Convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treballs temporals d’Atenció al Client en la demarcació de València

Es fa públic el llistat provisional de sol·licituts baremades corresponent a la convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client en la demarcació de València.

Tal com arreplega el punt 5 de les Bases de la Convocatòria: “Contra els resultats d’aquestes comprovacions, que es faran públics, les persones interessades podran reclamar en un termini de 3 dies hàbils des de tal publicació, no cabent que en aquest termini aporten documents que impliquen corregir la seua pròpia autovaloració o considerar requisits o mèrits no consignats o no justificats abans.” Aquest termini comprendrà des del 20 de febrer de 2023 fins al 22 de febrer de 2023, tots dos inclusius.

Els llistats publicats s’han realitzat atenent l’autobaremació dels aspirants que s’han valorat com a mínim fins a 15 punts o superior.

En cas d’empat s’aplica l’indicat en el punt 5 de les Bases de la Convocatòria.

La lletra resultant del sorteig efectuat per la Comissió de Seguiment de les Borses d’FGV ha sigut la lletra N per a la demarcació de València

Accés en aquest enllaç al llistat provisional de baremació aspirants Atenció al Client València – FGV, en PDF

Les al·legacions a aquest llistat provisional de sol·licituds baremades han d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic empleo_fgv@gva.es , indicant en l’assumpte “Reclamació baremació atenció al client”.