• Ser major de 18 anys.
  • Estar en possessió de la Titulació de Graduat en ESO o equivalent a efectes laborals. Excepcionalment podrà admetre’s a formació a persones sense titulació que acrediten experiència professional en la realització d’activitats de seguretat en treballs en via de, almenys, 5 anys.
  • Per a aquells interessats l’idioma natiu dels quals no siga el castellà, acreditar un coneixement suficient del castellà que permeta a l’aspirant l’adequat seguiment del procés formatiu.
  • Obtindre el certificat d’aptitud mèdica.
  • Obtindre el certificat d’aptitud psicològica.
  • Realitzar, i superar amb resultat d’aptitud, el curs de capacitació tècnica.