Dades FGV

Demanda de viatgers 2020 44.034.106
Línies 15
Quilòmetres de xarxa 276,116
Quilòmetres en túnel 28,448
Quilòmetres en superfície 227,386
Quilòmetres via única 162,551
Quilòmetres via doble 93,284
Estacions i baixadors 209
Estacions subterrànies 38
Estacions en superfície 171
Escales mecàniques 151
Ascensors 90
Trens i tramvies 146