Dades FGV

Demanda de viatgers 2017 74.348.870
Línies 14
Quilòmetres de xarxa 274,916
Quilòmetres en túnel 28,448
Quilòmetres en superfície 227,386
Quilòmetres via única 162,551
Quilòmetres via doble 93,284
Estacions i baixadors 207
Estacions subterrànies 38
Estacions en superfície 169
Escales mecàniques 151
Ascensors 90
Trens i tramvies 146