Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

 

Informació pública de la relació de béns i drets afectats
per l’execució de les obres del projecte de reparació, rehabilitació
i millora del viaducte del barranc d’aigües (PK
20+724) de la línia 1 de la xarxa TRAM d’FGV al Campello.
[2017/4596]

 

La Llei 6/2011, d’1 d’abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana,
estableix en l’article 66.3 que l’aprovació del corresponent projecte
bàsic o de construcció de les actuacions regulades per aquesta llei que
requerisca la utilització de nous terrenys suposarà la declaració d’utilitat
pública o interés social, la necessitat ocupació i la declaració d’urgència
d’aquesta, a l’efecte de l’expropiació forçosa d’aquells en què haja de
construir-se la línia, el tram o l’element de la infraestructura ferroviària,
o que siguen necessaris per a modificar les preexistents, segons el que
preveu la legislació expropiatòria.
A l’empara d’aquesta llei, per resolució de la directora del TRAM
d’Alacant, el 20 de març de 2017 s’aprova el projecte de construcció de
reparació, rehabilitació i millora del viaducte del barranc d’aigües (PK
20+724), de la línia 1 de la xarxa TRAM d’FGV. Terme municipal el
Campello (Alacant).
Per Resolució de la consellera d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració
del Territori, de 26 d’abril de 2017, es nomena Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana entitat beneficiària, acordant-se així mateix la
incoació de l’expedient i la informació pública de la relació de béns i
drets afectats per a l’execució de les obres de reparació, rehabilitació i
millora del viaducte del barranc d’aigües (PK 20+724), de la línia 1 de
la xarxa TRAM d’FGV. Terme municipal el Campello (Alacant).
Objecte: la present informació pública es du a terme en compliment
del que disposa l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa i l’article 18
del seu reglament, a l’efecte de rectificar possibles errors o deficiències
que s’hagueren comés en la confecció de la relació de béns i drets.
Termini: 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seua publicació.
Lloc d’exposició: oficines de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana,
síties en l’avinguda de la Vila Joiosa, 2 Alacant 03570. Horari:
dies laborables de 09.00 a 14.00 hores. Telèfon 965 919 814/ 965 919
808. Així mateix aquesta documentació pot ser consultada en la pàgina
web http://www.fgv.es/informaciones-publicas/ i en les dependències
de l’Ajuntament del Campello, podent presentar les al·legacions que
s’estimen oportunes.
València, 22 de maig de 2017.– El director gerent: Ágel García de
la Bandera.

 

Documents associats

 

Anuncio Inf Publica DOGV_Junio17

Pla Parcelari

Anejo N18: Ocupacions y Propietats Afectades