Després del període d’al·legacions a la llista provisional, es publica el llistat definitiu de sol·licituds tal com regeix el punt 6 de les bases, no presentant cap modificació respecte al llistat publicat amb data del 09/11/2022.

Llistat definitiu de sol·licituds presentades per la cobertura de llocs de traball temporals de conducció i circulació, en la demarcació de València (Publicat el 14 de desembre de 2022).

Llistat definitiu de sol·licituds presentades per la cobertura de llocs de traball temporals de conducció i circulació, en la demarcació d’Alacant (Publicat el 14 de desembre de 2022).


Havent-se detectat sol·licituds que s’han omés per problemes tècnics en el llistat publicat el dia 8 però sí que estaven correctament registrades i emmagatzemades en el sistema, es procedeix a corregir el llistat de sol·licituds presentades de la Convocatòria urgent de Conducció i Circulació.

En cas de voler presentar una al·legació a aquest llistat corregit de sol·licituds presentades de la Convocatòria urgent de Conducció i Circulació s’haurà d’enviar a l’adreça de correu electrònic empleo_fgv@gva.es, adjuntant el resguard de la inscripció en la convocatòria i indicant en l’assumpte “Reclamació sol·licituds presentades”. El termini, tal com recullen les bases, és de 7 dies naturals des de l’endemà a la publicació, és a dir, des del 10 fins al 16 de novembre inclusivament.

Llistat corregit de sol·licituds presentades per la cobertura de llocs de traball temporals de conducció i circulació, en la demarcació de València (Publicat el 9 de novembre de 2022).

Llistat corregit de sol·licituds presentades per la cobertura de llocs de traball temporals de conducció i circulació, en la demarcació d’Alacant (Publicat el 9 de novembre de 2022).


Llistat de sol·licituds presentades per la cobertura de llocs de traball temporals de conducció i circulació, en la demarcació de València (Publicat el 8 de novembre de 2022). SUBSTITUÏT PEL PUBLICAT EL DIA 9.

Llistat de sol·licituds presentades per la cobertura de llocs de traball temporals de conducció i circulació, en la demarcació d’Alacant (Publicat el 8 de novembre de 2022). SUBSTITUÏT PEL PUBLICAT EL DIA 9.