REGLAMENT DE CIRCULACIÓ DE FGV

Títol V. Treballs i trens de treballs

Article 2. Agents responsables dels treballs (extracte)
2. Cap de tall

És el responsable de la direcció i execució del treball; haurà de realitzar les comeses següents:

  • Arreplegar el Programa de Treballs i comprovar que figura el treball que ha de realitzar.
  • Sol·licitar a l’Encarregat d’Ocupació o al Pilot de Seguretat autorització per a l’ocupació de la via.
  • Efectuar, dirigir i controlar els treballs i tornar la via apta per a la circulació a l’Encarregat d’Ocupació amb els condicionants de circulació i lliure de persones, materials, utensilis i màquines.
  • Si al finalitzar el treball sorgira la necessitat d’establir algun tipus de senyalització, serà el responsable de la seua col·locació i de la seua comunicació al PM.
  • Mantindre informat l’Encarregat d’Ocupació de les incidències sorgides durant els treballs i que puguen suposar un retard en la devolució de la via.
  • Assegurar-se del compliment de totes les normes de seguretat i coordinació establides.
  • En els treballs compatibles amb la circulació, instruirà, i si és el cas corregirà, al personal a càrrec seu perquè observen les mesures de seguretat establides i atenguen amb diligència les ordes de rebuig de la via que reben del Pilot de Seguretat. Així mateix informarà el Pilot de Seguretat de les particularitats dels treballs que puguen afectar la seua comesa.

En treballs en interval no-comercial, sol·licitarà autorització Al Lloc de Comandament per a iniciar els treballs i comunicar la seua finalització, serà el responsable de la col·locació dels senyals reglamentaris i estarà atent als senyals lluminosos o acústiques del tren, per a retirar de la via al personal que integra el treball, les ferramentes i la senyalització, autoritzant a circular al tren de prova o de treballs. Una vegada haja passat el tren, tornarà a col·locar la senyalització.

Els equips d’empreses externes a FGV tindran com a Cap de Tajo a un empleat designat per elles i habilitat per FGV Este empleat podrà exercir simultàniament les tasques de Cap de Tajo i Encarregat d’Ocupació, si posseïx les habilitacions pertinents.