Una vegada concretat el nombre d’aspirants que hauran d’entregar documentació a Alacant o València, els terminis fixats per a això seran els següents:

  • a Alacant, del 26 de juny al 4 de juliol
  • i a València, del 26 de juny a l’11 de juliol.

Tal com es va informar en el moment de la publicació de les llistes provisionals, el mecanisme de presentació per part dels aspirants de la documentació acreditativa, del compliment dels requisits estipulats per a formar part de cada Borsa i dels mèrits lliurement consignats en les seues sol·licituds (autobaremació) , es basa en la citació de cada un d’ells en un lloc concret -segons la seua sol·licitud- , data i horari. A continuació s’informa tots els aspirants, amb independència de la llista en què estiguen inclosos, del lloc, data i horari en què han de presentar la corresponent documentació.

Els aspirants que formen part de més d’una llista provisional es citen una única vegada. En la seua compareixença hauran d’aportar tants jocs de documentació complets com a llistes a què pertanyen i hauran de portar els originals per a mostrar-los en el moment de l’entrega. La falta de coincidència entre originals i còpies suposarà el rebuig de la documentació. Encara que s’admetrà tota la documentació presentada (excepte per falta de coincidència amb els originals), en matèria de la seua validesa caldrà ajustar-se a les previsions establides en les normes de la convocatòria.

Es podrà realitzar l’entrega de documentació per persona diferent del propi aspirant. En este cas, la persona, igualment, haurà de portar els originals dels documents que entregue, als efectes abans assenyalats.

Excepte per causa de força major acreditada documentalment, la no compareixença o no presentació de la documentació en la forma, lloc i data indicats suposarà l’exclusió de l’aspirant del procés. Si es dóna tal causa l’aspirant haurà d’indicar-ho a FGV, que li assignarà nova data i horari, en algun altre dia dels establits per a l’arreplega de documentació (es recorda que es pot presentar documentació per persona diferent del propi aspirant).

Respecte als mèrits, la documentació aportada únicament permetrà confirmar la puntuació derivada de les dades lliurement aportades pels aspirants en la seua sol·licitud (autobaremació) , sense incrementar-la, o bé reduir tal puntuació, si no s’acrediten els mèrits en els termes consignats per l’aspirant.

Aquesta informació és complementària a la publicació següent 03_LLocs de presentació de la documentació

 

Descarrega el document amb les dates de les citacions i lliurament de documentació en .pdf en pestanya nova