Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana està interessada a subscriure acords amb centres on es duguen a terme proves de reconeixements psicofísics que puguen avaluar i certificar els perfils psicològics de seguretat requerits en determinats llocs de treball relacionats amb la circulació dels trens i tramvies de FGV. Els centres interessats a realitzar tals servicis hauran de complir, almenys, amb els requisits següents:

  1. Comptar amb les corresponents autoritzacions administratives per a la realització de tals proves.
  2. Comptar en la seua plantilla, almenys, amb un psicòleg col·legiat amb experiència professional superior a dos anys en reconeixements psicofísics, qui es farà responsable, junt amb el director del centre, si no és la mateixa persona, de certificar les avaluacions que realitze.
  3. Disposar de ferramentes de tipus manipulatiu i/o escrites adequades als paràmetres a avaluar, estandaritzades, conservades en bon estat i en número suficient (a criteri de FGV).
  4. Tindre instal·lacions adequades, amb estàndards suficients de qualitat.
  5. Disposar de dependències i personal amb les característiques indicades en els apartats b. c. i d., almenys, en les ciutats d’Alacant o València (o poblacions de les seues àrees metropolitanes).
  6. Tindre subscrita pòlissa de la responsabilitat civil que puga ser-li exigible.
  7. Posseir un sistema d’arxiu apropiat per a la gestió de la documentació que es genere, la qual haurà de ser custodiada, almenys, durant 5 anys, tenint-la a disposició de la direcció de FGV, sense perjuí del compliment de la legislació sobre dades personals.
  8. Admetre els criteris de control i qualitat que FGV establisca.
  9. No estar sotmés, el Centre i les persones que siguen administradors o representants, en algun dels supòsits establits en l’art. 49 de la llei 30/2007 d’octubre de Contractes del Sector Públic.

 

L’Acord a subscriure entre el Centre i FGV no suposarà compromís per a FGV respecte a la realització de futurs reconeixements en el mateix. FGV únicament es compromet a donar a conéixer el llistat dels centres amb què es tinga subscrit un acord, tant als seus treballadors/es com a qualsevol persona interessada a ocupar algun dels llocs subjectes a estes proves.

Els centres interessats hauran de remetre sol·licitud per escrit, aportant la documentació que estimen oportuna i, almenys, la que acredite el compliment dels requisits anteriorment mencionats a la direcció següent:

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (Direcció de Recursos Humans)

Partida de Xirivelleta s/n, 46014 València.

Posant com a referència “Centre reconeixements psicofísics”.