Convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client en la demarcació d’Alacant

Es fa públic el llistat provisional de sol·licituds baremades corresponents a la Convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client en la demarcació d’Alacant.

Tal com arreplega el punt 5 de les Bases de la Convocatòria: “Contra els resultats d’aquestes comprovacions, es faran públics, les persones interessades podran reclamar en un termini de 3 dies hàbils des de tal publicació, no cabent que en aquest termini aporten documents que impliquen corregir la seua pròpia autovaloració o considerar requisits o mèrits no consignats o no justificats abans.”

En cas d’empat s’aplica l’indicat en el punt 5 de les Bases de la Convocatòria.

La lletra resultant del sorteig efectuat per la Comissió de Seguiment de les Borses d’FGV ha sigut la lletra E per a la demarcació d’Alacant.

Consulta en aquest enllaç el llistat provisional de sol·licituds baremades en la demarcació d’Alacant, en PDF.

Les al·legacions a aquest llistat de sol·licituds baremades podran realitzar-se des dels tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquests llistats, és a dir, exclusivamente el díes 14, 18 i 19 d’abril de 2023, i hauran d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic empleo@fgv.es indicant en l’assumpte “Reclamació llistat provisional atenció al client Alacant” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona interessada, junt a la reclamació corresponent.