REGLAMENT DE CIRCULACIÓ DE FGV

Títol V. Treballs i trens de treballs

Article 2. Agents responsables dels treballs (extracte)
1. Encarregat d’Ocupació

És el responsable, junt amb el Lloc de Comandament, de la intervenció en el Bloqueig per Ocupació; haurà de realitzar les comeses següents:

  • Arreplegar el Programa de Treballs, comprovar que figura el treball que ha de realitzar.
  • Sol·licitar autorització Al Lloc de Comandament per a ocupar la via, comunicar al Cap del Tajo que la pot ocupar, rebre d’este la devolució de la via i tornar-la lliure de trens al PM.
  • Mantindre informat el PM de les incidències sorgides durant la marxa dels treballs i que puguen suposar un retard en la devolució de la via o un condicionant de circulació.
  • Ordenar el Cap de Tajo la finalització dels mateixos amb antelació suficient per a tornar la via a l’hora prevista.

Els equips d’empreses externes a FGV tindran com a Encarregat d’Ocupació a un empleat designat per elles i habilitat per FGV. Esta podrà designar un agent propi com a Encarregat d’Ocupació per a un treball d’empresa externa.