la totalitat dels integrants d’aquestes borses, no és possible atendre les necessitats de cobertura temporal per a les que s’han creat, per això tal com es recull  en el punt núm. 10 de l’apartat de Convocatòries de la pàgina web de FGV s’ha procedit a realitzar una nova crida d’aspirants.

Les presentes llistes han integrat els aspirants que van manifestar la seua discapacitat, segons les previsions del punt 5.1 de les Bases Generals, amb independència de la seua puntuació, de manera que es puga garantir el 2% estipulat per a les llistes definitives.

A partir de l’última persona que compon les llistes definitives, a efectes informatius per als interessats, es relacionen, sense numerar, totes aquelles persones que havent sigut requerides per a aportar documentació ho hagen fet, però després de l’anàlisi de les seues acreditacions, o bé no reunixen els requisits exigits o bé han vist reduïda la puntuació de mèrits que van indicar en la seua autobaremació fins a quedar per davall de la consignada per aspirants no cridats.

D’acord amb el punt 5 de les condicions comunes de les bases, es disposarà fins al pròxim dia 18 de setembre de 2018, inclusivament, per a les borses 3 i 9, el 11 d´octubre, inclusivament per a les borses 10.1., 10.2 i 10.3, per a la borsa 6 fins al 5 de novembre de 2018 i per a les borses 2, 11, 12.1, 12.3 y 12.4 fins al día 21 de novembre de 2018  per a formular reclamacions, presentant l’escrit corresponent en les oficines de FGV situades en Av. La VilaJoiosa,2. 03016 Alacant i en Partida de Xirivelleta s/n. 46014 València. Passat este termini i realitzades les oportunes comprovacions i, si és el cas, canvis, les llistes definitives seran fermes, publicant-se de forma expressa perquè la dita fermesa produïsca efectes.

 

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº 2 Cap Circulació FGV Alacant en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº 11 Vies i Obres FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº 12.1 Montador Instal·lacions Elèctriques i Automatismes FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº 12.3 Oficial Zelador Línia Electrificada FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº 12.4 Oficial Subestacions i Comandament FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº 3 Maquinistes FGV Alacant en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº 9 Maquinistres Tramvía FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº10.1 Oficial Principal Línia Tramviaría València

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº10.2 Taller  Elèctrica Electrònica València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº10.3 Taller Mecànica Màquines i Eines València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat de l´ampliació de la Borsa nº6 Atenció al Client FGV València en pdf en pestanya nova

Llistats Definitius Fermes de les Borses 3, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 6, 2, 11, 12.1, 12.3 i 12.4

Transcorregut el termini de reclamacions i analitzades les que s’han presentades dins del termini i la forma escaient, es procedix a la publicació de la Ampliació de les Llistes Definitives Fermes de les Borses nº 2 Cap de Circulació FGV Alacant, nº 3 Maquinistes FGV Alacant, nº 6 Atenció al Client, FGV València, nº 9 Maquinistes Tramvía FGV València, nº 10.1 Taller Especialitat OPLT, nº 10.2 Taller especialitat Elèctrico – Electrònica, nº 10.3 Taller Especialitat Mecànica Màquinas i Eines, nº 11 Vies i Obres FGV València, nº 12.1 Muntador Instalacions Electriques i Automatismes, nº 12.3 Oficial Zelador Línia Electrificada i nº 12.4 Oficial Subestacions i Comandament, segons les previsions de les Normes de la Convocatòria.

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº3 Maquinistes FGV Alacant en pdf en pestanya nova.

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº9 Maquinistes Tramvía FGV València en pdf en pestanya nova. 

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº10.1 Oficial Principal Línia Tramviaría València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº10.2 Taller  Elèctrica Electrònica València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº10.3 Taller Mecànica Màquines i Eines Valencia en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº6 Atenció al Client, FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº2 Cap Circulació FGV Alacant en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº11 Vies i Obres FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº12.1 MIEA FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº12.3 Oficial Subestacions FGV València en pdf en pestanya nova

Descarrega el llistat definitiu ferme de l´ampliació de la Borsa nº12.4 Oficial Subestacions FGV València en pdf en pestanya nova