Davant de la possibilitat que alguna de les Borses de la present convocatòria, una vegada constituïdes amb el nombre màxim establit després d’haver contactat FGV amb la totalitat dels seus integrants, no permetera atendre les necessitats de cobertura temporal dels llocs per als que s’han creat, per rebuigs d’ofertes, per desactivacions, per trobar-se els seus integrants treballant en FGV al pertànyer a altres borses d’esta mateixa convocatòria o per qualsevol altra causa, per la present s’informa que, excepcionalment, es podrà contactar amb persones que hagueren quedat fora de les llistes definitives fermes a fi que, si ho consideren oportú, presenten la documentació acreditativa dels seus requisits i mèrits i, si la mateixa és adequada, es puga comptar amb elles per a ofertes de contractació.

En este cas excepcional, es citarà les persones a qui no se’ls haja sol·licitat amb anterioritat acreditació de requisits i mèrits, en l’ordre que van ocupar en les llistes provisionals, i no cabrà recórrer a persones que, després de comprovar la documentació aportada, resulten amb puntuacions inferiors a les d’altres persones que no hagen sigut cridades.

Els aspirants cridats en aquesta fase, una vegada avaluats els seus mèrits, conformaran llistes addicionals, donant-los un termini de 5 dies per a reclamar. FGV recorrerà a aquestes llistes únicament quan en les definitives fermes no hi haja aspirants disponibles.

La Comissió de Selecció