Informació per a tots els participants en el procés de constitució de les 12 borses d’ocupació temporal de FGV

Una vegada recopilats i analitzats per la Comissió de Selecció els documents aportats pels integrants de les Llistes Provisionals de cada una de les Borses, que van ser oportunament citats, ha resultat que el nombre d’aspirants que complixen els requisits i que han acreditat una puntuació per mèrits superior a aquella que va determinar el tall entre les llistes preliminars i les provisionals, és inferior a les previsions de FGV per a constituir les llistes definitives.

Davant esta situació, considerant que tals llistes no donarien lloc a borses operatives al no comptar amb suficients integrants, la Comissió de Selecció, basant-se en les normes generals de la convocatòria i en les seues pròpies potestats, ha decidit amb caràcter general:

  1. Realitzar una nova crida dirigida a aspirants de les llistes preliminars que, al seu dia, no van ser integrats en les llistes provisionals ni, per tant, citats, perquè aporten si ho desitgen documentació acreditativa de requisits i mèrits. Esta possibilitat es contempla en les Bases Generals de la convocatòria, en el punt 5.
  2. En tant s’executa esta nova fase d’arreplega i anàlisi de documentació, no publicar les Llistes Definitives. Si amb les noves aportacions documentals s’obté un nombre adequat de persones per a conformar les llistes definitives de manera que les borses siguen operatives, es publicaran llavors tals llistes en els termes establits en les normes de la convocatòria.

La previsió és realitzar l’arreplega amb el mateix mecanisme empleat anteriorment: assignació de data i hora als aspirants. Per això es prega a tots els interessats, que es mantinguen atents a la web de FGV per a conéixer la informació sobre esta qüestió, que es farà pública a partir de la segona quinzena d’agost i, en general, qualsevol altra informació relativa a este procés que poguera publicar-se.

En tot cas, la Comissió de Selecció es reserva la potestat de publicar Llistes Definitives de qualsevol de les Borses quan ho considere oportú, d’acord amb les circumstàncies o necessitats de FGV, i pot, en este cas, no aplicar els mecanismes que s’han enunciat abans.