REGLAMENT DE CIRCULACIÓ DE FGV

Títol V. Treballs i trens de treballs

Article 2. Agents responsables dels treballs (extracte)
3. PILOT DE SEGURETAT

Té com a missió fonamental la protecció del personal que haja d’efectuar treballs compatibles amb la circulació, el pas segur dels trens i el rebuig de la via del personal i les ferramentes que intervenen; haurà de realitzar les comeses següents:

  • Arreplegar el Programa de Treballs i comprovar que figura el treball que ha de realitzar.
  • Sol·licitarà autorització al PM per a iniciar el treball encomanat i li comunicarà immediatament la seua finalització.
  • Col·locar la senyalització establida abans d’iniciar els treballs i retirar-la una vegada hagen conclòs, d’acord amb el que disposa el Programa de Treballs.
  • S’assegurarà de que tot el personal vist les enamores que li facen clarament visibles, segons les normes vigents de prevenció de riscos que resulten aplicables.
  • A l’aproximar-se una circulació, efectuarà senyals òptics i/o acústiques d’avís. Ho haurà de fer amb l’antelació necessària perquè el personal tinga temps suficient per a evacuar la via i retirar els elements amb els quals estiga treballant.
  • Detindre les circulacions davant d’un risc imminent que puga posar en perill a les persones o al propi tren, per a la qual cosa s’anticiparà en la mesura que es puga a la seua arribada, presentant-li clarament al Maquinista el senyal de parada a mà.
  • Comunicar immediatament Al Lloc de Comandament qualsevol eventualitat que puga afectar el pas de les circulacions pel tall.
  • Actuar de forma coordinada amb el Cap de Tajo.
  • No efectuarà cap tasca que no estiga relacionada amb la protecció del personal.

Els equips d’empreses externes a FGV tindran com a Pilot de Seguretat a un empleat designat per elles i habilitat per FGV.

FGV podrà designar un agent propi com a Pilot de Seguretat per a un treball d’empresa externa.

Els treballs compatibles amb la circulació que es duguen a terme dins de la zona de gàlib s’efectuaran amb Pilot de Seguretat.