La Comissió de Seguiment de Borses d’FGV en funció de les necessitats actuals ha baremat aquelles sol·licituds amb puntuació d’autobarem superior a 10 punts. Els resultats d’aquesta baremació són els que ara es publiquen. La comprovació dels requisits i mèrits aportats per les persones aspirants pot comportar la baixa en la llista per falta d’algun requisit i/o el canvi d’ordre per revisió a la baixa dels punts autobaremados de mèrits.

Els criteris de desempat s’han aplicat segons arrepleguen les bases de la convocatòria al punt 5:

  • Major puntuació obtinguda en experiència.
  • Major puntuació obtinguda en formació.
  • Si l’empat és entre persones de diferent sexe, en favor de l’infrarepresentat en el lloc de què es tracte, que és la Dona.
  • Ordre alfabètic del primer cognom, segons la lletra resultant del sorteig que va efectuar la Comissió de Seguiment de les Borses d’FGV el dia 07/11/22, que és la “H”.

En cas de voler presentar una al·legació a aquest llistat provisional de sol·licituds baremades s’haurà d’enviar la mateixa a l’adreça de correu electrònic empleo_fgv@gva.es, indicant en l’assumpte “Reclamació sol·licituds baremades”. Contra els resultats d’aquestes comprovacions la persona interessada podrà reclamar en un termini de 3 dies hàbils, comprenent els dies 16, 19 i 20 de desembre de 2022, no cabent que en tal termini s’aporten documents que impliquen corregir la pròpia autovaloració o considerar mèrits no consignats o no justificats abans. Les reclamacions presentades en data diferent a les indicades seran rebutjades.

Una vegada conclòs el termini d’al·legacions i revisades les mateixes per la Comissió es procedirà a publicar el llistat definitiu.

FGV es reserva la potestat de requerir en qualsevol moment, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu i realitzada la contractació, originals o fotocòpies compulsades de qualsevol document aportat per a acreditar requisits o mèrits, podent eliminar a la persona (rescindint la relació laboral si ja s’haguera iniciat) d’observar-se alguna irregularitat.

Accés al llistat, en PDF >>>